Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta - sisältö

Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta

COVID-19 epidemian johdosta valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Rahoituksella on tarkoitus turvata vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa. Määrärahaa saa käyttää vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin. Vuoden 2020 II lisätalousarviossa on avustuksiin varattu 1,0 M €.   

Tilannekatsaus 16.11.2020:

Avustushaku aukesi 18.6.2020 ja tähän mennessä hakemuksia on tullut 35 kpl. Rahoitusta on edelleen vielä jäljellä. Tukea on myönnetty mm. koulutukseen ja häiriötilanneharjoitukseen yhdessä naapurilaitosten kanssa, vesihuoltolaitosten yhteistyöverkoston ja sen toimintaohjeiden luomiseen, laitosten yhdistymisselvityksiin, laitosten yhteiseen automaatio- ja asiakaspalvelujärjestelmän hankkimiseen, verkostokarttojen digitalisointiin ja verkostomallinnukseen.

ELY-keskus pyrkii tekemään avustuspäätökset vuoden 2020 loppuun mennessä ja avustettavien hankkeiden tulee olla valmiina kevääseen 2021 mennessä. Tällä tietoa rahoitus ei tule jatkumaan vuonna 2021.

Sivun sisältö

Rahoitustuen tavoitteet ja rahoitettavat toimenpiteet

Rahoituksen tavoitteena on tukea vesihuoltolaitosten yhteistyötä korona-tilanteen riskien hallinnassa, sekä vesihuoltolaitosten akuuttia palveluiden hankintaa, jos laitoksen toiminta on koronatilanteen vuoksi vaikeutunut tai uhkaa vaikeutua.

Tukea voidaan myöntää:

 • alueellisen yhteistyö- ja palveluverkoston muodostamisen ja ylläpidon ylimääräisiin kustannuksiin
 • akuutin koronatilanteen aikana yhteistyö- ja palveluverkostoissa tuotettavien palveluiden kustannusten kattamiseen
 • akuutissa resurssipulassa olevan vesihuoltolaitoksen palveluiden hankintaan, henkilöstö- ja matkakuluihin sekä hankintoihin

Tukea ei myönnetä toimintaan, joka on aloitettu ennen 16.3.2020 laitosten varautumisen, yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi tai laitosten käytön, huollon ja kunnossapidon järjestämiseksi.

Toimenpiteiden ja hankkeiden valmistelusta ja toteuttamista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen, kun avustushakemus on jätetty ELY-keskukselle. Erityisistä syistä kuluja voidaan hyväksyä tuen piiriin jo ennen hakemuksen jättämistä, jos tilanne on ollut ennalta arvaamaton, eikä tukihakemuksen jättäminen ajoissa ole ollut mahdollista. Tukea voidaan myöntää toimenpiteille ja hankkeille, jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Tuen saajat

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaitoksille.  Erityisistä syistä tukea voidaan myöntää myös sellaiselle vesihuollosta vastaavalle toimijalle, jolle ei ole määritetty toiminta-aluetta, ja joka ei ole vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos. Myös talousveden toimittamisesta tai jätevesien käsittelystä vastaava vesihuollon tukkulaitos voi olla tuen saaja.

Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen epidemia- ja muissa erityistilanteissa vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Eduksi katsotaan, jos hankkeessa on mukana useita vesihuoltolaitoksia ja yhteistyöstä on kirjallisesti sovittu jo tuen hakemisvaiheessa.

Akuuteissa tilanteissa ja jos toiminnan turvaaminen osana laajempaa yhteistyöaluetta ei ole mahdollista, avustusta voidaan myöntää myös yhdellä laitoksella tehtäviin varautumisen sekä laitoksen käytön ja ylläpidon toimiin.

Tukirahoitus

Hakumenettelyyn ja tukien myöntämiseen sekä hallinnointiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Tuet myönnetään valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin mukaisena yleisavustuksena. Myöntämiseen ei sovelleta vesihuollon tukilakia.

Tuen määrä on harkinnanvarainen sen mukaan, mitä tarpeellisten varautumistoimien aikaansaaminen edellyttää. Se voi olla 70 % -100 % toimenpiteiden tai hankkeen kustannuksista.  Akuutissa vesihuollon järjestämisen ja varmistamisen tilanteessa tuki voi olla 100 %. Yhden hankkeen osalta tuki voi olla enintään 100 000 euroa (alv 0 %).

Tuettavia kustannuksia ovat:

 • Vesihuoltolaitosten välisen palvelutuotannon kustannukset
 • Henkilöstön palkkakulut (palkat, muut suorat henkilöstökulut, varallaolo)
 • Matkakulut
 • Erilaiset perehdytys- ja koulutustilaisuuksista aiheutuvat kulut mm. kouluttajien palkkiot ja ohjemateriaalin valmistus
 • Operointi- ja ostopalvelut, vuokratyövoiman käyttö ja selkeästi rajatut konsulttipalvelut
 • Hankehallinnan tukipalvelut ja toiminnan tarkastus
 • Yleiskustannusten korvaamisessa sovelletaan menettelyä, jossa tuen saaja saa kiinteän 15 % korvauksen suorien henkilöstökustannusten määrästä (ns. flat rate -menettely). Yleiskustannuskorvaus lasketaan palkkakulujen perusteella ja se kattaa hankehallinnon kulut. Hankehenkilöstön matkakulut voidaan laskuttaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Tuettavia kustannuksia eivät ole mm. suojavarusteista ja muista materiaalihankinnoista aiheutuvat kustannukset. Tukea ei myöskään myönnetä vesihuoltoverkostojen rakentamiseen eikä laitosten normaaliin toimintaan liittyviin investointeihin.

Hankinnoissa tulee noudattaa hankintalakia ja erityisalojen hankintalakia.

Mikäli toimenpiteet tai hanke ei toteudu sille asetetussa määräajassa, voidaan sille myöntää erityisistä syistä jatkoaikaa. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Etelä-Savon ELY-keskuksella.

KEHA-keskus maksaa avustuksen yhdessä tai enintään kolmessa erässä hankkeen etenemisen mukaan siten, että viimeinen erä, jonka tulee olla vähintään 20 % myönnetystä määrästä, maksetaan sen jälkeen, kun hanke on hyväksytysti loppuun suoritettu.

Hakemusten arviointi ja päätöksenteko

Tuen myöntäminen ja tuen määrä perustuvat harkintaan sekä arviointiin toimenpiteiden ja hankkeiden tarpeesta, kiireellisyydestä ja vaikuttavuudesta vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.  Rahoitettavan toiminnan ja hankkeen tulee olla laadukas ja toteuttamiskelpoinen. Hakemusten tarvetta, vaikuttavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan erityisesti alla olevien kriteerien perusteella.

 1. Vesihuoltopalvelujen turvaaminen akuuteissa ja kiireellisissä tilanteissa
 2. Hankkeen tarpeellisuus vesihuollon turvaamiseksi koronatilanteessa
 3. Miten hanke edistää vesihuollon alueellista yhteistyötä
 4. Hankkeessa mukana olevien vesihuoltolaitosten määrä ja/tai hankkeen laajuus
 5. Koronatilanteesta aiheutuvan riskin tai vahingon suuruus laitoksen toiminnalle ja asiakkaille
 6. Ratkaisujen monistettavuus ja laajennettavuus

Arvioinnin pohjalta voidaan edellyttää muutoksia tai tarkennuksia hankesuunnitelmaan.

Etelä-Savon ELY-keskus arvioi hakumenettelyssä saapuneet hakemukset yhteistyössä sen ELY-keskusten kanssa, jonka aluetta hakemus koskee. Arvioinnin perusteella Etelä-Savon ELY-keskus tekee avustuspäätökset.

Hankkeiden ohjaus ja valvonta

Hankkeen rahoitukseen liittyvä ohjaus ja valvonta tehdään yhteistyössä hankealueen ELY-keskuksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan ELY-keskuksille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston.

Hankkeiden viestintä ja raportointi

Vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että hankkeesta tiedotetaan riittävästi hankkeen aikana. Erityisen tärkeää on tiedottaminen ja yhteydenpito sen alueen ELY-keskuksen ja terveydensuojelun viranomaisten sekä kuntien kanssa, jota hakemus koskee.

Hankkeen päätyttyä viimeiseen maksatushakemukseen tulee liittää loppuraportti hankkeen toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista.

Hakumenettely

Tukea haetaan käyttäen sitä varten laadittua hakemuslomaketta. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen vesihuoltoasiantuntijaan. Hakemukseen tulee liittää suunnitelma, jossa tuettavat toimenpiteet ja hankkeen sisältö kuvataan riittävällä tarkkuudella.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitettu hakemus liitteineen on julkinen asiakirja, jollei asiakirjan julkisuudesta tai salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta ole laissa erikseen säädetty. Hakijan tulee selvästi merkitä hakemukseen tiedot, joita hakija pitää luottamuksellisina.

Tuen haku on avoinna toistaiseksi ja vuoden 2020 loppuun saakka. Tuen hakemisen mahdollisuutta päivitetään koronatilanteen jatkumisen, vesihuoltolaitoksilta koottavan tilannekuvan ja avustuksen tarpeen perusteella.  

Hakemukset suositellaan täytettäväksi ja lähettäväksi ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

Hakemuksen voi lähettää Etelä-Savon ELY-keskukselle myös sähköpostilla kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai postitse

Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo
PL 164
50101 Mikkeli

Lisätietoja antavat:

Etelä-Savon ELY-keskus:

Muiden ELY-keskusten vesihuoltoasiantuntijoiden yhteystiedot:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Hämeen ELY-keskus:

Kainuun ELY-keskus:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus:

Keski-Suomen ELY-keskus:

Lapin ELY-keskus:

Pirkanmaan ELY-keskus:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

Pohjois-Savon ELY-keskus:

Uudenmaan ELY-keskus:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

 • puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa