Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
 • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Varsinais-Suomi

Maaseutuohjelman 2014-2020 toteutuksen suuntaviivat Varsinais-Suomessa

Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 käynnistyy keväällä 2015.

Alkavalla ohjelmakaudella otetaan käyttöön kokonaan uudistettu tietojärjestelmä sekä sähköinen tukihaku.

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 tärkeimmiksi painopisteiksi on valittu:

 1. Maa- ja puutarhatalous
 2. Elintarvikejalostus
 3. Metsäketju / puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut
 4. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys
 5. Kestävien rakenteidän maaseutu

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmassa korostuu maaseudun elinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen. Maaseutuohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinojen vahvistumista ja uudistumista sekä maaseudun pienyritysten perustamista, kasvua ja kehittämistä. Edellä mainittuihin painopisteisiin kohdistuvien kehittämistoimien rinnalla tärkeinä läpileikkaavina teemoina ovat mm. nuorten aktivointi ja osallistaminen, innovaatioiden tuottaminen ja käyttöönotto, kansainvälisyys, uusiutuvan energian käytön lisääminen, energian säästö sekä luonnon kestävän käytön huomioiminen. Maaseutuympäristön kehittämisessä huomioidaan alueen maaseudun ominaispiirteiden ja luonnonarvojen säilyttäminen ja vesien hoitaminen (erityisenä painopisteenä Saaristomeren tilan kohentaminen).

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa maaseudun kehittämistyössään pitkälti jo ohjelmakaudella 2007–2013 valittua linjaa ja tulee suuntaamaan kauden 2014–2020 käytettävissä olevista, 47,5 M€:n ohjelmavaroista noin 2/3 maaseudun pienten yritysten investointi- ja kehittämistukiin. Tavoitteena on mm. maaseudun elinkeinonharjoittajien ja verkostojen yhteistyön laajentaminen myös yli maakuntarajojen. Bioenergian käytön lisääminen ja pyrkiminen kohti hiilineutraalia maakuntaa ovat vahvasti esillä uuden kauden toimissa. Ruokaketjun kehittämisessä kiinnitetään suosittujen lähi- ja luomuruokateemojen ohella erityishuomiota alueella tapahtuvan ensiasteen jalostuksen lisäämiseen sekä elintarvikkeiden jakeluketjujen lyhentämiseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi myös paikalliset toimintaryhmät toteuttavat maaseudun kehittämisohjelmaa omien paikallisten suunnitelmiensa viitoittamana. Uudet toimintaryhmät on vahvistettu vuoden 2014 lopulla. Varsinais-Suomen alueella jatkavat aiemminkin toimineet viisi ryhmää. Kolme näistä viidestä Leader -ryhmästä toimii Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hallinnoimana eli Varsin Hyvä ry, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry ja I samma båt – Samassa veneessä rf ry. Kaksi muuta Leader -ryhmää toimii osittain Varsinais-Suomen puolella eli Ravakka ry (osin Satakunnan puolella) ja Ykkösakseli ry (osin Uudenmaan puolella). Merkittävä osa myös näiden kahden jälkimmäisen toimintaryhmän rahoituksesta kohdistuu Varsinais-Suomen alueelle. Toimintaryhmät voivat käyttää omasta rahoituskiintiöstään noin neljänneksen yritystukina pienille sekä aloittaville yrityksille alueellaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2017

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa, kuin tukijakso maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 34 §:n 1. momentissa.

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014, muutos 1176/2014: 34 ja 37 §) ja Maaseudun kehittämisohjelmien hallintolain (27/2014:10 §) sekä Valtioneuvoston maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (1174/2014, muutos 539/2015: 35 § a) perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus päättää Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2017 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2016/2017 ovat:

 • 1.11.2016 - 31.1.2017
 • 1.2. - 30.4.2017
 • 1.5. - 31.7.2017
 • 1.8. - 31.10.2017

Hanketukien valintajaksot vuonna 2016/2017 ovat:

 • 1.11.2016 – 28.2.2017
 • 1.3. - 12.6.2017
 • 13.6. - 31.10.2017

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

Määrärahat:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus ohjelmakaudella 2014–2020 on 46 M€ (MMM:n kirje 3.7.2014, Dnro 1441/321/2014). Tavoitteena on koko ohjelmakauden 2014–2020 aikana käyttää myöntövaltuudesta 2/3 yrityshankkeiden ja 1/3 kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätös 421/441/2015 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmamuutos).


Päivitetty