Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen osaamista vahvistetaan ELY-keskuksen hankkeessa (Pirkanmaa)

Kuluvana talvena on Pirkanmaalla koettu ennätyksellisen korkeita vedenkorkeuksia ja tästä seuraavia tulvariskejä Kokemäenjoen vesistön alueella. Tulvariskien hallinta on esimerkki jo pitkään tehdystä työstä sääriskien haltuun ottamiseksi. Ilmastonmuutos ilmiönä kuitenkin lisää eri sääriskien kirjoa, jolloin tarvitaan myös monipuolisempaa työtä sopeutumistoimien toteutumisen varmistamiseksi.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa tähän haasteeseen on vastattu sopeutumisen tiekarttahankkeella, jossa tarkastellaan ELY-keskuksissa jo tehtävää ilmastotyötä ja tunnistetaan mahdollisuuksia työn kehittämiseen. Yhtä aikaa viedään läpi vastaavaa tiekarttaa myös ilmastonmuutoksen hillinnästä, sillä sekä hillintää että sopeutumista tarvitaan ilmastokyvykkään ja –kestävän yhteiskunnan luomisessa.  Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastotiekartan tarkoituksena on varmistaa, että ELY-keskuksilla on kyky sopeutua tuleviin muutoksiin. Tällä tarkoitetaan riittäviä resursseja, tietoa ja joustavuutta, jotta voimme myös ilmastohaasteen osalta vastata tuleviin haasteisiin.

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen on riskien hallintaa

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan nykyisiin ja tulevaisuudessa koettaviin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista. Tarkoituksena on suojata tärkeitä arvoja, kuten ihmisten terveyttä, luontoa ja yhteiskunnan toimintaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset täytyy erottaa sään vaihtelusta.

 Ilmastonmuutos tulee näkymään esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistymisenä, vuodenajoille tyypillisen sään muuttumisena ja vuodenaikojen ajoittumisen siirtymisenä. Esimerkiksi keväälle tyypillisiä lämpötiloja aletaan kokea yhä aikaisemmin, kun taas talvisadanta saattaa tulla lumen sijasta vetenä. Ilmastonmuutoksella tulee myös olemaan vaikeammin havaittavia heijastevaikutuksia, esimerkiksi maailmalla tapahtuvat ilmastokriisit saattavat vaikuttaa Suomeen mm. raaka-aineiden saatavuuden heikentymisenä. Nämä kaikki ovat ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, joita sopeutumisella pyritään hallitsemaan.

Vaaratekijän, altistumisen tai haavoittuvuuden vähentäminen pienentää riskistä aiheutuvia vaikutuksia. Riskejä voidaan hillitä vähentämällä vaaratekijän todennäköisyyttä. ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu esimerkiksi tulvariskien hallintaan liittyvät tehtävät, joilla pyritään vähentämään vesistöjen tulvimista ja hulevesitulvia. Usein vaaratekijää ei kuitenkaan voida täysin välttää, jolloin sille altistumista voidaan yrittää vähentää. Esimerkiksi ekologiset käytävät mahdollistavat eläinten liikkumisen alueilta, joilla ne altistuvat vaaratekijöille. Vaikka vaaratekijää ei poisteta, eläimet voivat vähentää altistumistaan niille, jos sille luodaan mahdollisuudet.

Kolmas keino hillitä ilmastoriskejä on haavoittuvuuteen vaikuttaminen. Esimerkiksi teiden ikä ja tienpinnan heikko kunto voivat tehdä teistä erityisen haavoittuvia sään ääri-ilmiöille, joiden yleisyyttä ilmastonmuutos saattaa lisätä. Samoille sääolosuhteille altistuvat tiet voivat kokea eri vaikutuksia, riippuen tien olemassa olevasta haavoittuvuudesta. Liikenteeseen kohdistuvilla riskeillä on myös suuret heijastevaikutukset, sillä vika tieverkostossa vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan erittäin laajasti.

Tiekarttahankkeessa kehitetään ELY-keskuksen omaa työtä

Kaaviokuva.

Ilmastotiekarttahankkeessa pyritään lisäämään ELY-keskusten ilmastonmuutokseen sopeutumiskykyä tunnistamalla riskejä sekä keinoja suojata haavoittuvia kohteita. Lisäksi tarpeen on ottaa vaikutusten arvioinnissa mukaan pitemmän aikavälin huomiointi, koska ilmastossa tapahtuvat muutokset ovat hitaita.

Monissa tehtävissä, kuten tulvariskien hallinnassa, alueidenkäytössä tai tienpidossa ilmasto- ja sääriskien hallinta on jo suuri osa tehtävää työtä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön tunnistetaan jo. Tiekarttahankkeessa pyritäänkin tunnistamaan näitä tehtäviä vielä systemaattisemmin.

Ilmastoriskien hallinnassa tarvitaan yhteistyötä

Sopeutumisnäkökulmaa on jo tähän saakka käsitelty jonkin verran erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Lisäksi Pirkanmaan ilmastofoorumissa sopeutuminen on näkökulmana ollut esillä ja tulee olemaan myös jatkossa. Kaikki ideat yhteistyötarpeista, pilotoinneista, toiveista ELY-keskuksen toiminnalle tai muusta alueellisesta yhteistyöstä ovat edelleen tervetulleita!

Lisätiedot

  • Projektiasiantuntija Katriina Virtanen, p. 0295 036 346, katriina.virtanen@ely-keskus.fi
  • Projektikoordinaattori Valeria Kerkkä, p.  0295 036 062, valeria.kerkka@ely-keskus.fi