Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Nuorten ja aikuisten elinikäiseen oppimiseen ja urasuunnitteluun tartutaan uusin eväin Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Tuloksena on kestäviä ratkaisuja kansalaisten ja työelämän tarpeisiin. Pirkanmaalla erityisesti nuorille ja aikuisille suunnattujen ohjauspalveluiden kehittämisen linjat on vastikään määritelty vuoteen 2023 asti.

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa alueensa elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Käytännön työn tukena on ELY-keskuksen koordinoima laaja-alainen alueellinen ELO-yhteistyöryhmä. Sen keskeisenä tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Toiminnalla edistetään ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua.

Yhteistyöryhmä on valmistellut vuoteen 2023 ulottuvaa strategiaa, jonka keskeisiksi painopisteiksi nostettiin yhteistyön tiivistäminen, ohjausosaamisen vahvistaminen, viestinnän kehittäminen ja ennakointi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä koulutustilaisuuksia ja verkostoitumistapahtumia, joiden tavoitteena on sekä ohjausosaamisen vahvistaminen että yhteistyön ja tiedonkulun edistäminen paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken.

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja vapaa-ajalla. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvontaa. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista.

  • Lue lisää elinikäisestä oppimisesta ja ELY-keskusten johdolla tehtävästä elinikäisen ohjauksen kehittämisestä verkkosivuilta.

Pirkanmaan elinikäisen oppimisen strategiset linjaukset, toimijat ja palvelut on kuvattu puuksi, jonka juuristo muodostuu ELO-verkoston toimijoista. Puun latvustossa on strategian ydin ja sen tärkeimmät tavoitteet omina oksinaan. Strategian pohjalta laaditaan parhaillaan toimintasuunnitelmaa.

Parasta ohjausta Pirkanmaalla -strategiakuvassa esitetään Elinikäisen Oppimisen ELO-verkoston toimijat ja verkoston tavoitteet puun muodossa. Puun paksuun oksaan on kiinnitetty keinu, jossa strategian kohde eli tavallinen pirkanmaalainen henkilö keinuu. Hymyilevä opo työntää keinuun vauhtia, kysyen henkilöltä “Millaista osaamista tarvitaan?”. Vastaukset kysymykseen löytyvät puun juuristosta ja latvuksesta. Puun juuriston muodostavat ELO-verkoston toimijat. Toimijoita ovat TE-toimisto, Kela, ELY-keskus, AVI Nuorisotoimi, järjestöt, kuntien työllisyydenhoidon toimijat, erilaiset hankkeet, korkeakoulut, ammatillinen koulutus, lukio, peruskoulu ja vapaa sivistystyö sekä yksityiset palveluntuottajat ja työelämän edustajat. Toimijat tapaavat erilaisissa etä- ja lähiryhmissä. Yhteistyön tarkoitus kiteytyy pisimpään juureen: yhteistyö ja sen kautta syntyvät keskustelut johtavat parempaan tietoon ja mahdollisuuteen ennakoida tulevaisuuteen. Puun latvustossa on strategian ydin, jatkuvan oppimisen lehvästö. Jatkuvasta oppimisesta versoo uusina oksina strategian tärkeimmät tavoitteet, kukin omalla oksallaan. Ensimmäinen oksa on ohjausosaamisen vahvistaminen, johon liittyvät ELOriihi-tilaisuudet. Toinen oksa on tiiviimpi yhteistyö, johon liittyvät ELO-LIV, Pirkanmaan ohjausverkostot ja TNO-foorumit. Näiden tarkoituksen on synnyttää kohtaamisia toimijoiden välille. Kolmantena oksana on verkoston viestinnän kehittäminen, johon liittyy ajatus siitä että yhdessä verkoston toimijat ovat enemmän kuin yksin. Neljäntenä oksana on muutosten ennakointi, johon liittyvät tiedolla johtaminen ja käsitys tulevaisuuden työelämästä. Puun taustalla on Tampereen kaupunkimaisemaa. Kaupunkimaiseman yllä leijailevat ympäristössä tapahtuvat haasteet ja muutokset, jotka vaikuttavat elinikäiseen oppimiseen. Näitä ovat digitalisaatio, väestönmuutos, oppivelvollisuuslaki, työelämän murros ja eläköitymisen kiihtyminen.

 

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus
​​​​​​​Kehittämisasiantuntija Kirsi Rajahalme
​​​​​​​Puhelin 0295 036 124
​​​​​​​Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi