Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Avustushakuja alkamassa

Ensi viikolla tulee haettaviksi useita harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2022 valtion talousarviossa tähän määrärahaa.

Hakuaika alkaa 18.10.2021. Hakemukset ELY-keskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2021 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa tai vaihtoehtoisesti tulostettavaa lomaketta. Mikäli avustuksen hakuaika tai -menettely poikkeaa edellä mainitusta, ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen kohdalla ja tarkemmassa hakuohjeistuksessa.

ELY-keskukset myöntävät avustuksia mm.:

  • rakennusperinnön hoitoon;
  • saariston ympäristönhoitoon;
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen;
  • vesistökunnostusten sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen sekä
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön.

Lisäksi kalataloudellisiin kunnostuksiin myöntävät avustusta kolme ELY-keskusta seuraavasti:

  • Lapin ELY-keskus hankkeille, jotka toteutetaan Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla.
  • Pohjois-Savon ELY-keskus hankkeille, jotka toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus hankkeille, jotka toteutetaan Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla.

Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluontei-siin hankkeisiin myöntää avustuksia Keski-Suomen ELY-keskus. Haku on valtakunnallinen.

Maatalouden ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville kokeilu- ja kehittämishankkeille myöntää avustuksia Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Haku on valtakunnallinen.

Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen myöntää avustuksia Kainuun ELY-keskus. Haku on valtakunnallinen.

Kaupunkivesien hallintaan ja vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseen viemäriylivuotoja minimoimalla myöntää avustuksia Etelä-Savon ELY-keskus. Haku on valtakunnallinen.

Ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimiin, joiden tavoitteena on Helmi-elinympäristöohjelman mukaisten teemojen elinympäristöjen tilan parantaminen myöntää avustuksia Uudenmaan ELY-keskus. Haku on valtakunnallinen. Helmi-elinympäristöohjelman hakuaika on 22.10.–30.11.

Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet ELY-keskuksen verkkopalvelusta:

Rahoitus ja avustukset - ympäristövastuualue