Navigointivalikko
Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

  • Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle.

Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-toimistolle. Tarkemmat tiedot lupa-asioita käsittelevistä työ- ja elinkeinotoimistoista löytyy TE-palveluiden sivuilta.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työvoiman maahanmuutto - Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä (26.11.2021)

Alueellisen linjauksen tarkoitus

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtioneuvoston päätökseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista (11.10.2012). Alueellinen linjaus ei sisällä jo valtakunnallisessa linjauksessa käsiteltyjä seikkoja. Tästä syystä tätä alueellista linjausta on luettava rinnakkain valtakunnallisen linjauksen kanssa.

Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Työntekijän oleskelulupaan liittyvä harkinta on tapauskohtaista kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm. työsuhteen ehtoja sekä työnantajan suoriutumista työnantajavelvoitteista.

Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus

Alkuvuosi 2021 koettiin vielä haasteelliseksi työmarkkinoiden kannalta. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin ollut tarjolla poikkeuksellisen paljon. Tällä hetkellä työttömien lukumäärä on huomattavasti alempi kuin vuotta aiemmin ja lähestytään pandemiaa edeltävää aikaa. Seutukuntien osalta tilanne oli lähes kaikissa samankaltainen. Muutokset ovat positiivisia, työttömyys laskee ja työvoiman kysyntä elpyy. Lomautettujen palaaminen töihin on estänyt huomattavasti suuremman työllisyyskriisin.

Pirkanmaan työllisyyden haasteina tällä hetkellä ovat kohtaanto-ongelma, rakennetyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys sekä työvoiman liikkuvuuden ongelma. Osaavan työvoiman tilannetta arvioidessa ja eri toimialoja käsiteltäessä on todettava, että osaavan työvoiman saatavuuden haaste on yleisesti kohtalainen ja joillain aloilla merkittävä. Tämän alueellisen linjauksen ammattialakohtaisten linjausten perusteena on ensisijaisesti käytetty työhallinnon URA-järjestelmän tilastoja sekä ammattibarometria.

Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta TE-toimiston www.te-palvelut.fi-sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta voidaan selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta. TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETA-alueen hakijat. Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.

Alueellinen linjaus

Seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut.

Ammattiala Ammattiluokka Ammattinimike ja poikkeukset
Hoivapalveluala ja terveydenhoito

22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat

32 Terveydenhuollon asiantuntijat

53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon
työntekijät

2211 Yleislääkärit (lääketieteen amanuenssit)

5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta ml. henkilökohtaiset avustajat)

3256 Avustavat hoitotyöntekijät (ml. hoiva-avustaja)

Tieto- ja viestintäteknologia 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat

2512 Sovellussuunnittelijat

2513 Web- ja multimediakehittäjät

2514 Sovellusohjelmoijat

Ravintola-ala 51 Palvelutyöntekijät

5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät

Maatalousala 61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.

61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. (kaikki ammattialat)

Rakennusala 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat sekä avustavat työntekijät)

711 Rakennustyöntekijät ym.

712 Rakennusten viimeistelytyöntekijät

7131 Rakennusmaalarit ym.

Metalli- ja konepaja-ala sekä prosessityöntekijät

72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat

82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat

7212 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

7213 Ohutlevysepät

7223 Koneenasettajat ja koneistajat

7233 Maatalous- ja
teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat

8211 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat

Siivousala ja kiinteistöpalveluala

51 Palvelutyöntekijät

91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät

5153 Kiinteistöhuollon työntekijät

911 Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym.

 

Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella työntekijän oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalveluihin. Tarkemmat menettelyohjeet työntekijän oleskeluluvan hakemiseksi löytyvät Pirkanmaan TE-toimiston internet-sivuilta.

Työnantajan tulee toimittaa TE-toimistolle EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työntekoa koskevat tiedot. Ulkomaalaislain 86a § 2 momentin mukaan työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan tai tämän perheenjäsenen, tulee viivytyksettä toimittaa TE-toimistolle työsopimuslain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettu selvitys työnteon keskeisistä ehdoista ja vakuutus siitä, että työehdot ovat työehtosopimuksen mukaiset. Tiedot tulee toimittaa riippumatta oleskelulupatyypistä ja myös henkilön työskennellessä viisumilla tai viisumivapaasti.

Työnantajan tulee toimittaa TE-toimistoon kopio henkilön passista tai oleskelulupakortista sekä TEM054-lomake (Työntekijätietojen ilmoittaminen). Työnantaja voi tehdä selvityksen myös sähköisesti Maahanmuuttoviraston sähköisessä asiointipalvelussa Enter Finlandissa.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten käsittely on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston sivuilta: https://migri.fi/yrittaja.

Alueellisen linjauksen voimassaolo

Alueellinen linjaus tulee voimaan 26.11.2021 ja se tarkistetaan seuraavan kerran noin kuuden kuukauden päästä voimaantulopäivästä.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086