Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Talvivaaran päästöt eivät ole kohottaneet vesistöjen raskasmetallipitoisuuksia Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on saanut uusia tutkimustuloksia Talvivaaran kaivoksen kuormituksen aiheuttamista vedenlaatumuutoksista Pohjois-Savossa. Natrium- ja sulfaattipitoisuuksien lisäksi joulukuussa 2011 otetuista vesistönäytteistä on nyt selvitetty myös metallipitoisuudet. Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa vesistöjen tilassa tapahtuvia muutoksia jatkossakin säännöllisesti.

Metallipitoisuudet pieniä

Joulukuussa 2011 otetuista näytteistä määritettiin lähes kahdenkymmenen metallin pitoisuudet. Yleisesti ottaen Laakajärven metallien pitoisuustaso ei ole kohonnut, kun tuloksia verrataan järven yläpuolisen vertailualueen pitoisuuksiin. Poikkeuksena on mangaani, jonka pitoisuus oli noin kahdeksankertainen vertailupaikkana käytetyn Petäjäkosken pitoisuustasoon verrattuna. Laakajärvestä mitattu pitoisuus on kuitenkin vesieliöstölle turvallista tasoa.

Vedenlaatumuutos näkyy natrium- ja sulfaattipitoisuudessa

Jo aiemmin julkisuudessa esitettyjen tulosten mukaisesti Laakajärven luusuasta mitattu sulfaattipitoisuus oli joulukuun 2011 näytteenotossa lähes 40-kertainen, Haapakoskessa noin 20-kertainen ja Sälevän alapuolisella jokiosuudellakin lähes 10-kertainen alueen luonnontasoon verrattuna. Sulfaattipitoisuus oli selvästi kohonnut myös Atronjoessa. Natriumin osalta muutokset olivat vähän pienemmät, mutta pitoisuuksien nousu oli selvästi havaittavissa tutkitulla alueella.

Yhteenveto joulukuun 2011 näytteenoton tuloksista

Talvivaaran kuormituksen aiheuttamat vaikutukset ovat selvityksen mukaan selvät koko Nurmijoen reitin alueella, mutta Syvärin alapuolisessa Lastukoskessa muutos oli hyvin pieni. Vedenlaatumuutos näkyy natrium- ja sulfaattipitoisuudessa. Metallipitoisuuksissa vaikutuksia ei juuri ole nähtävissä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen kartoitus osoittaa jätevesivaikutuksen edenneen alavirtaan niin kuin alueen järvien lyhyen viipymän perusteella oli odotettavissa. Lokakuussa Kiltuanjärvellä todettua pitoisuustasoa mitattiin joulukuussa alempana Nurmijoen reitillä Haapakosken – Koirakosken seutuvilla.

Nurmijoen reitillä todetuista vedenlaatumuutoksista huolimatta ei ole selvästi osoitettavissa, että todetut pitoisuudet olisivat vesieliöstölle haitallista tasoa. Pitoisuusnousut kohdistuvat aineisiin, joille ei ole asetettu laatunormeja. Laakajärven yläpuolisessa Kivijärvessä eliöstövaikutuksia on havaittu, mutta Laakajärveä huomattavasti korkeammissa pitoisuuksissa. Nurmijoen reitin alemmissa osissa todettujen pitoisuuksien arvioitu haitattomuus tulisi kuitenkin osoittaa velvoitetarkkailuna toteutettavien pohjaeläin-, levä- ja kalastoselvitysten avulla.

Talvivaaran kaivospiiri on lähellä myös Sonkajärven reitin latvaosia. Kainuun ELY-keskus on viime vuoden aikana ottanut neljä kertaa vesinäytteitä kaivosaluetta lähinnä sijaitsevasta Lahnasjärvestä. Tuloksista ei ole erotettavissa kaivoksen vaikutusta.

Tarkkailu pääosin Talvivaaran vastuulle

Pohjois-Savon ELY-keskus pitää tärkeänä, että vastuu vesien tilan tarkkailusta myös Laakajärven ja Kiltuanjärven alapuolisella Nurmijoen reitillä siirtyy Talvivaaran kaivosyhtiölle vielä tänä talvena. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Pohjois-Savon ja Kainuun ELY-keskus ovat jo tähän mennessä tehneet yhteistyötä tarkkailun laajentamiseksi. Kainuun ELY-keskus vastaa Talvivaaran kaivoksen ympäristönsuojelulain mukaisesta valvonnasta.

Pohjois-Savon ELY-keskus seuraa vesien tilaa omalla alueellaan

Toiminnanharjoittajan ja Kainuun ELY-keskuksen järjestämien vesistötarkkailujen ohella Pohjois-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus seuraavat Laakajärvestä laskevan veden laatua jatkuvatoimisella kaukomittauslaitteistolla. Mittausaseman anturi mittaa sähkönjohtavuutta, joka ilmentää veteen liuenneiden aineiden kokonaismäärää. Tämän lisäksi otetaan noin kuukausittain näytteitä laboratoriomäärityksiin. Tällä hetkellä sähkönjohtavuusarvoissa ei ole osoitettavissa selvää muutossuuntausta.

Pohjois-Savon ELY-keskus tiedottaa säännöllisesti omien tutkimustensa tuloksista. Seuraavan seurantakierroksen tuloksista tiedotetaan viimeistään 13.2.2012. Tiedotteet ja yhteenveto tutkimustuloksista ovat luettavissa myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-savo.

Pohjois-Savon ELY-keskus Talvivaara -seurantasivut

Lisätietoja

Vesistövaikutukset ja niiden seuranta Pohjois-Savossa:

Limnologi Taina Hammar, Pohjois-Savon ELY-keskus,  puh. 040 581 5784, taina.hammar(at)ely-keskus.fi tai hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 589 3290, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi.

Kalastovaikutukset ja niiden seuranta Pohjois-Savossa:

Biologi Ilpo Käkelä, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 537 921, ilpo.kakela(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa