Tiedotteet 2020

Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotaloushankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ohjaa kestävään suunnitteluun (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Tampereen Kolmenkulman kiertotaloushankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotaloushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on suunnitelma, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. Pirkanmaan ELY-keskus esittää ohjelmaan tarkennuksia ja täydennyksiä, jotka varmistavat ennalta arviointien laatua ja riittävyyttä.

Tampereen ja Nokian kaupungit suunnittelevat Tampereen Kolmenkulman alueelle kiertotalouskeskus-hanketta nykyisen Myllypuron maanvastaanottoalueen läheisyyteen tulevalle asemakaava-alueelle. Asemakaava-alueen valmistuttua siirretään kiertotaloustoiminta nykyisen maanvastaanottoalueen lakialueelle. Nykyistä maanvastaanottoaluetta laajennetaan Nokian kaupungin puolelle.

NCC Industry Oy Nokian Myllypuron kiertotalouskeskus -hankkeessa suunnitellaan kalliokiviainesottoa syventämällä nykyistä ottoaluetta, alueelle tuotavan ylijäämämaan ja maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien käsittelyä ja kierrätystä sekä ylijäämämaiden loppusijoittamista syvennetylle ottoalueelle.

Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki ja NCC Industry Oy arvioivat suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset yhteisessä YVA-menettelyssä, ja niillä on omat vaihtoehdot kussakin arvioitavassa vaihtoehdossa.

ELY-keskus tulee kiinnittämään erityisesti huomiota, miten kestävän kehityksen teemoihin - ilmastonmuutos, luonnonmonimuotoisuus, luonnonvarojen kestävä käyttö - liittyvät merkittävien ympäristövaikutusten arvioinnit vastaavat arviointiohjelmaa ja yhteysviranomaisen lausuntoa.

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastonmuutos arvioinnin keskiössä

Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotaloushankkeiden suunnittelussa on molemmissa myönteisenä ympäristötavoitteena luonnonvarojen kestävä käyttö. Tässä YVA-menettelyssä olisi mahdollisuus tuottaa uutta tarkempaa tietoa Tampereen kaupungin massakoordinaation käytännön toimeenpanoon. Arvioinnissa on mahdollista vertailla, miten ympäristövaikutukset kohdistuvat nykyisen kaltaisessa maankaatopaikalle sijoittumiseen keskittyvässä toimintatavassa verrattuna hajautettuun välivarastointi- ja käsittelyalueisiin ja suppeampaan keskitettyyn käsittelyyn ja maankaatopaikkaan perustuvassa toiminnassa. 

Pirkanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan, että molemmissa hankkeissa esitetään tietoja materiaalitehokkuudesta (kuten esim. määrälliset laskelmat kiertotalouden vaikutuksista alkuperäisten luonnonmateriaalien aitoon korvautumiseen kierrätysmateriaaleilla). Lisäksi tulee tarkastella tehokkaita keinoja, joilla minimoidaan materiaalikierrosta poistuvan jätteen määrää ja laatua sekä mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön soveltumattoman ylijäämämaan läjittämistä ja muodostumista maankäytössä/kaavoituksessa/tonttien rakentamisessa.

Kiertotaloushankkeiden suunnittelussa voidaan näyttää edelläkävijyyttä ottamalla arvioinnin lähtökohdaksi ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät teemat (mm. mahdollisuudet käyttää vähäpäästöisiä työkoneita sekä luomalla uusia toimintamalleja toiminnan kokonaisvaltaisen hiilineutraaliuden edistämiseksi).

Kiertotalousalueiden suunnittelussa tulee varautua arviointien avulla myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen mm. hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan pitkälle tulevaisuuteen (esim. riittävät mitoitustilavuudet rankkasateiden aiheuttamien poikkeusolojen hallinnassa, päällystetyiltä pinnoilta muodostuvien hulevesien epäpuhtaudet sekä lisääntyvän hulevesivalunnan vaikutus eroosion kautta vedenlaatuun).

Myös hankkeen vaikutukset Vihnusjärven virkistyskäyttöön ja Nokian kaupungin vedenottoon tulee ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Vaikutukset ja erilaiset tehokkaat mahdollisuudet estää haitat tulee esittää kattavasti arviointiselostuksessa.

Luonnon monimuotoisuus turvattava

Arvioinnin tulee tuottaa tiedot, millaisia haitallisia vaikutuksia hankkeella on luonnon monimuotoisuuteen ja erityisesti Natura-alueisiin. Hankkeesta vastaavien yhteisessä YVA-menettelyssä on tarpeen laatia suoraan Natura-arvioinnin tarveharkinnan sijaan varsinainen luonnonsuojelulain 65§:n mukainen Natura-arviointi molemmista Natura-alueista.

Uusi vaihtoehto vähentäisi haittoja seudullisella virkistysalueella

Arvioitava (hankkeiden ja niiden vaihtoehtojen) ympäristövaikutusalue ulottuu tärkeälle seudulliselle virkistysalueella, joka kytkeytyy Nokian, Tampereen ja Ylöjärven taajamiin.

Pirkanmaan ELY-keskus esittää arviointiin uutta Kolmenkulman hankevaihtoehtoa ja lisäksi muita hankekuvauksen muutoksia, jotka ennalta arvioiden pienentävät tehokkaasti hankesuunnitelmien melua, melualueen laajuutta ja ääniympäristön laadun muutosta sekä vastaavasti hiukkasten ja niiden sisältämien haitta-aineiden leviämistä ja kertymistä ympäristöön.

Arvioitavien ympäristövaikutusten vuorovaikutussuhteet

Vireillä olevassa YVA-menettelyssä on olennaista, että edellä mainitut kestävän kehityksen teemojen arvioinnit tuottavat tiedot myös merkittävien ympäristövaikutusten vuorovaikutussuhteista, ei vain eritellen yksittäisestä vaikutustyypistä ja sen todennäköisestä merkittävyydestä.

Arvioitavia Kolmenkulman ja Myllypuron kiertotaloushankkeita suunnitellaan ECO3-kiertotalousalueelle. Hankkeiden ja niiden vaihtoehtojen yhteensovittaminen koko niiden elinkaaren aikajanalla ECO3- alueen muun maankäytön toteutumisen kanssa ja yhteensovittaminen ECO3-aluetta ympäröivän vaikutusalueen tärkeisiin arvoihin (erityisesti seudulliseen virkistysalueeseen ja siihen liittyviin väestötason vaikutuksiin, Nokian vedenottoon Vihnusjärvestä sekä kahteen Natura-alueeseen ja muuhun luonnonmonimuotoisuuteen) ovat olennaiset lähtökohdat hankesuunnittelussa ja sitä ohjaavissa ympäristövaikutusten arvioinneissa. Samanaikaisesti hankkeiden ja niiden vaihtoehtojen suunnittelun ja arvioinnin tulee antaa vastauksia, miten hankkeissa hallitaan ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen nyt ja pitkälle tulevaisuuteen sekä miten hankkeet toteuttavat luonnonvarojen kestävään käyttöön siirtymistä Pirkanmaalla ja Tampereen kaupunkiseudulla.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla

Hankkeesta vastaavien tulee seuraavaksi arvioida ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen sen täydentämisestä ja korjaamisesta antaman lausunnon mukaan.  Arviointiselostus tulee kertomaan, millaisia ovat hankkeiden merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain ja miten merkittäviä vaikutuksia on mahdollista estää. Alustavan YVA-menettelyn aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville vuoden vaihteessa 2020/21.

ELY-keskus tarkistaa YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa, nähtävillä olon jälkeen, arviointiselostuksen laadun ja riittävyyden ja antaa sen jälkeen perustellun päätelmän merkittävistä haitallisista ympäristövaikutuksista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/KolmenkulmankiertotalouskeskusYVA

Lisätietoja:

http://www.ymparisto.fi/KolmenkulmankiertotalouskeskusYVA

Hankkeesta vastaavat:

  • Tampereen kaupunki; Matti Pokkinen, p. 040 806 3199, etunimi.sukunimi@tampere.fi
  • Nokian kaupunki Kari Stenlund, p. 044 486 1609, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
  • NCC Industry Oy Marjo Sairanen, p. 050 340 6542, etunimi.sukunimi@ncc.fi

Konsultti:

  • Ramboll Finland Oy konsulttiryhmä, yhteyshenkilö Panu Piirtola p. 040 839 2848, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Yhteysviranomainen:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue, Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Päivitetty