Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää Luumäki - Imatra -raideyhteyden parantamista tärkeänä (Kaakkois-Suomi)
 

Luumäen ja Imatran välille on laadittu ratasuunnitelma, jossa tavoitteena on yhteysvälin merkittävä parantaminen. Osuudella nostetaan junakuljetusten määriä, radan kantavuutta ja ajonopeuksia. Palvelutason nostamisen lisäksi samanaikaisesti parannetaan henkilöturvallisuutta. Ratasuunnitelmassa Joutsenon ja Imatran väli muuttuu kaksiraiteiseksi. Luumäen ja Joutsenon väli säilyy yksiraiteisena, mutta silläkin osuudella tehdään lukuisia parannuksia.  

Liikennevirasto pyysi Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausuntoa raideliikennehankkeesta, jonka virallinen nimi on Luumäki – Imatra tavara, ratasuunnitelma. ELY-keskuksen perjantaina 15.12. 2017 jättämässä lausunnossa hanke nähdään myönteisenä Suomen elinkeinoelämän kannalta. Sijainti tuo Kaakkois-Suomelle erityisen merkityksen kuljetusyhteyksiä kehitettäessä. Kaakon edellytyksiä viennin ja kansainvälistymisen kasvattamisessa on syytä vahvasti tukea myös kilpailukykyisen reitistön avulla.

 Ratasuunnitelma aiheuttaa lukuisissa paikoissa huomioitavaa ja yhteensovittamistarpeita tieverkon kanssa. Kyseessä on normaalia liikennejärjestelmien tarpeiden huomiointia ja yhteistyötä, mistä ei aiheudu erityisiä haasteita raideyhteyden parantamiselle.

Ratasuunnitelmassa on huomioitu monipuolisesti ympäristöolosuhteet ja raideliikenteen muutoksen aiheuttamat vaikutukset. Vaikein kysymys on muuttuvan raideliikenteen aiheuttama meluntorjunta siten, että vaikutuspiirissä olevilla asuinalueilla melutasot saadaan pidettyä säädetyissä rajoissa. Hankkeen haasteena on raideliikenteestä aiheutuvan melun poistaminen tai edes vähentäminen siten, että melulle herkillä maankäyttöalueilla äänitasot eivät ylitä haitallisiksi katsottuja ohjearvoja.

Meluntorjunnan ongelmana on sen kalleus. Sen vuoksi ELY-keskus kehotti lausunnossaan Liikennevirastoa hakemaan monipuolisemmin ratkaisuja meluntorjuntaan. Meluntorjuntaratkaisujen hakemisessa toiveissa oli myös nykyistä laajempi yhteistyö alueen kuntien kanssa.     

Rakennetun ympäristön keskellä väylähakkeiden toteutus on lähtökohdiltaan kalliimpaa kuin toimiminen syrjäisemmillä seuduilla. Siitä huolimatta ELY-keskus pitää raideliikenteeseen tiiviimmin tukeutuvan aluerakenteen kehittämistä tärkeänä.  Kaakkois-Suomen ELY-keskus odottaa lausuttavana olleen raideyhteyden toteutumista ja sen mukanaan tuoman kuljetuskapasiteetin noston ripeää hyödyntämistä. Rataosuuden kehittämisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ei saa jättää hyödyntämättä.

Lopuksi lausunnossa oli todettu, että raideliikenne on kulku- ja kuljetusmuotona energiatehokas. Ilmastovaikutustenkin perusteella raideliikenteen toivotaan olevan nykyistä merkittävämpi osa Suomen liikennejärjestelmää.

Lisätietoja: Alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola, p. 0295 029 267, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa