Usein kysytyt kysymykset

 • Hankkeen katsotaan alkaneeksi viimeistään silloin, kun hankkeesta on syntynyt kustannuksia, mutta myös esimerkiksi hankkeeseen liittyvä palaveri tai suunnittelu voidaan katsoa hankkeen aloittamiseksi.

  Hankkeen alkamisesta ei ole välttämätöntä ilmoittaa erikseen.

 • Merkittävä muutos hankkeeseen käsitellään muutoshakemuksen kautta. Hakija tekee aluehallinnon asiointipalvelun kautta hankkeelle muutoshakemuksen, jossa kerrotaan hankkeessa muuttuvat asiat. Pieni muutos ei välttämättä vaadi muutoshakemusta, vaan riittää, että muutoksesta ilmoitetaan osoitteeseen

  Joka tapauksessa muutoksesta on hyvä olla yhteydessä sähköpostitse, jotta voidaan arvioida, onko muutos hyväksyttävä ja tarvitaanko muutoshakemusmenettelyä.

 • Maksatuksesta vastaa KEHA-keskus, joten maksatukseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä KEHA-keskuksen puoleen. Maksatukseen liittyvää ohjeistusta ja yhteystietoja löytyy osoitteesta

 • Avustuspäätöksissä on ohjeistusta talkootyöhön liittyen hankkeille, joiden toteuttamiseen talkootyön mahdollisuus sisältyy. Ohjeessa mainitaan talkootyötä tekevien kanssa tehtävä sopimus ja talkootyölomake.

  Talkootyösopimuksesta ei ole valmista pohjaa, vaan kunnan on tehtävä oma sopimus. Sopimuksessa on oltava avustuspäätöksen ohjeessa mainitut asiat.

  Talkootyölomakkeesta on olemassa valmis lomakepohja, jota saa hyödyntää talkootyön kirjaamisessa. Pohjan voi ladata osoitteesta

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus - Ingressi

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

 

Huom! Ei uutta avustushakua vuonna 2021.

 

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen on myönnetty avustusta 9,6 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 215 hankkeelle, joiden on määrä toteutua vuoden 2021 aikana. Hankkeilla parannetaan suomalaisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia sekä edistetään lähiluontoon pääsyä. Avustuspäätökset on annettu viimeistään 26.3.2021 ja ne ovat hakijoiden nähtävillä aluehallinnon asiointipalvelussa. 

Maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta, Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Lisäohjeita maksatukseen on saatavissa KEHA-keskuksen sivuilta:

Avustukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään tai lähettää sähköpostia osoitteeseen lahivirkistysaluetuki@ely-keskus.fi. 

Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustushaku on kertaluonteinen. Hankkeen on oltava valmis vuoden 2021 aikana.

Miksi?

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Sen osana on varattu noin 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Kevään koronatilanteen vuoksi kansalaisten ulkoilu lisääntyi huomattavasti ja erityisesti kaupunkiseutujen lähivirkistysalueet täyttyivät uusista liikkujista. Ulkoilureitit sekä muut virkistys- ja viheralueet ruuhkautuivat paikoin pahoin ja nykyiset palvelurakenteet, kuten taukopaikat, osoittautuivat riittämättömiksi. Koronakriisin jatkuessa ja kansalaisten löytäessä uusia kestäviä tapoja edistää terveyttään ja viettää vapaa-aikaansa ulkoillen, virkistysalueiden kävijäpaine ja kulutus tulevat kasvamaan entisestään. Heikentyneessä taloustilanteessa kuntien mahdollisuudet vastata kasvaviin tarpeisiin kehittämällä ja investoimalla luonnon virkistyskäyttöpalveluihin lähialueillaan ovat rajalliset.

Kenelle ja millaiseen kohteeseen?

Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille. Yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien lisäksi kuntia on kannustettu myös muodostamaan alueellisia konsortioita yhteisten hankkeiden suunnitteluun. Avustus on kohdennettu ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Mikäli hankkeet kohdistuvat myös yksityisille maille, tulee kuntien ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY-keskus ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille suoraa rahallista hyötyä. Toimenpiteistä mahdollisesti syntyvä taloudellinen hyöty tulee osoittaa kustannusarviossa toimenpiteiden kustannusten kattamiseen omarahoitusosuutena.

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta ei ole tarkoitettu kansallisia kaupunkipuistoja koskeviin hankkeisiin. Ympäristöministeriö on järjestänyt erillisen, kansallisia kaupunkipuistoja koskevan avustushaun syksyn 2020 aikana.

Mihin toimenpiteisiin?

Ensisijaisena tavoitteena on luoda laadukkaita sekä helposti saavutettavia lähivirkistysalueita ja sitä kautta edistää kansalaisten ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa. Edellytykset tälle luodaan kunnostamalla ja kehittämällä kuntien nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luomalla palvelurakenteita uusille alueille.

Hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista.

Kuinka paljon?

Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset tai rakenteiden materiaalikustannukset.

Miten haen?

Avustushakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta hakuaikana 21.9. - 30.11.2020. Avustushakemuksessa tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä muista vaadittavista seikoista, joita viranomainen tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. Jos hakemuksesta puuttuu hankesuunnitelma tai kustannusarvio, hakemus hylätään ilman arviointia.

ELY-keskus on pyytänyt hakijoita täyttämään hakulomakkeen ja laatimaan hakemuksen liitteeksi:

 • Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista, merkittävyydestä ja kestävyydestä
 • Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely
 • Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset
 • Sijaintikartta ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta

Mistä saa lisätietoja?


Alueellista tietoa