Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ihmisten toiminta uhkaa pohjavettä Uudellamaalla (Uudenmaan ELY-keskus)

Vasta valmistuneen arvion perusteella Uudellamaalla pohjaveden tila on uhattuna 66 alueella. Alueiden määrä on kasvanut edellisestä neljän vuoden takaisesta arviosta seitsemällä. Pohjaveden tila on vaarantunut erityisesti niillä pohjavesialueilla, jotka ovat taajama-alueella ja joissa on näin ollen huomattavasti erilaisia ihmistoimintoja. Riskialttiimmat pohjavedet sijaitsevat ensimmäisen Salpausselän vyöhykkeellä Hangosta Hyvinkäälle.  Uudellamaalla monet riskipohjavesialueet ovat aktiivisessa vedenhankintakäytössä.

Pohjaveden tilaa arvioidaan sekä kemiallisen että määrällisen tilan perusteella

Uudenmaan 22 pohjavesialueen kemiallinen tila on huono. Huonoon kemialliseen tilaan luokiteltujen pohjavesialueiden määrä on lisääntynyt kuudella. Tilanne on pysynyt useimmilla pohjavesialueilla lähes muuttumattomana tehdyistä pohjaveden suojelutoimenpiteistä huolimatta. Huonon kemiallisen tilan syinä ovat torjunta-aineet, liuottimet ja korkeat kloridipitoisuudet.

Kaikilla Uudenmaan pohjavesialueilla määrällinen tila on hyvä. Määrällinen tila on hyvä silloin kun keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää ja pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske.   

Tavoitteena hyvälaatuisen pohjaveden turvaaminen

Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti pohjaveden suojelua ja riskienhallintaa on tehostettu edistämällä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimista. Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Ympäristöministeriön rahaa avustuksina kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseksi ja päivittämiseksi

Uudenmaan 350 pohjavesialueista 65 prosentille (230 kpl) on laadittu suojelusuunnitelma ( kts liitekartta). Vanhimpia suojelusuunnitelmia on päivitetty. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on tietopaketti pohjavesiolosuhteista, riskitoiminnoista ja tarvittavista suojelutoimenpiteistä. Jatkossa on erittäin tärkeää varmistaa suojelusuunnitelmissa esitettyjen pohjavesien suojelutoimenpiteiden toteutuminen, jotta pohjavesiin kohdistuvat uhkat saadaan minimoitua. Tavoitteena on turvata  hyvälaatuinen pohjavesi pitkälle tulevaisuuteen.  Pohjavesien ennaltaehkäisevä suojelu on tärkeää, sillä likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hankalaa ja kallista.

 

Lisätietoja:

Esko Nylander, geologi

Puhelin +358 40 5328781


Alueellista tietoa