Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-arviointia tarkennettava (Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on laadittu asianmukaisesti, mutta lähtötietoja ja vaikutusten arviointia on jatkotyössä tarkennettava.   

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista Hollolan kunnan tai Orimattilan kaupungin alueelle. Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa (ks. sijaintipaikat liitekartalla).

Suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen. YVA-ohjelma on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan arviointimenettelyn aikana selvittää ja millä menetelmillä.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että hankkeesta vastaava on oikeasuuntaisesti tunnistanut erityisesti arvioitaviksi vaikutuksiksi hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä yhdyskuntarakenteeseen. Tulevassa arvioinnissa tulee kuitenkin kiinnittää tarkempaa huomiota siihen, millaisia hajuvaikutuksia toimintaan liittyy ja millaisia vaikutuksia jätevesien johtamisesta syntyy. Myös rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia on arvioitava kattavasti, koska kyse voi olla useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävästä vaiheesta. Lausunnossaan ELY-keskus myös esittää, että hankevastaava täsmentää ns. 0-vaihtoehdon (hanketta ei toteuteta suunnitellussa muodossa) sisältöä ja arvioi myös tämän hajautetun vaihtoehdon vaikutuksia mahdollisimman monipuolisesti, koska jätehuollossa on kyse välttämättömyyspalveluista, joita jatkossakin seudulla tarjotaan.

ELY-keskus sai arviointiohjelmasta 102 lausuntoa ja mielipidettä eri viranomaisilta, yhteisöiltä ja yksityisiltä kansalaisilta. Useissa mielipiteissä suhtauduttiin hyvin kriittisesti erityisesti arviointiohjelmassa esitettyihin sijoituspaikkavaihtoehtoihin.

Nyt päättyvän YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy arvioi hankkeensa ja sen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Arvioinnin pohjana käytetään nähtävillä ollutta arviointiohjelmaa sekä ELY-keskuksen siitä nyt antamaa lausuntoa. Myös kaikki ELY-keskukselle toimitetut mielipiteet ja lausunnot on toimitettu yhtiölle arvioinnissa hyödynnettäväksi. Arvioinnin tulokset hankevastaava kokoaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan selostus valmistuu loppuvuodesta 2019. Selostuksen valmistuttua ELY-keskus asettaa sen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Liite: Hankkeen sijaintipaikat kartalla (pdf, 6,81 Mt)


Kuva: Hankkeen vaihtoehtoiset sijaintipaikat. Katso suurempana Hankkeen sijaintipaikat kartalla (pdf, 6,81 Mt)

 

Lisätietoja

ELY-keskuksen lausunto verkossa: www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

Hankevastaavan verkkosivut: www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi

Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus (YVA-yhteysviranomainen), puh. 0295 025 198
 

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa