Navigointivalikko
Työvoiman maahanmuutto

Työvoiman maahanmuutto

ELY-keskukset antavat mm. alueellisia ulkomaalaista työvoimaa koskevia työlupalinjauksia ja tekevät osapäätöksiä yrittäjän oleskelulupahakemuksiin. Perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä saa Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosiosta.

Oleskeluluvat

Muiden kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisten tulee jättää oleskelulupahakemus joko ennen Suomeen tuloa Suomen edustustoon tai Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen. Hakemuksen käsittelyyn kuuluu kaksi vaihetta.

Osapäätös

  • Yrittäjän oleskelulupa: ELY-keskus tekee hakemukseen ensin osapäätöksen, jossa arvioidaan elinkeinotoiminnan kannattavuuden edellytykset ja toimeentulon riittävyys.

  • Työntekijän oleskelulupa: Työ- ja elinkeinotoimisto tekee hakemukseen ensin kokonaisharkintaan perustuvan osapäätöksen. Kokonaisharkinta sisältää työvoiman saatavuuden ja työsuhteen ehtojen arvioinnin sekä työnantajan edellytysten selvittämisen.

Päätös oleskeluluvasta

  • Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemuksen ja tekee siihen päätöksen.

Yrittäjän oleskelulupien osapäätösten tekeminen on valtakunnallisesti keskitetty Uudenmaan ELY-keskukselle.

Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen TE-toimistolle. Tarkemmat tiedot lupa-asioita käsittelevistä työ- ja elinkeinotoimistoista löytyy TE-palveluiden sivuilta.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Työvoiman maahanmuutto - Häme

Hämeen ELY-keskus on laatinut alueelliset työlupalinjaukset yhdessä alueen työmarkkinatoimijoiden kanssa.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ely-keskus) alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä 

1. Alueellisen linjauksen tarkoitus

Alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä perustuu ulkomaalaislakiin (301/2004) ja valtioneuvoston päätökseen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevista

valtakunnallisista linjauksista (11.10.2012). Alueellinen linjaus ei sisällä jo valtakunnallisessa linjauksessa käsiteltyjä seikkoja. Tästä syystä tätä alueellista linjausta on luettava rinnakkain valtakunnallisen linjauksen kanssa.

Alueellisen linjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta Hämeen ELY-keskuksen alueella huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Linjauksessa arvioidaan työvoiman saatavuutta eri ammattialoilla. Työntekijän oleskelulupaan liittyvä harkinta on tapauskohtaista kokonaisharkintaa, joka sisältää ennakkovalvonnan ja työvoiman saatavuuden arvioinnin. Ennakkovalvontaa suoritetaan selvittämällä mm. työsuhteen ehtoja sekä työnantajan suoriutumista työnantajavelvoitteista.

Hämeen alueellinen linjaus laaditaan yhdessä Hämeen TE-toimiston ja työelämäosapuolten kanssa. Linjauksen valmistelussa otetaan huomioon Hämeen ELY-keskuksen toimialueen työmarkkinatilanne.

Työvoiman saatavuuden selvittämisessä sekä työllistämistoimenpiteiden suunnittelussa ELY-keskuksella on käytössään monipuolista työmarkkinoiden toimintaa kuvaavaa tietoa.

Lisäksi ennakoinnissa ja palvelujen suunnittelussa hyödynnetään alueen muita työmarkkinakatsauksia, ammattibarometriä sekä TEMin valtakunnallisia tilastoja.


2. Alueen työmarkkinatilanne ja työvoiman saatavuus

Hämeessä erityisesti teollisuudessa, rakennus- ja metallialoilla on todettu akuutteja rekrytointiongelmia. Sosiaali-, terveys- ja opetusalalla on ammatteja, jotka ovat viime vuosina nousseet toistuvasti pula-ammatteina esiin.

Rekrytoinnin ongelmat Hämeessä liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työpaikkojen kohtaantoon. Työttömänä olevien osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Usein työllistyminen edellyttää lisä- tai täydennyskoulutusta.  

Työvoiman saatavuusongelmiin, muun muassa niin rakennus- ja teollisuusaloilla kuin sosiaali- ja terveyspuolellakin, haetaan jatkossakin vahvasti paikallisia ratkaisuja työvoimakoulutuksella ja muilla työhallinnon toimenpiteillä. Osaavaa työvoimaa pyritään ensisijaisesti kouluttamaan maassa jo olevista ihmisistä.

Tarkempia tietoja ja alueellisia eroja www.ammattibarometri.fi ja Hämeen työllisyyskatsaukset.

Suomessa toimivan työnantajan on ensisijaisesti rekrytoitava työntekijä työmarkkinoilla jo olevasta työvoimasta. Työnantajan on julkaistava ilmoitus avoimesta työpaikasta TE-toimiston www.te-palvelut.fi-sivuille vähintään kahdeksi (2) viikoksi, jotta voidaan selvittää, onko tehtävään saatavissa työvoimaa työmarkkinoilta. TE-toimisto ottaa harkinnassaan huomioon koko EU-/ETA-alueen hakijat. 

Tähän linjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan alueella puoltaa ilman edellä mainittua työvoiman saatavuusselvitystä.


3. Hämeen alueellinen linjaus

Seuraavilla ammattialoilla työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut. 
Ammattiala sekä siihen liittyvä ammattiluokka ja ammattinimikkeet esitellään listattuna ISCO-luokituksen numeroilla. 

Ammattiala Ammattiluokka Ammattinimike ja poikkeukset
Sosiaali- ja terveydenhuolto 22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
32 Terveydenhuollon asiantuntijat
221 Lääkärit (kaikki ammatti-nimikkeet)
32210 Sairaanhoitajat
32211 Erikoissairaanhoitajat
Maa- ja metsätalousala  61 Maanviljelijät, metsätyöntekijät 61 Kaikki ammattinimikkeet
Rakennusala 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 71 Kaikki ammattinimikkeet
Metalliala 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat 7212 hitsaajat ja kaasuleikkaajat
7223 Koneistajat ja asentajat
Maanrakennusala 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8342 Maansiirtokoneiden ym kuljettajat

Ammattialat, joilla osa-aikainen työ ei palkkatason alhaisuuden takia täytä toimeentuloedellytystä: -


4. Lisätietoja työntekijän oleskeluluvasta ja hakemusprosessista

Maahanmuuttoviraston verkkosivut

TE-toimiston työlupapalvelut, valtakunnallinen verkkosivu

Ammattialojen ISCO-luokitus


5. Alueellisen linjauksen voimassaoloaika: 25.5.2022 asti.

Linjauksen sisällön mahdolliset muutostarpeet tarkistetaan vähintään 6 kuukauden välein. Voimassaoloaika on enintään 12 kuukautta linjauksen allekirjoitushetkestä.

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskuksen toimialueen työlupien osapäätökset tehdään Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston työlupapalveluissa https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyolupapalvelut.

Hämeen TE-toimiston EURES-palvelut neuvovat EU- ja ETA-alueen työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja: Hämeen ELY-keskus työvoimapalveluasiantuntija Anita Salonen puh. 029 502 5097