Maaseutuohjelman yritystuet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettava yritystuki on harkinnanvaraista. Tuella pyritään edistämään maaseutualueiden kehittymistä, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Rahoitettaviksi valitaan sellaisia toimenpiteitä, jotka edistävät maaseutuohjelman, alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tai paikallisten strategioiden tavoitteiden toteutumista.

Tuen myöntämisen ehtona on, että yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Rahoitettavan toimenpiteen on myös oltava yritykselle merkittävä: Sen on vaikutettava olennaisesti yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kehittymiseen. Taloudellisten vaikutusten lisäksi merkittävyyttä arvioidaan mm. toimenpiteen tulosten ja kustannusten perusteella. Yritystukea myönnettäessä huomioidaan myös jo olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedellytykset toimialalla ja alueella.

Paikallismarkkinoilla toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää vain, jos se korvaa tuotteillaan tai palveluillaan alueen ulkopuolelta hankittavia palveluita tai tuotteita - tai täydentää sellaista alueellista tarjontaa, johon jo toiminnassa olevat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan. Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle.

Yrityksen sijainti

Uudenmaan ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät ovat yhteistyössä määritelleet tukikelpoisen alueen, jolla maa-seutuohjelman yritystukea on mahdollista myöntää. Tukikelpoisen alueen ulkopuolelle jäävistä keskusta-alueista on laadittu kartat, jotka ovat nähtävissä Uusimaaseutu.fi sivulla. Yritystukea myönnettäessä huomioidaan lisäksi yrityksen kaupunki-maaseutu -luokituksen (SYKE, 2010) mukainen sijainti. Maaseutualueella sijaitsevia yrityksiä priorisoidaan.

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineelliseen tai aineettomaan investointiin. Alle 2 000 euron suuruista tukea ei myönnetä. Tuen määrä määräytyy yrityksen koon ja tuettavan toiminnan perusteella:

Investointituki on pääsääntöisesti 20 % hyväksytyistä kustannuksista, mutta saaressa ilman tieyhteyttä sijaitsevalle tai maataloustuotteita jalostaville yrityksille tukiprosentti voi olla korkeampi.

Investoinnin toteutettavuustutkimuksella on mahdollista selvittää mm.. investoinnin toteuttamisen taloudellisia ja teknillisiä edellytyksiä. Tukea voidaan myöntää pääasiassa ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen 40 %—50 % tukikelpoisista kustannuksista.

Yrityksen perustamistuki

Perustamistuella on tarkoitus saada aikaan nopeammin uusia, menestyviä, kasvavia yrityksiä kehittyville toimialoille. Perustamistukea myönnetään ensisijaisesti aloittavalle yritykselle, mutta tukea on mahdollista myöntää myös toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan (uusi toimiala) käynnistämistä varten. Sitä myönnetään yrityksille, joiden perustamisvaiheen kustannuksista merkittävä osa kohdistuu  liiketoiminnan käynnistämisessä  ja  kehittämisessä  tarvittaviin asiantuntija- tai neuvontapalveluihin tai esim. käyttöomaisuuden hankkimiseen. Perustamistukea myönnetään ainoastaan maaseutualueella sijaitseville yrityksille. Maa- ja metsätalousalan yritystoiminta on kuitenkin rajattu kyseisen tukimuodon ulkopuolelle. Perustamistukea voidaan myöntää 5 000–35 000 euroa.

Lisäksi maaseutualueella toimiva yritys voi hakea tukea uuteen toimintaan liittyvän tuotteen tai palvelun kokeiluun. Tällaisiin toimenpiteisiin voidaan myöntää tukea 2000–10 000 euroa.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa, yritysryhmähankkeessa 3-10 yritystä voi kehittää toimintaansa yhdessä 75 % avustuksella. Hallinnoijana voi olla esimerkiksi kehittämisorganisaatio, joka hakee tuen ja hoitaa koko hankehallinnoinnin. Mukana olevat yritykset saavat hyödyn kehittämispalveluina, ei rahana ja ne välttyvät kokonaan hankehallinnon vaatimalta työltä. Yritykset sitoutuvat maksamaan 25 % jyvitetystä kokonaiskustannuksesta yksityisenä rahoitusosuutena hallinnoijalle. Hallinnoija hankkii tai tuottaa yhteiset ja yrityskohtaiset parhaat olevat kehittämispalvelut. Koska tukea myönnetään yli 50 %, palveluhankinnoissa on noudatettava hankintamenettelyä.

Yritystuen maksaminen

Maksua haetaan jälkikäteen lopullisia  ja  todennettavia,  tukipäätöksessä  hyväksyttyjä  kustannuksia  vastaan. Hakijan on esitettävä kuluja todistavat asiakirjat. Tuki voidaan maksaa erissä. Viimeisen erän maksamista on haettava 4 kk kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Uudenmaan ELY-keskus

 • Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, 0295 021 115
 • Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, 0295 021 178
 • Markku Kuusinen, markku.kuusinen@ely-keskus.fi, 0295 021 087 (rakentamisen ohjeistus ja säädökset)

Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämien tukien maksut

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

 • Eeva Hammar, 0295 021 071
 • Katariina Exell, 0295 021 330
 • Leena-Maria Pesonen, 0295 021 216
 • Taina Rönnblad, 0295 016 264

Uudenmaan Leader-ryhmät

 • Pomoväst rf, mail(at)pomovast.fi
 • Kehittämisyhdistys SILMU ry, silmu(at)silmu.info
 • Ykkösakseli ry, toimisto(at)ykkosakseli.fi
 • Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, emo(at)emory.fi

Sähköinen hakulinkki Ruokaviraston sivulle