› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

« Takaisin

EPO Tiehankkeet - Vaasan yhdystien kokonaisuus

Vaasan yhdystie - tiesuunnitelmat Yhdystie ja Alskatintie

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa tiesuunnitelmia Yhdystien ja Alskatintien (valtatie 8 ja maantie 724) parantamiseksi väleillä valtatie 3 – Sepänkyläntie sekä Isolahti – Singsbyntie. Valtatie 8 ja maantie 724 parannetaan kaksiajorataiseksi kaupungin pääväyläksi, jossa mitoitusnopeus on 80 km/h. Uudet kaksiajorataiseksi parannettavat osuudet sijoittuvat väleille Vt 3 – Sepänkyläntie ja Isolahti–Gerbyntie. Suunnitelmat liittyvät Yhdystien ja Alskatintien aiempiin tiesuunnitelmiin, jolloin valtatien 3 ja Gerbyntien välille muodostuu yhtenäinen kaksiajoratainen tiejakso.

Suunnittelujaksoilla valtatiellä 8 parannetaan Pitkämäen, Muuntajatehtaan ja Huutoniemen sekä maantiellä 724 Nummikadun nykyiset eritasoliittymät. Maantielle 724 tehdään lisäksi uusi Gerbyn eritasoliittymä. Nykyisiä eritasoliittymän ramppeja parannetaan vastaamaan nykyisiä ajoneuvoliikenteen vaatimuksia sekä pidennetään erkanemis- ja liittymiskaistoja. Pitkämäen eritasoliittymän alueella valtatien 3 ja 8 solmukohdassa suunnittelu liittyy Liisanlehdon alueen osalta Vaasan kaupungin laatukäytävän osayleiskaavaan.

Eritasoliittymien lisäksi suunnitelma sisältää Melaniementien, Strömberginkadun ja Huutoniementien parantamista, joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamista. Kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan mm. Huutoniementiellä. Tieliikenteen melulta suojataan meluesteratkaisuin nykyiset ja tulevan maankäytön asuinalueet. Yhdystien estevaikutus kevyelle liikenteelle on nykytilanteessa merkittävä. Alitus- ja ylityspaikkoja on harvakseltaan ja yhdystien suuntainen reitistö on hajanainen.

Parannustoimenpiteillä lisätään Yhdystien ja Alskatintien liikenteen välityskykyä ja turvataan tärkeän pääväylän liikenteen sujuvuus myös tulevaisuudessa. Liittymiin kohdistuvat toimenpiteet parantavat liikenteen turvallisuutta päätielle liittymisen ja siitä erkanemisen helpottuessa. Myös lisäkaistat parantavat turvallisuutta. Ilman niitä tapahtuva liikennevirran tiheyden kasvu nostaisi selvästi onnettomuusriskiä. Hankkeiden ansiosta elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-, asiointi- ja tavaraliikenteen olosuhteet paranevat.

Keskimääräiset liikennemäärät vuonna 2013 suunnittelualueella olivat valtatiellä 8 n. 12 000 autoa/vrk, maantiellä 724 välillä Isolahti–Gerbyntie n. 15 000 autoa/vrk ja välillä Gerbyntie–Singsbyntie n. 4 800 autoa/vrk. Ennusteliikennemäärät vuonna 2030 ovat valtatiellä 8 n. 26 000 autoa/vrk, maantiellä 724 välillä Isolahti–Gerbyntie n. 20 000 autoa/vrk ja välillä Gerbyntie–Singsbyntie n. 7 000 autoa/vrk.

Tiesuunnitelmat valmistuvat keväällä 2014. Hankkeen toteuttamisajankohdasta ei ole vielä päätöksiä. Hanke todennäköisesti toteutetaan vaiheittain rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti. Kyseisten tiesuunnitelmien rakentamiskustannusten arvioidaan olevan noin 38 milj. euroa ja koko yhdystien parantamisen rakentamiskustannusarvio on noin 80 milj. euroa.

Lisätietoja:

Yksityiskohtaisempia suunnitelmankarttoja (kartat ovat pdf-tiedostoja ja kooltaan 333kt - 1,2 Mt):

 • Pitkämäen kohdan kartat 12, 3
 • Liisanlehdon kohdan kartta
 • Muuntajatehtaan kohdan kartta
 • Melaniemen kohdan kartta
 • Huuhtoniemen kohdan kartat 1 ja 2
 • Sepänkyläntien kartta

Suunnitelmakarttoja maantien 724 osalta

Havainnekuvia:

Koko Yhdystien suunnitelmaan liittyvä kartta.

 

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty 2. yleisötilaisuudessa tiistaina 18.2.2014 klo 17:00–19:00 Kotirannan työväentalolla, osoitteessa Kustaalantie 82, 65300 Vaasa. Esittelytilaisuudessa on mukana edustajia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Vaasan kaupungista ja suunnitelmaa laativasta FINNMAP Infra Oy:stä.

 

Vaasan yhdystien kokonaisuus

Vaasan yhdystiellä (Valtatie 8 ja maantie 724) on tiesuunnittelu käynnissä kahdella osuudella. Tiesuunnitelmia tehdään valtatielle 8 välille valtatie 3 - Sepänkyläntie sekä maantielle 724 välille Isolahti - Singsbyntie. Näkyvimmät toimenpiteet ovat tieosuuden 2+2-kaistaistaminen, melusuojausten toteuttaminen, liittymien parantaminen lähinnä eritasoratkaisuin sekä tievalaistuksen parantaminen. Tiesuunnitelmat valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja projektipäällikkö Janne Ponsimaa.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT