Navigointivalikko
Vesivarojen käyttö ja hoito - ingressi

Vesivarojen käyttö ja hoito 

ELY-keskukset edistävät vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä. Vesienhoitoa suunnitellaan Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

ELY-keskukset neuvovat vesistöjen kunnostuksessa sekä osallistuvat kunnostushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ELY-keskukset valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeudet ja virtaamat vastaisivat vesistön käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita. Ne huolehtivat myös patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä vastaavat kunnat. ELY-keskukset valvovat vesihuoltoa ja ohjaavat vesihuollon suunnittelua.

Vesivarojen käytöstä ja hoidosta on runsaasti lisätietoja ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Järvimaisema.

Kuva: Kalervo Ojutkangas / Ympäristöhallinnon kuvapankki.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Vesivarojen käyttö ja hoito - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee vesienhoitoa Keski-Suomen alueella tiiviissä yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa. Suurin osa Keski-Suomesta kuuluu Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

Keski-Suomessa on pitkät perinteet erityisesti virtavesien kunnostuksista. Kolmen vuosikymmenen aikana maakunnassa on kunnostettu noin 200 virtavesialuetta, 65 koskikilometriä ja 125 koskihehtaaria sekä rakennettu 15 kalatietä. Lisäksi on kehitetty kunnostuksen toteutuskäytäntöjä ja seurantaa sekä osallistuttu kunnostuksiin liittyviin ympäristökasvatushankkeisiin, opetukseen, talkootoimintaan, opasmateriaalien tuottamiseen sekä myös hankkeiden vaikuttavuusarviointiin. Myös muita vesistökunnostuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja hyödynsaajien kanssa.

Vesihuollon toimintavarmuutta ja haja-asutusalueiden vesihuollon parantamista tuetaan Keski-Suomessa erityisesti pohjavesiselvityksillä sekä merkittäville hankkeille ja alueellisille kehittämissuunnitelmille annettavilla avustuksilla.

Vesitilannetta seurataan jatkuvasti yli 70 havaintopisteellä.