Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Maaseutumaiseman hoitoon voi hakea rahoitusta

Näin kevään korvalla on aika suunnitella tulevaa kesää ja käyttää muutama hetki ympäristösopimusten pohtimiseen. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon tarkoitetulla ympäristösopimuksella voi hoitaa perinnebiotooppeja tai pellon ulkopuolista luonnonlaidunta.

Sopimuskausi alkaa 1.5.2018 ja sopimuksen kestoaika on viisi vuotta. Hoidosta maksetaan pinta-alan mukaan 450 €/ha/vuosi. Perinnebiotoopeilla korotettua hoitokorvausta, 600 €/ha, voidaan maksaa inventoinnissa vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi todetuille kohteille. Hakijana voi olla aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys. Tänä vuonna hakemus tulee toimittaa alueelliseen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen) 15.6.2018 mennessä.

Vuonna 2018 ei voi hakea korvausta ei-tuotannollisia investoinnin (ETI) toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Putkisalon kartanossa Rantasalmella käytetään paimenkoiria apuna lampaiden laidunnuksessa. Kuva Hanna Seitapuro

Miksi kannattaa hakea?

Perinnebiotoopit ovat maamme ehdottomasti monimuotoisimpia ja samalla uhanalaisia luontotyyppejä, jotka katoavat hoidon puutteessa.  Ne ovat perinteisen karjatalouden muovaamia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan talvirehun tai olleet laitumina. Perinnebiotooppien pinta-ala on vähentynyt yli 90 % viimeisen 50 vuoden aikana. Hoidon ja laidunuksen loppuminen johtaa kasvillisuuden muuttumiseen, lajiston köyhtymiseen ja lopulta luontotyypin katoamiseen. Nykyisin näitä ympäristösopimuksia on voimassa n. 30 000 hehtaarilla. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa - kasveja, perhosia ja muita hyönteisiä ja sitä kautta myös linnustoa! Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta.

Mistä sopimus voidaan tehdä?

Sopimus voidaan tehdä:

  • Perinnebiotoopeista
  • Luonnonlaitumista
  • Luontoarvoiltaan monimuotoisista tai maisemaltaan merkittävistä peltojen reuna-alueista
  • Pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisistä reunavyöhykkeistä tai peltoalueiden metsäsaarekkeista
  • Maatalousympäristön uhanalaisten lajien hoidon edistämisestä
  • Maatalousympäristön muinaismuistokohteista

Mistä pitäisi aloittaa?

Jos mielessä on uusi kohde tai jo hoidossa olevan kohteen laajentaminen, kannattaa hakuehtojen täyttyminen tarkistaa alueellisesta ELY-keskuksesta. ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksen hakemisessa (yhteystiedot alla).  Kohteiden valintaan voi kysyä vinkkejä myös maaseudun asiantuntijoilta Neuvo 2020 tilaneuvonnan kautta. Neuvojien yhteystiedot ovat Maaseutuviraston (Mavi) neuvojarekisterissä.

Sopimuksen tekeminen

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta haetaan suomi.fi:stä löytyvällä lomakkeella (nro 253). Korvausta maksetaan vuosittain sopimusalueella toteuttavista toimenpiteistä. Toimenpiteiden on perustuttava hyväksyttyyn suunnitelmaan.

Lomakkeen liitteeksi tarvitaan suunnitelmakartta kohteesta ja hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelman lisäksi tarvitaan hoitopäiväkirja, jos vanha sopimus on päättynyt.

Sopimukseen haettavan alan on oltava hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Jos alue on vuokrattu, hakemukseen on liitettävä jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta sopimuksesta. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Vuokrasopimukseen on syytä kirjata toimenpiteet, joita sopimusalueella tullaan tekemään. Jos hakijana on rekisteröity yhdistys, liitteeksi tarvitaan jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty.

Yhteistyö on voimaa

Laidun voi olla myös yhteinen tai se voi olla vuokrattu laidunnettavaksi tai niitettäväksi. Samoin eläimiä voidaan vuokrata maisemanhoitotöihin. Monilla luontoyhdistyksillä on ympäristösopimus niittokohteille. Hoitomalleja löytyy Maisemat ruotuun (MARU)- ja Härkää sarvista (HÄÄVI) -hankkeiden julkaisuista.

Tiedossa on vain pieni osa käytössä olevista tai olleista perinnemaisemista. Maanomistajien ja kyläläisten tiedot kylän tai suvun perinteisistä niityistä tai laidunmaista voi ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla alueelliselle ELY-keskukselle.

Seuraa tapahtumia Twitterissä, sieltä löytyvät helposti ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset asiasanoilla #perinnemaisema #kulttuurimaisema #ympäristösopimus #mknmaisema. Facebook-ryhmiä maisemanhoidosta ja tuotteistamisesta kiinnostuneille löytyy mm. hakusanalla maisema.

Lisätietoja henkilöilta alueilla:

Lapin ELY-keskus, Heidi Kotala-Paaluharju puh.0295 037 006
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Honkanen puh. 0295 038 058
Kainuun ELY-keskus, Pekka Korhonen puh. 0295 023 562 (27.3.2018 asti) Markus Kvist, puh. 0295 023 564 (28.3.2018 alkaen)
Pohjanmaan ELY-keskus, Lars Björkgård puh. 0295 028 540 ja Barbro Lundström puh. 0295 028 589
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pekka Länsivierto puh. 0295 027 590 ja Essi Kiili puh. 0295 027 648
Keski-Suomen ELY-keskus, Merja Lehtinen puh. 0295 024 570
Pohjois-Savon ELY-keskus, Riitta Kesonen puh. 0295 026 577 ja Sirpa Tarvainen puh. 0295 026 628
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaisa Rummukainen, puh. 0295 026097
Satakunnan ELY-keskus, Eija Mutila puh. 0295 022 064
Pirkanmaan ELY-keskus, Marika Arrajoki-Alanen puh. 0295 036 040 ja Tiina Schultz puh. 0295 036 382 Etelä-Savon ELY-keskus, Hillevi Teittinen puh. 0295 024 135
Hämeen ELY-keskus, Minna Kolari, puh. 0295 025 062
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Anu Sajomaa puh. 0295 029 057
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Elisa Nurmio puh. 0295 022 630 ja Kati Pakarinen puh. 0295 022 639
Uudenmaan ELY-keskus, Esme Manns puh. 0295 021 101

Linkkejä:

Tietoa kohteista sekä kohteiden perustamis- ja hoito-ohjeita

Alueelliset LUMO-yleissuunnitelmat löytyvät ELY-keskuksen julkaisutietokannasta asiasanalla luonnon monimuotoisuus:

MARU-, HÄÄVI- ja meneillään olevassa KYNÄ-hankkeessa on tietoja perinnebiotoopeista ja niissä on koottu erilaisia hoitotarinoita sekä tehty hoitosuunnitelmia. Myös VYYHTI I:ssä on tehty maiseman- ja luonnonhoidon esimerkkisuunnitelmia ja VYYHTI II on nyt käynnissä.


Alueellista tietoa