Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskuksen YVA-arviointia tarkennettava suunnittelun edetessä (Kanta-Häme)

Riihimäelle suunnitellun käsittelykeskuksen YVA-arvioinnin edetessä erityisesti hankkeen vaikutukset Herajoen virtaamiin ja veden laatuun pitää selvittää huolellisesti. Näin edellyttää Hämeen ELY-keskus hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

H.G. Paloheimo Oy suunnittelee Riihimäen Rajaportin alueelle maa-ainesten käsittelykeskusta. Toteutuessaan hanke muuttaa mm. alueen ojitusta sekä alueen vesi- ja hydrologisia olosuhteita. Hankkeessa lähialueen asukkaisiin kohdistuvia suoria vaikutuksia voivat aiheuttaa myös liikenne, melu ja pölyäminen. ELY-keskus edellyttää, että YVA-arvioinnin edetessä vesistövaikutusten ohella meluvaikutukset arvioidaan huolellisesti melumallinnusten ja ilmanlaatu päästöjen leviämismallin avulla.

 

Kansalaispalautteessa korostuivat maisema- ja viihtyvyysvaikutukset

Jussilansuon YVA-ohjelmasta pyydettiin keskeisiltä viranomaisilta lausunto sekä varattiin kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Suomen Metsästysmuseossa 27.9.2017. Kansalaispalautetta saatiin Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistykseltä ja kahdelta yksityishenkilöltä. Luonnonsuojeluyhdistys korostaa, että melun ja maisemallisten tekijöiden takia olisi tärkeää muodostaa suojavyöhykkeitä niin, että hankkeella olisi maisemallisesti mahdollisimman vähän vaikutuksia asutukseen, tiestöön ja ulkoilureitteihin. Lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset nostettiin esiin myös muissa mielipiteissä. Samoin esitettiin huoli siitä, että alueella mahdollisesti toteutuva kaivuu, täyttö ja ojitus saattaisivat muuttaa olennaisesti koko alueen vedenpintaa ja kasvuolosuhteita.

Viranomaislausunnoissa korostuivat vaikutukset Herajoen vedenottamon toimintaan ja raakaveden käyttöön sekä Herajoen veden laatuun. Lisäksi korostui huoli mahdollisten tulvariskien lisääntymisestä. Pöly-, melu- ja maisemavaikutusten ennalta ehkäisemisessä nähdään tärkeänä riittävien suojavyöhykkeiden muodostaminen. Hämeen liiton näkemyksen mukaan hankkeen aiheuttaman raskaan liikenteen vaikutukset niin liikenneturvallisuuteen kuin viihtyvyyteen tulisi arvioida riittävän pitkälle, idässä vähintään 130-tielle asti ja lännessä jopa kt 54:lle asti.

 

Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseksi

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä nyt antaman lausunnon mukaisesti ja kokoaa tulokset YVA-selostukseksi. Sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2018 alkupuolella. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää myös siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun ja laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Alueellista tietoa