Joukkoliikenteen hankinnat

Mikäli ELY-keskus katsoo, että joukkoliikennepalvelut tulee järjestää monilukuisempina, luotettavampina, korkealaatuisempina tai edullisemmin kuin markkinaehtoisesti syntyisi, tekee viranomainen päätöksen siitä, että joukkoliikennepalvelut järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee joukkoliikennepalvelujen kilpailuttamista. Joukkoliikennepalvelut voidaan kilpailuttaa joukkoliikennelain ja PSA:n mukaisesti käyttöoikeussopimuksella tai hankintalain mukaisesti ns. bruttomallilla.

ELY-keskukset hankkivat yhteistyössä kuntien kanssa kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Hankittu liikenne on säännöllistä, kaikkien käytettävissä olevaa joukkoliikennettä, jonka hoitaminen perustuu ELY-keskuksen ja liikennöitsijän väliseen käyttöoikeussopimukseen. Kunnat voivat itsenäisesti ostaa myös täydentävää, kunnan sisäistä, liikennettä.

Hankinta-asiakirjamallit

ELY-keskuksilla on käytössään valtakunnallisesti valmistellut hankinta-asiakirjamallit. Malliasiakirjoissa noudatetaan joukkoliikennelain mukaista hankintamenettelyä, jota voivat noudattaa ainoastaan joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, eivät tavalliset kunnat. Vaikka malliasiakirjat on laadittu ELY-keskusten tarpeisiin, voidaan esimerkiksi kalustoa ja lippu- ja maksujärjestelmiä koskevia vaatimuksia hyödyntää laajemminkin.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenteen hankinnat - Kaakkois-Suomi  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/2

Linkki hankintailmoitukseen, josta pääsee hanki-tarjouspalveluun

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-006707

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 7.5.2018 klo 13:00 mennessä.

Lisätietoja antaa:
Ulla Marjamaa, joukkoliikennevastaava
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh 0295 029 348
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2018/1

Kilpailu toteutetaan sähköisen hanki-tarjouspalvelun kautta. Kaikki hankinta-asiakirjat ja hankintaa koskevat lisätiedot ovat tarjouspalvelussa. Tarjoukset ja tarjouskilpailua koskevat kysymykset toimitetaan myös tarjouspalvelun kautta.

Linkki hankintailmoitukseen, josta pääsee hanki-tarjouspalveluun

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-006400

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 3.5.2018 klo 13:00 mennessä.

Lisätietoja antaa:
Ulla Marjamaa, joukkoliikennevastaava
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, puh 0295 029 348
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/6 (KASELY/1801/2017)

Tarkentava kirje 2 koskien tarjouskilpailua 2017/6 lisätty 26.1.2018 (pdf, 8 kt)
Tarkentava kirje 1 koskien tarjouskilpailua 2017/6 lisätty 12.1.2018 (pdf; 5,5 kt)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen pohjalta ajalla 3.6.2018 -1.6.2019. Kohdekohtaiset sopimusajat ilmenevät liitteestä "Kohdeluettelo".

Tarjouskilpailu järjestetään ajalla 20.12.2017-12.2.2018.

Tarjouskilpailusta on jätetty hankintailmoitus 19.12.2017 työ- ja elinkeinoministeriön HILMA-ilmoituskanavaan edelleen julkaistavaksi EU:n viralliseen lehteen ja TED-tietokantaan. Tarjouskilpailusta lähetetään sähköinen tiedoteviesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella toimiville liikennöitsijöille.

Kaikki tarjouskilpailuasiakirjat ovat saatavissa maksutta näiltä internetsivuilta.

Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta löytyvät tarjouspyynnöstä ja muista kilpailuasiakirjoista.

Tarjouskilpailuasiakirjojen noutaminen internetsivuilta

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat noudettavissa 20.12.2017 alkaen. Pdf-muotoisten tiedostojen katselua varten tarvitaan Adobe Reader -ohjelma, jonka voi asentaa omalle koneelle ilmaiseksi internetosoitteesta:

http://www.adobe.com/fi/products/acrobat/readstep2_allversions.html


TARJOUSKILPAILUKOHTEET JA -ASIAKIRJAT

Perus- ja kohdeasiakirjoissa on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailun sisältö. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on käyttöoikeussopimusluonnos, liitteessä 2 reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot, liitteessä 3 kohdeluettelo, kohdekohtainen liite 3.1-3.3 sisältää aikataulun, reittikartan ja matkustajaprofiilit, liitteessä 3.4 on vuoromerkintätaulu, liitteessä 4 kalustovaatimukset, liitteessä 5 lippuja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset, liitteessä 6 tarjouslomake, liitteessä 6.1 tarjouksen hintalomake ja liitteessä 6.2 tarjouksen kalustoluettelo sekä liitteessä 6.3 Lippu- ja maksujärjestelmää koskevan kuvauksen sisällysluettelo.

TARJOUSPYYNTÖ (pdf, 220 kt)

1. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSMALLI (pdf, 17 kt)

2. REITTIPOHJAISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (pdf, 37,4 kt) muutettu 30.1.2018

3. KOHDELUETTELO (excel-muotoinen; 25,5 kt) muutettu 9.1.2018

             3.1.-3.3. Yleistä kohteesta, aikataulut, reittikartat ja matkustajaprofiilit

            Kohde1 (pdf; 1,3 Mt)
            Kohde2 (pdf; 1,2 Mt)
            Kohde3 (pdf; 0,6 Mt)
            Kohde4 (pdf, 1 Mt)
            Kohde5 (pdf, 1 Mt)
            Kohde6 (pdf, 727 kt) muutettu 22.12.2017
            Kohde7 (pdf, 488 kt) muutettu 22.12.2017
            Kohde8 (pdf, 318 kt)

         3.4 Vuoromerkintätaulukko (pdf, 4 kt)

4. KALUSTOVAAATIMUKSET (pdf, 10 kt)

5. LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET (pdf, 28 kt) muutettu 31.1.2018

6. TARJOUSLOMAKE (word-muotoinen)
6.1. Hintalomake (word-muotoinen)
6.2. Kalustoluettelo (word-muotoinen)
6.3. Lippu- ja maksujärjestelmää koskevan kuvauksen sisällysluettelo (pdf, 13 kt)

Liikennöitsijä täyttää ja allekirjoittaa tarjouslomakkeen, joka sisältää perustiedot tarjoajasta. Tämän lisäksi liikennöitsijän tulee täyttää tarjouksen hintaliite ja kalustoliite jokaisesta tarjoamastaan kohteesta.

Tarjouskilpailun voittaneen kanssa solmitaan reittipohjainen käyttöoikeussopimus.
 

TÄRKEÄÄ! Tarjoajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa tilaajalle saadakseen mahdolliset tarjouspyynnön muuttamista koskevat lisäkirjeet.  Ilmoittautumattomien tarjoajien tarjoukset otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että tarjouspyyntöä ei muuteta. Yhteystiedot (tarjouskilpailun nimi, tarjoajan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin) ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi.

Tarjouskilpailua koskevat kirjalliset tiedustelut tulee toimittaa viimeistään 14 vrk ennen tarjousajan päättymistä toimivaltaisen viranomaisen kirjaamoon, osoite yllä.

Puhelimitse tai muihin suullisiin tiedusteluihin ei vastata. Määräaikaan mennessä esitettyihin kirjallisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä. Vastaukset kysymyksineen toimitetaan kysyjää mainitsematta sähköpostitse kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille.

Tarjousten jättäminen

Tarjouskilpailua koskevat tarjoukset on jätettävä viimeistään 12.2.2018 klo 10 Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22
45100 Kouvola

Tarjoukset on jätettävä omassa suljetussa kirjekuoressaan. Kirjekuoreen tulee merkitä selvästi:

"TARJOUS KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN REITTIPOHJAISTEN JOUKKOLIIKENNEPALVELUJEN HOITAMISESTA 2017/6, EI SAA AVATA".

Tarjoukset on postitettava riittävän ajoissa, jotta ne ovat perillä ELY-keskuksessa määräaikaan mennessä.

Muutokset
31.1.2018
Liitteen "5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset" kohdan 2.2 Tilaajan edellyttämät lipputuotteet, hinnat ja lippujen myyminen alakohtaa 4 on muutettu lapsille myytävien alennettujen kertalippujen osalta so. "Alle 7-vuotiaat matkustavat maksutta". Muutos on tehty asiakirjaan (muutos merkitty sinisellä).

30.1.2018
Liitettä 2 "Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot" on muutettu kohdan 4. Liikenteen hoidosta maksettava käyttöoikeuskorvaus ja sen tarkistaminen osalta siten, että perusindeksinä käytettävän vuoden 2017 vuosi-indeksin arvo on lisätty asiakirjaan. Kyseinen vuosi-indeksi on 111,6 (2010=100). Muutos on tehty asiakirjaan ja merkitty sinisellä.

9.1.2018
Kohdeluettelossa kohteen 4 tietoja on muutettu (muutokset merkitty sinisellä).

22.12.2017
Kohdeluettelossa kohteiden 6 ja 7 tietoja on muutettu (muutokset merkitty sinisellä).
Kohteita 6 ja 7 on muutettu. Muutokset on tehty asiakirjoihin.
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/4 (KASELY/792/2017)

Hankintapäätös 2017/4, KASELY/792/2017 (pdf, 171 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2017/2 (KASELY/401/2017)

Hankintapäätös 2017/2, KASELY/401/2017 (pdf, 206 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/7 (KASELY/1787/2016)

Hankintapäätös 2016/7, KASELY/1787/2016 (pdf, 254 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2016/3 (KASELY/550/2016)

Hankintapäätös 2016/3, KASELY/550/2016 (pdf, 195 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta 2016/2 (KASELY/549/2016)

Hankintapäätös 2016/2, KASELY/549/2016 (pdf, 216 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2016/1 Imatra-Lappeenranta,  KASELY/268/2016

Hankintapäätös 2016/1 Imatra-Lappeenranta, KASELY/268/2016 (pdf, 219 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)


Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2015/2 (KASELY/434/2015)

Tarjouskilpailun 2015/2 ratkaisu (pdf, 174 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2015/1 (KASELY/433/2015)

Tarjouskilpailun 2015/1 ratkaisu (pdf, 181 kt)
Tarjouskilpailun asiakirjat (pdf)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta 2014/2 (KASELY/349/2014)

Tarjouskilpailun 2014/2 Ratkaisu (pdf, 167 kt)
TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 217 kt)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 2/2013 Imatra-Lappeenranta (KASELY/1550/06.10.02/2013)

Tarjouskilpailun 2013/2 Ratkaisu (pdf, 150 kt)
TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 155 kt)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu joukkoliikennepalveluista 1/2013 Kotka-Hamina (KASELY/1268/06.10.02/2013)

Tarjouskilpailun 2013/1 Ratkaisu (pdf, 256 kt)
TARJOUSPYYNTÖ  (pdf, 134 kt)


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

  • Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (pvm/mpm)  Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h