Joukkoliikenteen hankinnat

Mikäli ELY-keskus katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista. Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa joukkoliikennelain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla.

ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat voivat itsenäisesti ostaa myös täydentävää, kunnan sisäistä, liikennettä.

Hankinta-asiakirjamallit

ELY-keskuksilla on käytössään valtakunnallisesti valmistellut hankinta-asiakirjamallit. Malliasiakirjoissa noudatetaan joukkoliikennelain mukaista hankintamenettelyä, jota voivat noudattaa ainoastaan joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, eivät tavalliset kunnat. Vaikka malliasiakirjat on laadittu ELY-keskusten tarpeisiin, voidaan esimerkiksi kalustoa ja lippu- ja maksujärjestelmiä koskevia vaatimuksia hyödyntää laajemminkin.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen hankinnat - Kaakkois-Suomi  

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/4 (KASELY/792/2017)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen liikennöintisopimuksen pohjalta ajalla 9.8.2017 -8.8.2018. Kohdekohtaiset sopimusajat ilmenevät liitteestä "Kohdeluettelo".

Tarjouskilpailu järjestetään ajalla 31.5.–17.7.2017.

Tarjouskilpailusta on jätetty hankintailmoitus 30.5.2017 työ- ja elinkeinoministeriön HILMA-ilmoituskanavaan edelleen julkaistavaksi EU:n viralliseen lehteen ja TED-tietokantaan. Tarjouskilpailusta lähetetään sähköinen tiedoteviesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella toimiville liikennöitsijöille.

Kaikki tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavissa maksutta näiltä internetsivuilta.

Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista.

Tarjouskilpailuasiakirjojen noutaminen internetsivuilta

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat noudettavissa 31.5.2017 alkaen. Pdf-muotoisten tiedostojen katselua varten tarvitaan Adobe Reader -ohjelma, jonka voi asentaa omalle koneelle ilmaiseksi internetosoitteesta:

http://www.adobe.com/fi/products/acrobat/readstep2_allversions.html


TARJOUSKILPAILUKOHTEET JA -ASIAKIRJAT

Perus- ja kohdeasiakirjoissa on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailun sisältö. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on liikennöintisopimusmalli, liitteessä 2 liikennöintisopimuksen sopimusehdot, liitteessä 3 kohdeluettelo, kohdekohtainen liite 3.1-3.3 sisältää aikataulun ja reittikartan, liitteessä 3.4 on vuoromerkintätaulu, liitteessä 4 kalustovaatimukset, liitteessä 5 lippu- ja maksujärjestelmäkuvaus, liitteessä 6 tarjouslomake, liitteessä 6.1 tarjouksen hintalomake ja liitteessä 6.2 tarjouksen kalustolomake, liitteessä 7 soveltuvuusvaatimukset sekä liitteessä 8 ESPD-lomake ja ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi


TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 227 kt)

1. LIIKENNÖINTISOPIMUSMALLI (pdf, 15 kt)

2. LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN SOPIMUSEHDOT (liikenteessä käytössä viranomaisten vyöhykepohjainen lippu- ja maksujärjestelmä Waltti sekä täydentävänä kilometripohjainen lippu- ja maksujärjestelmä) (pdf, 48 kt)

3. KOHDELUETTELO (pdf, 21 kt)
    3.1.-3.3 Kohdekohtaiset aikataulut ja reittikartat
     Kohde 1 (pdf, 224 kt)
     Kohde 2 (pdf, 225 kt)

   3.4 Vuoromerkintätaulukko (pdf, 5 kt)

4. KALUSTOVAATIMUKSET (pdf,11 kt)

5. LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUS (pdf, 5 kt)
     5.1 Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän vyöhykkeet (pdf, 235 kt)
     5.2 Lipputuotteet ja asiakashinnat (pdf, 7 kt)
     5.3 Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän myynti- ja palveluohjeet
                      Kotkan (pdf; 1,4 Mt) ja Kouvolan ohjeet (pdf; 1,1 Mt)
     5.4 Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän toiminallinen arkkitehtuuri (pdf, 808 kt)
     5.5 Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän rajapintakuvaukset (pdf, 6 kt)
     5.6 Rahastuslaitevaatimukset viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmässä (pdf, 10 kt)

6. TARJOUSLOMAKE (word-muotoinen 36 kt)
     6.1 Hintalomake (word-muotoinen, 35 kt)
     6.2 Kalustoluettelo (word-muotoinen 34 kt)

7. SOVELTUVUUSVAATIMUKSET(pdf, 42 kt)

8. ESPD-LOMAKE (XML-muoto, Huom. Tämä ESPD-lomake ensin vain tallennetaan ja haetaan käyttöön vasta ao. ohjeen mukaisesti kohdassa "Lataa asiakirja järjestelmään".)
                      - Ohje tarjoajille ESPD-lomakkeen täyttämiseksi (pdf, 373 kt)

Liikennöitsijä täyttää ja allekirjoittaa tarjouslomakkeen, joka sisältää perustiedot tarjoajasta. Tämän lisäksi liikennöitsijän tulee täyttää tarjouksen hintaliite ja kalustoliite jokaisesta tarjoamastaan kohteesta.

Tarjouskilpailun voittaneen kanssa solmitaan liikennöintisopimus.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa viimeistään 14 vrk ennen tarjousajan päättymistä toimivaltaisen viranomaisen kirjaamoon: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Puhelimitse tai muihin suullisiin tiedusteluihin ei vastata. Määräaikaan mennessä esitettyihin kirjallisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä.

Tarjousten jättäminen

Tarjouskilpailua koskevat tarjoukset on jätettävä viimeistään 17.7.2017 klo 13 Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22
45100 Kouvola

Tarjoukset on jätettävä omassa suljetussa kirjekuoressaan. Kirjekuoreen tulee merkitä selvästi:

"TARJOUS KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN REITTIPOHJAISTEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN HOITAMISESTA 2017/4, EI SAA AVATA".

Tarjoukset on postitettava riittävän ajoissa, jotta ne ovat perillä ELY-keskuksessa määräaikaan mennessä.

Muutokset
28.6.2017
Tarjouslomakkeen kohtaa 8 on muutettu. Muutokset on tehty asiakirjaan.

_____________________

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/2 (KASELY/401/2017)

Hankintapäätös 2017/2, KASELY/401/2017 (pdf, 206 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/7 (KASELY/1787/2016)

Hankintapäätös 2016/7, KASELY/1787/2016 (pdf, 254 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/3 (KASELY/550/2016)

Hankintapäätös 2016/3, KASELY/550/2016 (pdf, 195 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta 2016/2 (KASELY/549/2016)

Hankintapäätös 2016/2, KASELY/549/2016 (pdf, 216 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2016/1 Imatra-Lappeenranta,  KASELY/268/2016

Hankintapäätös 2016/1 Imatra-Lappeenranta, KASELY/268/2016 (pdf, 219 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2015/2 (KASELY/434/2015)

Tarjouskilpailun 2015/2 ratkaisu (pdf, 174 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2015/1 (KASELY/433/2015)

Tarjouskilpailun 2015/1 ratkaisu (pdf, 181 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2014/2 (KASELY/349/2014)

Tarjouskilpailun 2014/2 Ratkaisu (pdf, 167 kt)
TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 217 kt)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2/2013 Imatra-Lappeenranta (KASELY/1550/06.10.02/2013)

Tarjouskilpailun 2013/2 Ratkaisu (pdf, 150 kt)
TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 155 kt)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 1/2013 Kotka-Hamina (KASELY/1268/06.10.02/2013)

Tarjouskilpailun 2013/1 Ratkaisu (pdf, 256 kt)
TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 134 kt)


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

  • Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (pvm/mpm)  Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h

Alueelliset linkit

Hankintasuunnitelmat

Päättyvät siirtymäajan liikennöintisopimukset:
2017
2018
2019

Päättyvät osto- ja käyttöoikeussopimukset:
2017 (kaikkien optioiden käyttö ei vielä ole selvillä, joten listaan voi tulla muutoksia)
2018

MUUALLA VERKOSSA

Hankintailmoitukset HILMAssa (www.hilma.fi)