Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tornator Oyj suojeli metsää Pyhtäällä (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt Tornator Oyj:n esityksestä päätöksen yhtiön maalle perustettavasta yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Tornatorin uusin suojelualue sijaitsee Pyhtään kunnassa Santaniemenselän-Strukan alueella. Perustetun Strukan METSO -nimisen suojelualueen pinta-ala on noin 68 hehtaaria ja se suojeltiin valtakunnallisen METSO-ohjelman puitteissa.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoisesti korvausta vastaan.  

Suojeltu alue on laaja ja monipuolinen metsä

Perustettu luonnonsuojelualue rajoittuu Santaniemenselän rantaan ja Strukan uomaan. Rannan läheisyydessä on valko- ja sinivuokkovaltaista tervaleppälehtoa. Rannan tervalepiköistä löytyy allikoita ja pieniä puroja. Alueella on paikoin myös rantaniittyä ja -luhtaa.

Valtaosa alueen pinta-alasta on lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää, josta löytyy monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta sekä vanhoja kookkaita lehti- ja havupuita. Rehevien metsien lisäksi alueella on keskeltä puuttomia karuja luonnontilaisia kallioita. Alueella on myös Strukankallioiden röykkiökalmisto, joka on Kymenlaakson rannikon laajin ja merkittävin rautakautinen muinaisjäännös.

Suojelu ei estä virkistyskäyttöä

Vaikka kyseinen metsäalue nyt suojeltiin, suojelu ei estä alueen normaalia virkistyskäyttöä. Alueella saa retkeillä ja liikkua normaalisti jokamiehenoikeuksien perusteella. Samoin alueella olevien teiden kunnossapito on sallittua. Kaikenlainen alueen luonnontilan muuttaminen on kuitenkin kielletty.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa