Hämeenkyrön ohikulkutie

Liikennevirasto on hyväksynyt Hämeenkyrön ohitusta koskevan tiesuunnitelman. 
 
Tiesuunnitelma koskee valtatie 3:n parantamista Hämeenkyrön kohdalla Kyröskosken ja Hanhijärven välillä. Tiesuunnitelma on  laadittu vuonna 2007 hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Hyväksymispäätös löytyy tämän sivun oikeasta laidasta.
 
Suunnittelualue rajautuu etelässä Hanhijärven kohdalle ja pohjoisessa Hämeenkyrön keskustan lähellä olevaan Tippavaaran alueeseen. Tälle välille tiesuunnitelmassa esitetään rakennettavaksi uusi kaksiratainen ohikulkutie, jonka mitoitusnopeus on 100 km/h. Tiesuunnitelmassa on esitetty myös valtatietä risteävien teiden suunnitelmia.

Tiesuunnitelmassa esitetty tielinjaus ohittaa Hämeenkyrön keskustan

Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärven kohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa. Tiesuunnitelmassa esitetyn uuden valtatien pituus on noin 10 kilometriä, ja sen poikkileikkaus on kapea nelikaistainen keskikaiteellinen valtatie. Tiehen rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää, joilla uusi tie yhdistyy muuhun tieverkkoon. Uusi ohikulkutie valaistaan koko matkalta. Tien turvallisuutta lisää kaiken risteävän liikenteen ohjaaminen tien ylittäville silloille, joita rakennetaan kaikkiaan 12. Meluesteitä tehdään yli kuuden kilometrin matkalle asuin- ja virkistysalueiden suojaamiseksi liikennemelulta. Hitaiden ajoneuvojen liikkuminen kielletään uudella valtatien 3 tieosalla.

Tiesuunnitelmaan kuuluu lisäksi Kylmäojantien uudelleen rakentamista noin kahden kilometrin matkalta, kevyen liikenteen yhteyksien sekä yksityistiejärjestelyjen ja katujen parantamista. Pappilanjoen yli rakennetaan kaksi siltaa, kevyelle liikenteelle ja valtatielle omansa, Häijääntielle kaksi uutta kiertoliittymää ja koko kadulle erikoisvalaistus. Pappilanjoen eteläpuoleiselle osuudelle rakennetaan riista-aidat, sekä riistasilta Valkjärven alueelle.

Valtatietasoisen tien vaatimukset eivät nykyisellään täyty

Hämeenkyrön kohdalla valtatiellä 3 kulkee nykyisin 11300 ajoneuvoa vuorokaudessa (vuoden 2013 keskivuorokausiliikenne) ja luvun ennustetaan kasvavan kaksinkertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. Raskasta liikennettä on runsaasti aiheuttaen liikennehaittoja. Alimmillaan 50 km/h nopeusrajoitus, tiheä liittymäväli, sekä paikallisen ja pitkän matkan liikenteen sekoittuminen heikentävät liikenteen sujuvuutta. Liikenteen sujuvuus ei täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Onnettomuuksia tapahtuu keskimääräisesti enemmän kuin muilla valtatiejaksoilla, ja osuus kuuluu onnettomuusriskiltään Suomen vaarallisimpiin valtatiejaksoihin. Tien ylittäminen on vaarallista ja hidasta, sillä useimman liittymät sijaitsevat valtatien tasossa.

Ohikulkutie parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta

Ohikulkutie mahdollistaa sujuvan pitkän matkan liikenteen, kun nopeusrajoitukset saadaan nostettua valtatietasoisiksi. Myös liikenneturvallisuus paranee tien ylityksien ja tasoliittymien vähentyessä. Kun Hämeenkyrön kuntakeskuksen läpi kulkeva liikenne siirtyy ohikulkutielle, haitat keskustan kohdalla pienenevät. Melu, tärinä ja pöly vähenevät, sekä liikenteen aiheuttama estevaikutus pienenee, mikä parantaa lähellä asuvien viihtyvyyttä.

Videoesittely ja lisää tietoa suunnitelmasta: http://www.youtube.com/watch?v=slK866pd4lY
Päivitetty

ota yhteyttä

Pirkanmaan ELY-keskus
Tero Haarajärvi
tero.haarajarvi(at)ely-keskus.fi
PL 297
33101 TAMPERE
Puh. 0295 036 223

Ramboll Finland Oy
Marko Turkki
marko.turkki(at)ramboll.fi
Pakkahuoneenaukio 2, PL 718
33101 Tampere
Puh. 020 755 6879