Tietosuojaseloste, kotoutumisentukena.fi:n viestintä ja markkinointi

 

 1. Rekisterinpitäjä    

Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, 00521 Helsinki
puh. 0295 021 000 (vaihde)
kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Koordinaattori Elina Kutramoinen
puh.  0295021023
elina.kutramoinen(a)ely-keskus.fi
​​​​​​​Opastinsilta 12 B (PL 36)
00521 Helsinki

 1. Rekisterin nimi     

Kotoutumisentukena.fi:n viestintä- ja markkinointi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus             

Tietoja käsitellään kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun viestintä- ja markkinointityön tarkoituksiin.

Kotoutumisentukena.fi on valtakunnallinen palvelu, joka on suunnattu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Palvelu tukee toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa: se vahvistaa asiakasohjausta matalan kynnyksen toimintaan sekä suunnittelu- ja koordinointityötä.

Kotoutumisentukena.fi:tä ylläpidetään Uudenmaan ELY-keskuksessa sekä KEHA-keskuksessa. Kotoutumisentukena.fi:n käyttöönottoa edistävät näiden organisaatioiden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä muiden ELY-keskuksen työntekijät.

Kotoutumisentukena.fi:n viestintä- ja markkinointityössä kerätään tietoa mm. sähköisillä kyselyillä ja haastatteluilla, järjestetään koulutuksia, verkostotilaisuuksia sekä työpajoja ja jaetaan tietoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjettä julkaisemalla.

Toiminnassa muodostuu EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679) tarkoitettuja

henkilörekistereitä, joiden käsittely perustuu kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelun tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen ja todentamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekistereitä koskee tietosuoja-asetuksen artikla 6:n edellyttämä henkilötietojen käsittelyperuste. Pääsy rekisterin tietoihin on ELY-keskuksissa, KEHA-keskuksessa ja työ- ja elinkeinoministeriössä vain niillä henkilöillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tämä kotoutumisentukena.fi:n viestinnän ja markkinoinnin henkilörekisteri ei koske kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelua, jolla on oma tietosuojaselosteensa.

 1. Rekisterin tietosisältö               

Rekisteri sisältää seuraavanlaisia käyttötarkoituksen mukaisia tietoja:

 • sähköpostilista uutiskirjeen lähettämistä sekä sähköpostilistojen käyttöä varten (sähköpostiosoite)
 • ilmoittautumistiedot tapahtumin (nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai taustayhteisö, titteli ja ruokavalio)
 • vastauksia sähköisiin kyselyihin (nimi, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai taustayhteisö, titteli)
  ​​​​​​​
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat vastaajat itse.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset       

Tarjoajien luovuttamat henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön. Luovutetut henkilötiedot ovat rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä on sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679), Tietosuojalain (1050/2018), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Ei luovuteta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet                

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne ELY-keskuksien, KEHA-keskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

 1. Rekisteröidyn oikeudet            

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia tiedon korjaamista tai poistamista esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle. Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 1. Tietojen säilytysaika                 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

 1. Valitus tietosuojavaltuutetulle

Tarvittaessa voitte valittaa tai tehdä kantelun tietojenne käsittelystä tietosuojavaltuutetulle