Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ohkolaan suunnitellun kierrätysterminaalin ympäristövaikutukset selvitetty (Uudenmaan ELY-keskus)

NCC Roads Oy:llä on Mäntsälän Ohkolassa toimiva kalliolouhos, jossa on jo pitkään louhittu jamurskattu kiviainesta sekä vastaanotettu ylijäämämaita. Yhtiö suunnittelee kierrätysterminaalin sijoittamista olemassa olevalle louhosalueelle. Kierrätysterminaalin toimintaan kuuluvat muun muassa ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys ja rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely. Hankkeen yhteysviranmaisena Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Pohjavesien pilaantumisen riski huolestuttaa asukkaita

Hankealueen asukkaat ovat tuoneet esille viihtyvyyteen, ympäristöhaittoihin ja liikenneturvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

Asukkaat olivat erityisen huolestuneita rakennusjätteiden ja  maa-ainesten läjityksestä pohjavesipinnan alapuolisille alueille. Tätä pidettiin riskitoimintana. Hankkeen mahdollisessa jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun liittyvään laadunvarmennukseen, joka tulee kattaa hankkeen kaikki työ- ja toimintavaiheet.  

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä tulisi olla, että kevyen liikenteen turvallisuutta saadaan parannettua nykyisestä ja liikenteen aiheuttamia meluhaittoja vähennettyä. Haittojen vähentäminen on tarpeen hankkeen pitkä keston vuoksi ja koska haitat nykyisillä liikennemäärillä ovat jo merkittäviä.

Lausunnoissa todetaan, että melu- ja pölypäästöjen torjunta on tärkeää. Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta pitää mitata aiemmin tehtyjä mittauksia edustavammin eri tuuliolosuhteissa ja eri puolilla asutusta. Alueen ympäristössä, erityisesti lähimpien asuinkiinteistöjen alueella, on nykyisinkin havaittavissa voimakasta pölyämistä. Ympäristölupavaiheessa pölynsidontaan tulee asettaa riittävät lupaehdot, jotta pölyhaittaa lähiasutukseen ei kohdistuisi.

Lausunnoissa pidettiin tarpeellisena melun torjuntaa, koska kokonaismelutaso on lähellä raja-arvoa ja joissakin asuinkohteissa sen ylikin. Heidän mielestään on tarpeen varmistaa meluntorjuntatoimenpiteiden onnistuminen mittaamalla melu niissä kohteissa, jotka ovat lähimpänä terminaalia.

Melu- ja pölyhaittoja pitää tutkia ja ne pitää pyrkiä minimoimaan

Uudenmaan ELYn mukaan hankkeen merkittävimmät haitalliset vaikutukset ovat melu, pöly, liikenteen aiheuttamat haitat, vaikutukset pohjavesiin ja ihmisten elinoloihin aiheutuvat haitat. Arviointiselostus on kuitenkin selkeä ja havainnollinen. Hanke on kuvattu riittävällä tarkkuudella. Vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä, suuruusluokkaa ja vaikutusalueen herkkyyttä kuvaavat taulukot ovat erityisen valaisevia.

Ympäristölupahakemukseen kallioalueiden mahdollista ruhjeisuutta ja halkeamia tulee selvittää tarkemmin, jotta voitaisiin luotettavammin arvioida hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia talousveden saantiin ja laatuun. Ohkolanjokeen on yritetty kotiuttaa taimenta istuttamalla. ELY-keskus katsoo, että lupahakemusten laadintavaiheessa tulee arvioida hankealueen hulevesien johtamisen vaikutukset kalojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksille

Lähiasutukseen ulottuvien pölyhaittojen vähentämiseksi tulee toteuttaa arviointiselostuksessa esitetyt lieventämistoimenpiteet. Ympäristölupavaiheessa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tulee selvittää tarkemmin uusilla edustavimmilla mittauksilla

Melun haitallisia vaikutuksia on tarpeen lieventää toiminta-aikoja rajaamalla. Aamulla ennen kello 7 ja illalla kello 19 jälkeen toiminnan meluhaitat koetaan merkittävimmiksi. Lisäksi valvonnan toimivuudelle eri kuljetuksille sallitut erilaiset toiminta-ajat ovat ongelmallisia.

Muuttuvan ja laajentuvan maankäytön, sekä kasvavien liikennemäärien myötä Saharintien liittymälle Eteläisellä pikatiellä tulee hakea liittymälupa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta. Lupahakemuksessa tulee esittää arvio Saharintien kokonaisliikennemäärästä hankkeen käynnistymisen jälkeen. Myönnetyssä liittymäluvassa annetaan ohjeet liittymän parantamiseksi siten, että se vastaisi varustelultaan liittymän todellisia liikennemääriä.

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus, Leena Eerola 0295 021 380

Kuva1 . Yleiskuva nykyisestä toiminnasta radan varressa

Kuva 2.  Saharintie, jonka turvallisuudesta asukkaat ovat huolissaan.

(Kuvaa käytettäessä kuvaajan nimi on mainittava. Kuvaaja: Leena Eeerola)


Päivitetty