Kalatalouden väliaikainen tuki

Tuki koronaviruspandemiasta aiheutuviin talousvaikeuksiin - haku avautunut 18.5.2020

Avustusta voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aikana

Millainen yritys voi saada tukea

Tuen määrä ja maksaminen

Mihin tukea voi käyttää

Mihin tukea ei voi käyttää

Näin haet tukea

Miten tuen käyttöä seurataan

 

Millainen yritys voi saada tukea?

Tukea voidaan myöntää Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille ja Ahvenanmaalla päätoimisille kaupallisille kalastajille. Lisäksi tukea voidaan myöntää koko maassa kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittaville yrityksille. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua.
 

Tuen määrä ja maksaminen

Tuen määrä voi olla korkeintaan 80 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta. Avustus voi olla suuruudeltaan 3 000 – 10 000 euroa. Tuen määrän harkinnassa otetaan huomioon yrityksen saamat muut avustukset koronavirusepidemian vaikutusten hallintaan.

Tuki maksetaan yhdessä erässä ennakkona. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle.
 

Mihin tukea voi käyttää?

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin.

 Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 1. ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot,
 2. palkka ja henkilöstökulut,
 3. vuokrakulut ja kiinteistökulut sekä
 4. muut vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömiksi arvioidut menot.

Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voidaan ottaa myös huomioon tuen suuruuden määrittämisessä, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen.
 

Mihin tukea ei voi käyttää?

Tukea ei saa käyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan a-k alakohdissa lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

Tuella ei voida avustaa investointeja. Investointitoimenpiteitä voidaan rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.
 

Näin haet tukea

Tuen hakeminen on avattu 18.5.2020:

Hakulomaketta varten tarvitset seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, y-tunnus, yrityksen kotipaikka ja osoite,
 • yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti,
 • yrityksen toimiala, koko ja omistajat
 • ajanjakso, jolle tukea haetaan
 • tilinumero
 • tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ennen epidemian puhkeamista
 • selvitys yrityksen taloudellisen tilan heikentymisestä epidemian vuoksi ja suunnitelma talouden vakauttamisesta sekä arvio yrityksen liiketoimintaedellytyksistä vuonna 2021
 • selvitys haettavista kustannuksista perusteluineen
 • tiedot yrityksen hakemasta ja/tai saamasta muusta julkisesta tuesta koronaepidemiatilanteen helpottamiseen
 • tilinpäätöstiedot tai yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa veroilmoitus kahdelta edelliseltä tilikaudelta
 • yrityksen alkuvuoden 2020 kirjanpito tai yksityisen elinkeinonharjoittajan tapauksessa muu vastaava selvitys
 • hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot, jos hankkeessa ostetaan ulkopuolisia palveluja, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa.
   

Miten tuen käyttöä seurataan?

Tuen saajan on toimitettava ELY-keskukselle selvitys tuen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta avustuspäätöksessä määrättyyn päivämäärään mennessä. Selvitys tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella.

Päivitetty