Navigeringsmeny
Yrityksen kehittämisavustus - teksti

Understöd för utvecklande av företag

Understöd ger företaget en ny riktning och ökad tillväxt

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet. 

Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. En särskild tyngdpunkt är företagens internationalisering.

​​​​​Understöd för utveckling av företaget kan beviljas:

  • som normalt understöd för utvecklande av företag även under år 2021
  • som temporärt statligt stöd till ett belopp av högst 1,8 miljoner euro per företag fram till den 31.12.2021.
  • till små företag som har befunnit sig i svårigheter före 1.1.2020, kan stödet beviljas fram till den 31.12.2021.

Läs mer:

Hurdana företag kan beviljas understöd?

Företaget ska ha viljan att utveckla sin affärsverksamhet på ett helhetsbetonat och betydande sätt samt färdigheten att ta tag i nya möjligheter för affärsverksamhet. Företaget kan ha ett behov att förnya sin affärsverksamhet för att göra sin verksamhet mer lönsam på en förändrad marknad eller för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och internationalisering.

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningarna för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget finansierar själv minst hälften av utvecklingsprojektet.

Det stiftas om understöd för utvecklande av företag i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014) som utfärdats med stöd av den ovannämnda lagen. Finansieringen är beroende på prövning.

Målen för understöd för utvecklande av företag

Med hjälp av understöd för utvecklande av företag kan man utveckla existerande affärsverksamhet eller skapa helt ny affärsverksamhet ur företagets synvinkel. Man kan även sikta på att förbättra möjligheterna för export och internationalisering eller att söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan försöka nå nya marknader eller kartlägga nya möjligheter för affärsverksamhet.

Företaget ska utarbeta en projektplan för utvecklingsprojektet som innehåller de planerade åtgärderna, deras tidtabell och kostnader, samt vilka resultat projektet strävar att uppnå. Projektet ska skilja sig från företagets övriga verksamhet och det ska hjälpa att betydligt förbättra konkurrenskraften. Då man utarbetar planen kan man gå igenom den tillsammans med NTM‑centralen.

Kostnader för löner, konsultationer, resor, deltagande i mässor och motsvarande kan stödas med högst 50 % av de utgifterna som ligger som grund för understödet. Investeringar som ingår i projektet kan stödas med 10–35 % av utgifterna som ligger som grund för understödet, beroende på företagets storlek och hemort.

Projektens allmänna och särskilda urvalskriterier

Företagets utvecklingsunderstöd delfinansieras från strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. På grund av detta ska de projekt som stöds med hjälp av företagets utvecklingsunderstöd uppfylla strukturfondsprogrammets mål och kriterier. Centrala grunder i granskningen av lämpligheten för strukturfondsprogrammet är programmets urvalskriterier.

Programmets kriterier delas in i allmänna och särskilda urvalskriterier. De allmänna urvalskriterierna är krav som baserar sig på EU- och nationell lagstiftning och som alla ska uppfyllas för att understöd ska kunna beviljas ur strukturfondsprogrammets medel.

De särskilda urvalskriterierna är i enlighet med de särskilda mål som konstaterats i strukturfondsprogrammet. Som urvalskriterier har man lyft fram sådana tyngdpunkter och betoningar som ger programdokumentet ett särskilt mervärde. Alla projekt som finansieras via strukturfondsprogrammet ska påverka tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen. Även strukturfondsprogrammets horisontella principer, jämställdhet mellan könen, jämlikhet och hållbar utveckling har beaktats i de särskilda urvalskriterierna. De särskilda urvalskriterierna används för att poängsätta projekten vid urvalet.

Eftersom det pågår en ständig ansökan av företagets utvecklingsunderstöd poängsätts de projekt som finansieras med understödet inte separat för varje särskilt urvalskriterium, utan urvalskriterierna granskas av den beslutsfattande NTM-centralen granskar urvalskriterierna för att se om urvalskriteriet uppfylls eller inte vid beslut om understöd. För att säkerställa att strukturfondsprogrammet efterföljs ska minst hälften av de särskilda urvalskriterierna för de gällande särskilda målen uppfyllas.

Understöd för utvecklande av företag: 1. Preliminär planering vid behov utvecklingskartläggning eller analys. 2. Ansökan och projektplan. 3. Ansökans handling och beslut. 4. Projektets genomförande. 5. Ansökan om utbetalning. 6. Beslut om utbetalning. 7. Respons. 8. Efterhands- och resultatbedömning.Ansökan

OBS!

Den nuvarande EU-programperioden löper ut enligt nuvarande information 31.10.2021, dvs. två månader senare än vad som anmälts tidigare. Avsikten är att ansökan om medel för den nya EU-programperioden ska inledas 1.11.2021. På alla områden kommer nuvarande EU-programperiodens medel inte att täcka alla stödberättigade ansökningar om investerings- och utvecklingsunderstöd för företag.

Sökanden bör beakta att om projektet inletts före 1.11.2021, dvs innan ansökningstiden för nya EU-programperioden inleds och det inte varit möjligt att fatta ett positivt beslut på grund av att medlen inte räcker till, kan det inte längre finansieras med medel från nya EU-programmet. Om projektet inleds innan beslutet fattas sker det på sökandes egen risk.

För att utreda projektets finansieringsmöjligheter vid EU- programperiodens skifte rekommenderas kontakt med NTM-centralens finansieringsexpert innan ansökan lämnas in!

Understödet för utvecklande av företag kan ansökas beständigt. Man ska ansöka om understöd för utvecklande av företag innan projektet inleds. Understödet betalas ut efter skild ansökan i enlighet med hur projektet fortskrider. Man ansöker om utbetalning i efterskott, 1–2 gånger beroende på projektets storlek och längd.

Närmare information om understödet för utvecklande av företag finns i de bifogade anvisningarna för ansökan och finansiering av understödet för utvecklande av företag:

Ta kontakt med en expert på NTM-centralen redan då du håller på att planera projektet, innan du lämnar i ansökan. Av NTM-centralens expert kan man få råd om hur projektplanen ska förberedas. Samtidigt får du ytterligare information om grunderna för att bevilja understöd för utvecklande av företag, mer detaljerade regionala finansieringslinjer och godtagbara utgifter.

 

EU-logo         Hävkraft från EU -logo


Regional information


Yritysten kehittämisavustukset - linkit Muut

  TA KONTAKT MED EN EXPERT

  Ta kontakt med en expert på
  NTM-centralen redan då du håller
  på att planera projektet, innan du
  lämnar i ansökan

 

E-TJÄNSTER

  GÖR EN FINANSIERINGSANSÖKAN

  1. Läs ansökningsanvisningarna

  2. Gå in i ansökan
     
(Katso-kod)

 

  FYLL I UTBETALNINGSANSÖKAN

  1. Läs ansökningsanvisningarna

  2. Gå in i ansökan
      (Katso-kod)