› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen YVA-arvioinnissa kiinnitettävän huomiota kokonaisuuteen (Kainuu, Pohjois-Savo)

Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen YVA-arvioinnissa kiinnitettävä huomiota kokonaisuuteen (Kainuu, Pohjois-Savo)

Kainuun ELY-keskus on tänään 4.6.2019 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Terrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on Terrafamen laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) järjestämisestä.

Terrafamen kaivosalueella on varastoituna vanhoja vesienkäsittelysakkoja tiivispohjaisilla geotuubikentillä ja maapohjaisissa altaissa. Vanhat vesienkäsittelysakat ovat syntyneet kenttäpuhdistamoilla kipsisakka-altaan vuodoista peräisin olevien vesien käsittelyssä vuosina 2012-2016. Nykyisin kaivoksen vesienkäsittely on keskitetty vuonna 2017 käyttöönotetulle keskuspuhdistamolle ja keskuspuhdistamon sakat sijoitetaan kipsisakka-altaille.

YVA-ohjelmassa esitetyissä eri hankevaihtoehdoissa tarkastellaan geotuubikentille varastoitujen sakkojen sijoittamista paikalleen ja maapohjaisissa altaissa olevien sakkojen sijoittamista Kortelammen padon valuma-alueen sisäpuolelle (VE1) tai valuma-alueen ulkopuolelle (VE2). Kolmantena vaihtoehtona YVA-ohjelmassa esitetään tarkasteltavaksi mahdollisuutta hyödyntää vanhoja vesienkäsittelysakkoja kipsisakka-altaiden ja mahdollisesti myös muiden jätealueiden täyttömuotoilussa sekä osana niiden peiterakennetta (VE3). 

Vaikka hankkeen pääpaino on vanhoissa vesienkäsittelysakoissa, tarkastellaan hankkeessa myös kipsisakka-altaiden (täyttötilavuuden) tarvetta ja käyttöä vähintään seuraavien 10 vuoden aikana. Arviointiohjelmassa tuodaan esille, että tulevaisuudessa on rakennettava myös neljäs kipsisakka-allas, jotta vesienkäsittelysakan ja metallitehtaalla muodostuvan loppuneutralointisakan täyttötilavuustarve saadaan katettua.

Yhteysviranomainen (Kainuu ELY-keskus) pitää arviointiohjelmassa selvitettäväksi esitettyjä ympäristövaikutuksia ja niiden kohdentamista pääsääntöisesti riittävinä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitava kaivosalueen muut toiminnot siten, että eri toiminnot muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden ja eri toimintojen yhteisvaikutukset tulevat arvioinnissa huomioiduiksi.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa Terrafame jatkaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointia yhteysviranomaisen lausunnon ohjaamana ja laatii arviointiselostuksen. Arviointiselostuksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT