Hakemuksen liitteet - Nuoren viljelijän aloitustuki

In English: Application attachments for young farmer start-up support

Nuoren viljelijän aloitustuen liitteet

Nuoren viljelijän aloitustukihakemukseen on liitettävä tuen myöntämisen edellytysten arvioinnin kannalta seuraavat asiakirjat:

 1. Kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai muun vastaavan saantokirjan luonnos
 2. Liiketoimintasuunnitelma lomakkeella nro 3430 ja tähän liittyvät talouslaskelmat
 3. Pankin luottolupaus lomakkeella nro 3311
 4. Verotustiedot:
 • Jäljennös hakijan ja luopujan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä viimeksi toimitetusta veroilmoituksesta
 • Jäljennös hakijan viimeisimmästä verotuspäätöksestä
 • Jäljennös verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajalle hakemuksen vireille tuloa edeltäneenä vuotena
 • Luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteessa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.

5. Koulu- tai tutkintotodistukset sekä työtodistuksesta sanallinen selvitys ja yritystoiminnan kannalta merkitykselliset työtodistukset

6. Jäljennökset tarjouksista, jotka liittyvät vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittaviin koneisiin, laitteisiin ja eläimiin tai muu selvitys hankittavasta irtaimistosta

7. Jos hakijana on yhteisö, on hakemukseen lisäksi liitettävä:

 • Tuloslaskelma ja tase
 • Tuen hakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys
 • Muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta ja määräysvaltaan tulevan osakkaan allekirjoitus

Liiketoimintasuunnitelman lomakkeet ja liitteet

Liiketoimintasuunnitelma laaditaan lomakkeelle nro 3430 tai muulla tavoin noudattaen lomakkeen sisältömallia. Liiketoimintasuunnitelma on samalla hakijan maatilaa koskeva kehittämissuunnitelma ja se sisältää tuen kohteena olevaa maatilaa koskevat talouslaskelmat.

Liiketoimintasuunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

 1. Selvitys tuen hakijasta
  • Ikä
  • Hakijan ammattitaito tai ammattitaidon täyttymistä varten suoritettavat toimenpiteet
  • Hakijan vakinainen asumispaikka ja tilan ulkopuolisia ansioita saavalta mahdollinen työpaikka
 2. Tilan alkutilanteesta:
  • Yrityksen perustiedot ja selvitys maatilan tai yhteisön hallinnasta
  • Toimintaa harjoittavat henkilöt ja toiminnan työllistävyys
  • Tilan tuotantorakennukset, koneet, maatalousmaa ja muut resurssit sekä niiden käyttäminen ja soveltuminen tuettavaan toimintaan
  • Kasvintuotannon viljelyalat ja satomäärät
  • Kotieläintuotannon eläinmäärät ja tuotosmäärät
  • Päätuotteiden päämarkkinointikanavat
  • metsätaloutta ja muuta yritystoimintaa koskevat vastaavat, a-f kohdassa tarkoitetut tiedot
 3. Tiedot tuettavasta toimenpiteestä
 4. Tiedot maatilan toiminnan kehittämisestä (kehittämisvaiheineen ja tarvittavine toimineen) ja kehittämisen tavoitteista ja arviointi toiminnan kehittämisestä sekä päätuotteiden markkinointimahdollisuuksista
 5. Maatilan tulos- ja taselaskelmat, jossa poistot ja tasearvot laskettu valtioneuvoston asetuksen (240/2015) 9§:ssä säädetyllä tavalla sekä näihin perustuvat tunnusluvut, jotka sisältävät vähintään kannattavuuskertoimen, yrittäjätulon ja omavaraisuusasteen.
 6. Koko tilan maksuvalmiussuunnitelma, jossa maatalouden tulojen lisäksi on otettava huomioon myös hakijan tulot muusta kuin maataloudesta
 7. Selvitys tarpeellisine laskelmineen hakijan vuosittaisista kokonaistuloista
 8. Tiedot muista toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisista seikoista sekä vaikutuksista maatilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, tuotantohygienian, eläinten hyvinvoinnin tai ympäristön tilan edistämisen kannalta

5-7 kohtien laskelmien tarkastelukauden tulee koskea hakemusvuotta edeltävää vuotta, hakemusvuotta sekä vähintään kuutta hakemusvuotta seuraavaa tilikautta tai, jos tilanpito aloitetaan tuen myöntämisen jälkeen, vähintään aloitusvuotta ja viittä seuraavaa tilikautta. Laskelmien ja selvitysten on perustuttava hakemista edeltävien, kahden tilikauden kirjanpitotietoihin tai muuhun luotettavaan selvitykseen. Laskelmien laatijan on esitettävä käytettyjen ennusteiden perusteet ja lähdeaineisto. Maksuvalmiussuunnitelmassa avustuksena myönnettävä aloitus- ja investointituki on tuloutettava niinä vuosina, joina avustukset todennäköisesti maksetaan.

Riskien arviointi on tehtävä, jos uudisrakennus- tai laajennusinvestointien kustannukset ylittävät 100 000 euroa.