Tiedotteet 2018

Tienkäyttäjät yhä tyytymättömämpiä teiden talvihoitoon (Kaakkois-Suomi)

Yksityisautoilijoiden tyytyväisyys teiden talvihoitoon on laskenut viime vuodesta ja raskaan liikenteen kuljettajien kokemukset ovat sitäkin huonompia. Tämä käy ilmi Liikenneviraston tuoreesta tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta.

Tienkäyttäjien palaute on selvä etenkin raskaan liikenteen osalta. "Olosuhteet olivat viime talvena vaikeita. Kansalaisten ja elinkeinoelämän odotuksiin ei nykyisellä talvihoidon resursoinnilla pystytä vastaamaan." toteaa ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala ja jatkaa: "Liikennevirasto ja ELY-keskukset ovat käynnistäneet lukuisia lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä tiestön kunnossapidon parantamiseksi. Tehostamistoimet eivät kuitenkaan yksin riitä – tarvitaan lisärahoitusta talvikunnossapitoon ja korjausvelan vähentämiseen. Vuosien 2016–2018 korjausvelkaraha auttoi pysäyttämään korjausvelan kasvun, mutta lisärahoituksenkaan turvin ei läheskään kaikkia tärkeitä huonokuntoisia kohteita pystytty kunnostamaan.

Kaakkois-Suomen alueella yksityishenkilöistä 46 prosenttia oli tyytyväisiä maanteiden kuntoon talvikaudella 2017–2018 ja tyytymättömiä oli 24 prosenttia. Tyytyväisten tienkäyttäjien osuus on hieman laskenut edellisvuodesta tyytymättömien määrä vastaavasti kasvanut.

Erot pääteiden ja muiden teiden välillä ovat suuria. Vastanneista yksityishenkilöistä 62 prosenttia kertoi olleensa tyytyväisiä pääteiden kuntoon, mutta vain 22 prosenttia sanoi samaa muista teistä. Tyytymättömiä pääteiden talvihoitoon oli 18 prosenttia ja muiden teiden hoidoissa puutteita koki 49 prosenttia.

Mitä enemmän ajoa, sitä huonompia kokemuksia

Ammatikseen ajavat raskaan liikenteen kuljettajat kokevat Kaakkois-Suomen teiden talviajan kunnon huomattavasti yksityishenkilöitä heikommaksi. Tyytyväisyys on laskenut jo ennestään alhaiselta tasolta niin, että enää ainoastaan 18 prosenttia ammattikuljettajista kokee teiden talviajan kunnon vastaavan odotuksiaan. Tyytymättömiä sen sijaan on 60 prosenttia.

Suurinta tyytymättömyys ammattikuljettajien keskuudessa on Kaakkois-Suomessa muiden kuin pääteiden talvihoitoon, johon on tyytyväisiä ainoastaan 8 prosenttia. Pääteiden talvihoidon kokee riittäväksi 29 prosenttia.

Suolan määrä jakaa mielipiteitä, hiekkaa kaivataan lisää

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös tienkäyttäjien kokemuksia liukkauden torjunnassa käytetyn suolan ja hiekan määrästä. Kaakkois-Suomen alueella yksityisautoilijoista vähän yli puolet on sitä mieltä, että suolaa käytettiin sopivasti, kun taas 13 prosenttia kaipasi lisää suolausta. Ammatikseen ajavilla suolan käyttö jakaa tasaisesti mielipiteitä: 40 prosenttia piti määrää sopivana ja vain hieman suurempi osa (42 prosenttia) oli sitä mieltä, että suolaa käytettiin liian vähän. Teiden suolausta liiallisena pitävien osuus on laskenut niin yksityisautoilijoiden kuin ammattikuljettajienkin keskuudessa edellisvuodesta.

Liukkauden torjuntaan käytetyn hiekan määrää pidettiin pääosin liian vähäisenä. Yksityishenkilöistä 43 prosenttia koki hiekkaa käytettävän sopivasti ja 55 prosenttia olisi kaivannut sitä lisää teille. Ammattikuljettajista vain joka kymmenes arvioi hiekan määrän sopivaksi, eikä yksikään ollut sitä mieltä, että hiekkaa käytettäisiin liikaa.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys on heikentynyt joka puolella maata. Melko synkistä tuloksista huolimatta tilanne kaakossa oli jonkin verran maan keskiarvoja parempi.

Lisätietoja:

Kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 029 5021 333,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muualla verkossa:

LVMn tiedote 18.5.2018: Ministeri Berner: Teiden kunto on jo hälyttävällä tasolla. https://www.lvm.fi/-/ministeri-berner-teiden-kunto-on-jo-halyttavalla-tasolla-973026

Liikenneviraston tiedote 18.5.2018: https://www.liikennevirasto.fi/-/tienkayttajat-yha-tyytymattomampia-teiden-talvihoitoon#.Wv5ieeQUlmI


Päivitetty