› Takaisin graafiseen esitykseen

Kunnossapito

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Kuvituskuva

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa. Noin 90 % eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väylän linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väylän toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan samanluokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta

Hyvät ajo-olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia. Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kunnossapito - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)

Uudenmaan ELY-keskus vastaa yli 9 000 kilometrin maantieverkon kunnosta sekä siihen liittyvistä rakenteista, laitteista ja tieympäristöstä. Kunnossapidossa keskitytään erityisesti niihin osa-alueisiin, joita tielläliikkujatkin arvostavat eniten: pääteiden talvihoitoon ja päällysteiden hyvään kuntoon. Liikenteelle tarjottava palvelutaso suunnitellaan tien liikennemäärän, tieluokan ja liikenteen luonteen perusteella ottaen huomioon keskeiset asiakastarpeet.

Valtakunnallisten linjausten mukaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen alueella varmistetaan vilkasliikenteisten teiden päällysteiden kunto vähintään nykytasolla. Sen sijaan vähäliikenteisillä teillä päällysteiden kunto heikkenee. Ylläpidon rahoitusta kohdistetaan erityisesti siltojen peruskorjauksiin sekä tierakenteen parantamista vaativiin kohteisiin. Tieverkon varusteiden ja laitteiden ylläpidossa on erityisenä haasteena niiden toiminnallinen vanheneminen suhteessa nykyvaatimuksiin. Käytettävissä oleva rahoitustaso mahdollistaa vain kaikkein huonokuntoisimpien varusteiden ja laitteiden korjaamisen.

Tunnuslukuja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilta

auraUudenmaan ELY-keskuksen vastuulla on:
- maantieverkkoa n. 9 100 km
- päällystettyjä teitä n. 7 200 km
- sorateitä n. 1 900 km
- kevyen liikenteen väyliä n. 1 100 km
- siltoja n. 3 000 kpl
- tievalaistusta n. 2 400 km matkalla
- liikennemerkkejä n. 60 000 kpl
- linja-autopysäkkejä n. 11 500 kpl ja pysäkkikatoksia 1850 kpl
- levähdys- ja pysäköintialueita n. 140 kpl

Muita kunnossapidettäviä varusteita ovat esimerkiksi tierummut, kaiteet, pumppaamot, riista- ja meluaidat sekä liikenteenhallintajärjestelmät.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 17.6.-9.8. ma-pe klo 9-15

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

alueelliset linkit

OIKOPOLUT