Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Kainuun ELY-keskus on antanut lausunnon bioetanolitehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista (Kainuu)

Kajaanin Renforsin Rantaan on valmistumassa bioetanolitehdas, jossa voidaan tuottaa 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Suunnitteilla on laajennushanke, jossa koko tuotantokapasiteetti kasvaisi kuusinkertaiseksi.

​Laajennushankkeeseen liittyen on ollut käynnissä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hankkeessa lain mukainen yhteysviranomainen. Hankevastaava on St1 Biofuels Oy. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävillä 3.10.-15.11.2016. Yhteysviranomaiselle on toimitettu arviointiselostuksesta 12 lausuntoa.

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiselostuksesta 8.12.2016. ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että St1 Biofules Oy:n tekemä ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 10 §:n sisältövaatimukset, kun ELY-keskuksen lausunnossa esittämät täydennystarpeet otetaan huomioon. Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. ELY-keskuksen lausunto arviointiselostuksesta päättää lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointia on täydennettävä muun muassa laajimman hankevaihtoehdon osalta hajun leviämisen tarkemmalla selvittämisellä ja jäähdytysvesien Kajaaninjokeen aiheuttamien vaikutusten tarkemmalla selvittämisellä. Arviointiselostus antaa tarkennustarpeista huolimatta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto, ja siinä edellytetyt lisäselvitykset liitetään hanketta koskeviin lupahakemusasiakirjoihin, mikäli laajennushanketta viedään eteenpäin.

Lisätietoa ympäristöarvioinnista löytyy hankkeen YVA-sivulta:

http://www.ymparisto.fi/kajaanicellunolixYVA

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus, Tatu Turunen, tatu.turunen@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 892


Alueellista tietoa