Tarjouspyynnöt ja haut

Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki kilpailutukset löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta. Lisäksi HILMA:ssa julkaistaan kansalliset kynnysarvot (hankintalaki 25§) ylittävät kilpailutukset.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Alueellista tietoa

Projektihaut
null Tarjouspyyntö kirjolohi-istukkaiden hankinnasta vuosille 2020-2021
Julkaisupäivämäärä 2.6.2020
Haku päättyy 15.6.2020 klo 16:15
Sisältö

Tarjouspyyntö kirjolohi-istukkaiden hankinnasta vuosille 2020-2021

Tausta

ELY-keskus käyttää vesi- ja ympäristöluvissa määrättyjä kalatalous­maksuja kalojen ja rapujen istutuksiin ja muihin kalataloudellisia haittoja vähentäviin toimenpiteisiin. Kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmien mukaan maksuja käytetään mm. pyyntikokoisten kirjolohien istutuksiin.

Tarjouspyyntö

Lapin ELY-keskus pyytää tarjoustanne kirjolohien toimittamiseksi vuosille 2020-2021 alla olevien ehtojen ja vaatimusten mukaisesti. Hankinnasta tehdään vuosille 2020-2021 kestävä sopimus enintään kahden toimittajan kanssa.

Tarjouspyyntö on kaksiosainen. Tarjoukset on jätettävä kumpaankin osaan erikseen. Kummankin osan kalojen toimittaja valitaan erikseen.

Tarjouspyyntö osa 1.

Kirjolohien toimittaminen Kemijokeen välille Isohaaran voimalaitos Seitakorvan voimalaitos vuosille 2020–2021.  Pyyntikokoinen 2-vuotias, tai 3-kes. kirjolohi.  Vuosittain istutuksiin toimitetaan noin 5000-7000 kiloa kirjolohta. Kalojen keskipainon tulee olla 800 – 1 500 gramman välillä, kuitenkin niin, että suositeltava keskipaino olisi n. 1 100 grammaa. Istutuspaikkoja on noin 8-12 kappaletta.

Tarjouspyyntö osa 2.

Pyyntikokoisten 2-vuotiaiden,tai 3-kesäisten kirjolohien toimittaminen Kemijärven maksuvelvoitealueelle noin 6-8 eri paikkaan vuosina 2020-2021.

Vuosittain istutuksiin toimitetaan noin 5000-7000 kiloa kirjolohta. Kalojen keskipainon tulee olla 800 – 1 500 gramman välillä, kuitenkin niin, että suositeltava keskipaino olisi n. 1 100 grammaa.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016, jatkossa hankintalaki) tarkoitettu lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintailmoitus on tehty HILMA:an (www.hankintailmoitukset.fi) 2.6.2020.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisinä saatavissa hankintailmoituksen liitteinä ja hankintailmoituksen julkaisun jälkeen myös ELY-keskuksen internetsivuilta (www.ely-keskus.fi > Tarjouspyynnöt ja haut > valitse tarvittaessa aluevalitsimesta alueeksi Lappi).

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankinnassa käytettävä hankintamenettely on avoin menettely. Avoimella menettelyllä tarkoitetaan, että hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen HILMA:ssa ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjouspyynnön saataville asettamisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön tiedoksi soveliaiksi katsomilleen toimittajille.

Tarjoajan on annettava määräaikaan mennessä tarjous, joka sisältää "Tarjouksen sisältö ja liiteasiakirjat" kohdassa tarkoitetut tiedot. Myös vaaditut liiteasiakirjat tulee toimittaa tarjouksen jättöhetkellä.

Tässä tarjouspyynnöstä ilmenevien valinta- ja vertailuperusteiden perusteella hankinnasta tehdään hankintasopimus enintään kahden toimijan kanssa.

HANKINNAN KOHDE JA TOIMITUSTA KOSKEVAT EHDOT

Hankinnan kohde ja laatu

Hankinnan kohteena ovat pyyntikokoiset kirjolohi-istukkaat. Tarjottavien kalojen sekä kuljetuksen tulee täyttää kaikki tässä esitettävät vaatimukset:

Kalojen ikä ja koko: Kaikkien kalojen tulee olla 2-vuotiaita tai 3-kesäisiä, kalastuskokoisia ja painoltaan 800–1 500 grammaa. Kalojen tulee olla keskipainoltaan n. 1 100 grammaisia.

Kalojen alkuperä: Kaikkien tarjottavien kalojen tulee olla peräisin yhdeltä kalanviljely-yritykseltä. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tämän yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus.

Kalaterveys ja laatu: Kalojen tulee olla vapaita tarttuvista kalataudeista sekä silmämääräisesti terveitä ja elinvoimaisia, eikä lähtölaitoksella saa esiintyä normaalista poikkeavaa lisääntynyttä kuolleisuutta.

Istukkaiden tulee täyttää KALKE (MMM 2004:6) ja TOIVE -työryhmän (MMM 2003:12) mietinnöissä määritellyt laatuvaatimukset.

Kalojen tulee koko elinkierron ajan olla kasvatettu sisävesillä. Meressä kasvatettuja poikasia ei maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti saa siirtää sisävesien istutuksiin.

Kuljetus, kalaerät ja istutusaika: Istutukset toteutetaan vuosina 2020-2021 erikseen sovittavan suunnitelman mukaisesti kesä-elokuussa. Kalat kuljetetaan kasvattajan toimesta tilaajan osoittamille istutuspaikoille Kemijoen vesistössä ja Kemijärvellä.

Kalojen kuljetuksessa kalojen enimmäismäärä 2,4 m3 säiliössä on 240 kg ja ilmastuksella 280 kg.

Hankittava määrä            

Edellä todetut laatuvaatimukset täyttäviä pyyntikoisia kirjolohia tarvitaan ELY-keskuksen istutuksiin vuosina 2020-2021 tarjouspyyntö kohdassa ilmoitetut määrät. Hankinta toteutuu kuitenkin Lapin ELY-keskukselle kalaistukashankintoja varten myönnettävien määrärahojen puitteissa. Lapin ELY-keskus varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä tarkoitettuja istukkaita tai hankkia niistä vain osan.

Tarjoajan on sitouduttava siihen, että voittaessaan hankintamenettelyn se pystyy toimittamaan kirjolohia vuosina 2020-2021 tarjouspyynnön mukaiset määrät. 

Sopimukseen tullaan kirjaamaan ehto, että mikäli valittu toimittaja ei pysty toimittamaan sopimuksen mukaisia kalamääriä, niin ELY-keskuksella on oikeus ostaa istukkaat valitsemaltaan sopimuksen ulkopuoliselta toimijalta.

OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET

Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous osiin 1 ja 2, eikä tarjouskilpailussa ole hyväksyttävää tehdä osatarjouksia. Tarjoaja ei saa tehdä tarjouskilpailussa vaihtoehtoisia tarjouksia.

ALIHANKKIJAT               

Tarjoaja ei voi käyttää hankinnassa alihankkijoita.

SOVELTUVUUS- JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Tarjouksen antavalla yrityksellä tulee olla asianmukaiset taloudelliset ja tuotannolliset edellytykset suunnitellun hankinnan toteuttamiseen.

Kalanviljelylaitoksella, josta kalat istutuksiin tuotetaan, tulee olla tarjouksen antohetkellä ja koko sopimuskauden voimassa oleva ympäristölupa toimintaan sekä EVIRAn (nykyisin Ruokavirasto) myöntämä vesiviljelyeläinten terveyslupa.

Kalanviljelylaitoksella tulee olla vakiintunut kalojen kasvatustietojen keräämis- ja kirjaamiskäytäntö siten, että se pystyy pyydettäessä toimittamaan luotettavat ja ajan tasalla olevat tiedot kasvatusyksikkökohtaisista kalamääristä ja kalojen keskipainoista.

Hankintaan ja tarjoajan kelpoisuuteen sovelletaan lisäksi hankintalain 80–82 §:ää. Tarjoajan tulee tarjouksessa vakuuttaa, ettei sitä rasita em. säännöksissä mainittu poissulkemisperuste tai tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajalta ei kuitenkaan edellytetä hankintalaissa tarkoitetulla tavalla rikosrekisteriotteen toimittamista näyttönä vakuutuksen täyttämisestä, ellei hankintayksikkö sitä erikseen pyydä.

Tarjoajat, jotka eivät vastaa edellä esitettyjä vaatimuksia suljetaan pois tarjouskilpailusta. Jos tarjouksesta puuttuu tarjouspyynnössä jäljempänä edellytettyjä selvityksiä ja liitteitä, tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana.

TARJOUSTEN VALINTAPERUSTE JA VERTAILUPERUSTEET

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tarjouksella tarkoitetaan tässä tarjousta, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin.

Vertailuperusteena on kiinteä arvolisäveroton kirjolohi-istukkaiden kilohinta. Puitejärjestelyyn valitaan vertailun perusteella enintään kaksi halvimman tarjouksen jättänyttä tarjoajaa, jollei vähimmäis- ja kelpoisuusvaatimukset täyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Mikäli kahden tai useamman tarjouksen hinta on sama, ratkaistaan tarjoajien etusijajärjestys arpomalla, mikäli hankinnan jakamisesta ei sovita.

Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta.

TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA LIITEASIAKIRJAT

Tarjouksen tulee sisältää:

 1. Yleiskuvaus yrityksen toiminnasta.
 2. Seuraavat kalaistukkaat toimittavaa tuotantoyksikköä koskevat tiedot:
 • kalanviljely-yrityksen nimi, sen osoitetiedot ja y-tunnus, sekä sen kalanviljelylaitoksen nimi ja osoite josta tarjottavat kalat istutuksiin toimitetaan
 • jäljennös voimassa olevasta ympäristöluvasta;
 • jäljennös voimassa olevasta EVIRAn (nykyisin Ruokavirasto) vesiviljelyeläinten terveysluvasta
 • selvitys kalojen terveyden seurannasta sekä tuoreimmat, enintään 3 kk vanhat, seurantatulokset;
 • kalanviljelylaitoksen kirjolohen tuotantomäärät kolmelta tarjouspyyntöä edeltävältä perättäiseltä kalenterivuodelta;
 • mahdollisia laatujärjestelmiä koskevat tiedot.
 1. Tarjoajan vapaamuotoinen vakuutus siitä, että tarjoajaa ei rasita hankintalain 80 tai 81 §:ssä säädetty poissulkemisperuste.
 2. Tarjottavien kalaistukkaiden ikää, kokoa ja alkuperää (kanta) koskevat tiedot sekä tiedot kaikista niiden elinkierron aikaisista kasvatuspaikoista.
 3. Kuljetettavasta kalaistukasmäärästä riippumaton yksi kiinteä arvonlisäveroton kilohinta sisältäen kuljetuksen istutuspaikoille. Hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN

Kirjallinen suomenkielinen tarjous toimitusehtoineen tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään maanantaina 15.6.2020 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.lapin@ely-keskus.fi   Tarjouksen / liitteen koko ei saa olla yli 10 Mt.

Viestin otsikossa tulee olla merkintä "Kirjolohitarjous/kalatalous". Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen on oltava voimassa 30.7.2020 saakka.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite), johon hankintapäätös voidaan antaa tiedoksi hankintalain 127 §:n mukaisesti.

Tarjous on allekirjoitettava (ja allekirjoitettu kappale toimitettava skannattuna edellä kuvatulla tavalla sähköpostitse). Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan niin, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen on välttämätöntä, on tarjouksessa erikseen mainittava, mikä osa siitä ei ole julkista. Tarjous kokonaisuudessaan ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus eikä luottamuksellinen. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan perustelu sille, minkä vuoksi tarjoaja katsoo jonkin tiedon olevan sen liike- tai ammattisalaisuus.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 §:n mukaisesti hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi siltä osin kuin ne eivät ole lain 24 §:n mukaisesti salassa pidettäviä, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Tarjousten vertailussa käytetty hinta ei kuitenkaan voi olla tarjoajien kesken salassa pidettävä, vaan se on tarjoajien kesken asianosaisjulkista tietoa (11.2 § 6 kohta).

HANKINTASOPIMUKSEN SOLMIMINEN

Hankintalain 128 §:n mukaan hankintayksikön on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole siten tarjouksen ehdoton hyväksyminen vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksella. Hankinnassa noudatetaan sopimusehtoja täydentävästi julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 tavarat).

                                      

Lisätietoja

Lisätietoja hankinnasta antaa tarvittaessa kalatalousasiantuntija Kare Koivisto puh. 0400-211898, sähköposti: kare.koivisto@ely-keskus.fi

Hankintayksikkö

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalousyksikkö
Hallituskatu 3 B
96100 Rovaniemi

Tarjouspyyntö löytyy myös Hilma Julkiset hankinnat sivustolta (hankintailmoitukset.fi).

Projektihaut

ALUEELLISET LINKIT
 • Työvoimapalveluiden hankinnassa on käytössä sähköinen hankintasivusto, jossa myös tarjoukset jätetään. Tarjouspyynnöt löytyvät suoraan sieltä tai linkitettynä Hilma-sivuston kautta.