Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta (Pohjalaismaakunnat)

ELY-keskus turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta luonnonsuojelualueita perustamalla METSO-ohjelman puitteissa ja toisaalta talousmetsien käsittelyä ohjaamalla.  
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella painopisteenä on erityisesti monimuotoisuudelle tärkeiden kangasmetsien ja maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteiden suojelun edistäminen. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on saada pysyvään suojeluun n. 6000 ha. Tästä tavoitteesta on saavutettu n.  4 400 ha.  
 
Vain pieni osa metsäluonnosta on suojeltua. Tämän lisäksi tärkeää on, että uhanalaiset ja muut arvokkaat lajit ja luontokohteet huomioidaan talousmetsien käsittelyssä. Näitä asioita ELY-keskukset valvovat sille tiedoksi tulevien metsänkäyttöilmoituksien tarkistamisen yhteydessä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella erityishuomiota vaatii tällä alueella varsin runsaana esiintyvä liito-orava.
 
Vuonna 2020 käynnistyneen HELMI-ohjelman toteutuksen myötä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella pystytään edistämään myös lehtojen ja metsien suojelukohteiden hoito- ja kunnostustarpeita sekä tehostamaan metsäisten perinnebiotooppien hoitoa.
 
Uhanalaisia metsälajeja tavataan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella erityisesti haavikoissa, vanhoissa metsissä ja lehdoissa. Esimerkkejä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevista lajeista ovat vaarantuneeksi luokiteltu liito-orava, alueellisesti uhanalainen ja silmälläpidettävä kämmekkäkasvi lehtotikankontti ja erittäin uhanalainen jäkälälaji partanaava.

Lue lisää Helmi-ohjelmasta

Puronvarsilehto Kurikan Pitkämönluomassa. Natura-alueelle
​​​​​​​laaditaan hoitosuunnitelma Helmi-ohjelman metsäteemassa.