Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Sipoossa testataan uutta maatalouden vesiensuojelumenetelmää
Sipoon Hindsbyssä on käynnistynyt luonnonmukainen peltojen peruskuivatushanke. Hanke on laajuudessaan ensimmäinen Suomessa ja sen avulla on tarkoitus saada uutta tutkimustietoa maatalouden vesiensuojelumenetelmistä. Hankkeessa Sipoonjoen vesistöalueeseen kuuluvan Ritobäcken-puron varrelle rakennetaan luonnonmukainen tulvatasanne. Tasanne estää veden nousun pelloille ja samalla kerää pelloilta valuvan kiintoaineksen ja estää ravinteiden kulkeutumisen vesistöihin.

Kaikki Suomen viljelyssä olevat pellot on ainakin kertaalleen peruskuivatettu eli maankuivattamiseksi on tehty valtaojia, puroja sekä pengerryksiä. Kuivatus tehdään, jotta pellot ovat syysateidenkin aikana niin kuivia, että ne kantavat korjuukoneet. Kevättulvat taas voivat aiheuttaa sadonmenetyksen. Perinteisen maatalousuomien perkauksen seurauksena uomien vesi kuitenkin liettyy, samentuu ja laatu heikkenee.

Ritobäckenin reunaan kaivetaan tulvatasanne noin 800 metrin matkalle. Alue ulottuu kolmen eri maanomistajan pelloille. Tasanteen rakentamisella vähennetään tulvavesien nousua pelloille. Toisaalta tasanteella kasvavat kasvit pysäyttävät eroosiota ja uomaan valuvia kiintoaineita ja ravinteita. Menetelmän kehittäminen on tärkeää, koska purojen tila vaikuttaa suoraan alapuolisten vesistöjen veden laatuun. Valuma-alueiden pintavedet kulkeutuvat purojen kautta jokivesistöihin ja jokia pitkin aina mereen saakka

Vastaavaa tulvatasannemallia ei ole tehty Suomessa aikaisemmin eikä luonnonmukaisia peruskuivatusmenetelmiä ole juurikaan tutkittu. Hankkeeseen liittyy kolmevuotinen seuranta, jonka aikana uoman vedenlaatua mitataan jatkuvasti sekä seurataan kasvillisuuden kehittymistä.

Ritobäckenin rakennustyö on pääosin valmis viikolla 7 ja alueen viimeistelytyöt tehdään syksyyn mennessä. Hanke on osa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta-hanketta, jossa on yhteistyökumppaneina Teknillinen korkeakoulu sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoja:   

  • Suunnittelija Harri Aulaskari, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 672 609, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kuva tiedotusvälineiden käyttöön

Kuvaaja Kari Koppelmäki, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kuvaajan nimi mainittava kuvaa käytettäessä.

Ritoböckenin tulvatasanteen rakennustyö.jpg (1,9 Mt)

 

 


Alueellista tietoa