Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pirkanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin viimeistään 30.11.2016 mennessä:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
  • vesistöjen käyttöön ja tulvariskien hallintaan
  • pinta- ja pohjavesien hoitoon sekä vesistöjen kunnostukseen

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2017 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset
 

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten tai ikkunoiden kunnostaminen. Harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat hakea rakennuksen yksityiset omistajat.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille ja varsinkin riskipohjavesialueille. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan.

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. 

Pinta- ja pohjavesien hoito ja vesistöjen kunnostus

Pinta- ja pohjavesien hoitoon sekä vesistökunnostuksiin myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla sekä pohjavesialueilla. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pintavesien ja riskissä olevien pohjavesialueiden tilan parantamiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016-2021.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle (poikkeuksina kalataloudelliset hakemukset Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja ympäristökasvatus- ja -valistushakemukset Keski-Suomen ELY-keskukselle) viimeistään 30.11.2016. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti suomi.fi-palvelussa, josta hakemuksen voi myös lähettää. Suomi.fi palveluun pääsee ja hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - ELY-keskusten ympäristövastuualue.

Hakemuksen voi myös lähettää Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Linkit

Lisätietoja:

Avustusten haun yleisneuvonta: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu puh. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito: Pekka Kinanen, p. 0295 036 342

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Merja Antikainen p. 0295 036 318

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta: Diar Isid p. 0295 036 188, Tapio Meisalmi p. 0295 036 357, Sami Moilanen p. 0295 036 358

Pinta- ja pohjavesien hoito ja vesistöjen kunnostus: Sami Moilanen p. 0295 036 358, Tapio Meisalmi, p. 0295 036 357, Merja Antikainen (pohjavedet) p. 0295 036 318

Kalataloudelliset kunnostukset: Hannu Salo p. 0295 025 095

Ympäristökasvatus- ja valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

 


Alueellista tietoa