Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus - Ingressi

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

Kunnille suunnattu erityisavustushaku lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen on auki 21.9. - 30.11.2020. Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustushaku on kertaluonteinen.

Hankkeen on oltava valmis vuoden 2021 aikana.

Miksi?

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Sen osana on varattu noin 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Kevään koronatilanteen vuoksi kansalaisten ulkoilu lisääntyi huomattavasti ja erityisesti kaupunkiseutujen lähivirkistysalueet täyttyivät uusista liikkujista. Ulkoilureitit sekä muut virkistys- ja viheralueet ruuhkautuivat paikoin pahoin ja nykyiset palvelurakenteet, kuten taukopaikat, osoittautuivat riittämättömiksi. Koronakriisin jatkuessa ja kansalaisten löytäessä uusia kestäviä tapoja edistää terveyttään ja viettää vapaa-aikaansa ulkoillen, virkistysalueiden kävijäpaine ja kulutus tulevat kasvamaan entisestään. Heikentyneessä taloustilanteessa kuntien mahdollisuudet vastata kasvaviin tarpeisiin kehittämällä ja investoimalla luonnon virkistyskäyttöpalveluihin lähialueillaan ovat rajalliset.

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille. Yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntia kannustetaan myös muodostamaan alueellisia konsortioita yhteisten hankkeiden suunnitteluun. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Mikäli hankkeet kohdistuvat myös yksityisille maille, tulee kuntien ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille suoraa rahallista hyötyä. Toimenpiteistä mahdollisesti syntyvä taloudellinen hyöty tulee osoittaa kustannusarviossa toimenpiteiden kustannusten kattamiseen omarahoitusosuutena.

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta ei ole tarkoitettu kansallisia kaupunkipuistoja koskeviin hankkeisiin. Ympäristöministeriö järjestää erillisen, kansallisia kaupunkipuistoja koskevan avustushaun syksyn 2020 aikana.

Mihin toimenpiteisiin?

Ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Edellytykset tälle luodaan kunnostamalla ja kehittämällä kuntien nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luomalla palvelurakenteita uusille alueille.

Hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista.

Kuinka paljon?

Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset.

Miten haen?

Haun avauduttua avustushakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Avustushakemuksessa tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä muista vaadittavista seikoista, joita viranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. Jos hakemuksesta puuttuu hankesuunnitelma tai kustannusarvio, hakemus hylätään ilman arviointia.

ELY pyytää tulevia hakijoita täyttämään hakulomakkeen ja laatimaan hakemuksen liitteeksi:

  • Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista, merkittävyydestä ja kestävyydestä
  • Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely
  • Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset
  • Sijaintikartta ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta

Mistä saa lisätietoja?


Alueellista tietoa