Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Karhinkankaan vedenotto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)

Liikelaitos Kokkolan Vesi on toimittanut 5.12.2018 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee pohjavedenottoa Kokkolan Lohtajan Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilta. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kokkolan kantakaupungin talousveden toimitusvarmuutta ja hankkeessa varaudutaan veden toimittamiseen tulevaisuudessa myös Lohtajan kirkonkylän, Kälviän ja Kannuksen tarpeisiin.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa, joissa rakennetaan 8-9 vedenottamoa ja otetaan pohjavettä 8 000 – 12 000 m3/d vaihtoehdosta riippuen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa vedenottohanketta ei toteuteta.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 16 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia sekä yksi usean allekirjoittajan antama mielipide. ELY-keskuksen 5.3.2019 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmaa pidettiin riittävänä. Yhteysviranomainen edellyttää kuitenkin arvioimaan erityisesti hankkeen vaikutuksia alueen pohjaveden laatuun ja määrään sekä hankealueella sijaitsevien Nutturakankaan ja Sivakkokankaan vedenottamoiden toimintaan pitkällä aikavälillä.  Lisäksi tulee tarkastella miten pohjavedenkorkeuden muutokset vaikuttavat pelto- ja metsäalueiden vesitaseeseen, pintavesien pinnankorkeuksiin, virtaamiin ja vesistöjen happamoitumiseen.

Arvioinnissa tulee huomioida alueella sijaitsevat muut toiminnot ja niiden aiheuttama ympäristökuormitus sekä hankealueella sijaitsevan Puolustusvoimien harjoittelualueen toiminnasta aiheutuvat rajoitteet. Arviointiohjelmassa esitettyjä arvioinnin yhteydessä tehtäviä luontoselvityksiä yhteysviranomainen pitää kattavina, kun Vattajanniemen Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan erillisessä Natura-arvioinnin tarveharkinnassa.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/karhinkankaanvedenottoYVA.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 016 403

Alueellista tietoa