Navigeringsmeny

Utvecklingsbidrag till företag som lägger ned torvproduktionen för utveckling av ny affärsverksamhet  

I tredje tilläggsbudgeten för år 2021 beviljas ett separat nationellt anslag om 2 miljoner euro som används för att stödja företag och företagare i torvbranschen att utveckla ny affärsverksamhet. Anslaget är nationellt. Stöd kan beviljas med stöd av lagen och förordningen om företagsstöd.

Avsikten med stödet

Det separata anslaget till företagsstöd kan användas för projekt för att utveckla ny affärsverksamhet i företag i torvbranschen, då man till exempel utreder nya affärstillfällen för företaget som ersätter torvproduktionen. Företaget finansierar minst hälften av utvecklingsprojektet själv.

Vilken typ av företag kan få bidrag?  

Utvecklingsstöd kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningar för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar företagets konkurrenskraft.

För vilka kostnader är det möjligt att få stöd?

Som projektkostnader kan godkännas skäliga stödberättigande kostnader som är väsentliga för utvecklingsprojektets genomförande. Ett allmänt villkor för beviljande av stöd är att det beviljade stödet inte kan orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Finansiering kan beviljas utvecklingsåtgärder och investeringar som stödjer utvecklingen av företagets nya affärsverksamhet. Löne-, sakkunnig- och råvarukostnader som anknyter till utvecklingsåtgärder och res- och utställningskostnader som främjar internationalisering kan stödjas med högst 50 procent av de kostnader som ligger som grund för stödet. Investeringar som ingår i projektet kan stödjas beroende på företagets storlek och läge med 20–40 procent av de kostnader som ligger som grund för stödet. Stödprocenten bestäms i början av år 2022 efter att den s.k. regionalstödskartan godkänts. NTM-centralen kan också tillämpa så kallad ändamålsenlighetsprövning och bevilja stödet till ett lägre belopp än enligt de stödnivåer som nämns ovan till exempel för att trygga att anslagen räcker till. Projektets totala finansiering och finansieringen av den övriga operativa verksamheten ska vara i ordning. I fråga om utvecklingsåtgärderna beviljas stödet till de minimis-villkor.

 Stöd kan inte beviljas sådana investeringar som omfattas av energistöd som Business Finland beviljat.

Energiastödet (businessfinland.fi) 

Hur mycket stöd är det möjligt att få?

Stödets totala belopp begränsas av tillämpningen av den s.k. de minimis-stödmodellen, dvs. modellen för EU:s stöd av mindre betydelse. Ett företag kan få högst 200 000 euro stöd till de minimis-villkor under det innevarande och de två föregående skatteåren. Om de minimis-kvoten blir full genom någon stödform, görs en sammanjämkning av stöden så att maximibeloppet inte överskrids.

Den sökande kan också ha fått andra de minimis-stöd, och de beaktas. Andra de minimis-stöd är bl.a. beskogningsstödet, det temporära understödet till primärproduktionen för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin, en del av TE-byråns stöd, utbildningsstöden, utvecklingstjänsterna för företag, en del av coronastöden (ej kostnadsstödet) samt en del av Business Finlands, NTM-centralens och kommunens stöd.

Mer information om de minimis-stöd (tem.fi, pdf)

Så här ansöker du om stöd

Företaget ska utarbeta en projektplan för utvecklingsprojektet som innehåller de planerade åtgärderna inklusive tidtabell och kostnader samt vilka resultat projektet strävar efter att uppnå. När man utarbetar planen är det bra att gå igenom den tillsammans med NTM‑centralen.

Utvecklingsstöd för företag ska sökas i regionförvaltningens e-tjänst. Beslut om stödet fattar NTM-centralen i Norra Österbotten.

Regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

En person som har rätt att teckna organisationens firma som antecknats i handelsregistret eller FODS får agera för företagets räkning. Om ansökan fylls i av en person som inte har rätt att teckna bolagets firma ska den som innehar rätt att teckna företagets firma göra en fullmakt i tjänsten Suomi.fi.

Information om fullmakter (suomi.fi) 

Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och de nödvändiga tilläggsuppgifterna ska fogas till den. När ansökan fylls i omsorgsfullt och lämnas in med alla nödvändiga bilagor, kan ansökan handläggas snabbare.
 
Ansökan kan handläggas först när NTM-centralen har tillgång till alla nödvändiga upplysningar. Om uppgifter saknas i ansökan, gör NTM-centralen en begäran om komplettering. Begäran om komplettering finns att läsa i regionförvaltningens e-tjänst, och en avisering om den skickas till den e-postadress som den sökande uppgett. Om den sökande vill själv komplettera sin ansökan, kan hen ta kontakt med ansökningens handläggare och be att ansökan returneras för komplettering.
 
När ansökan blivit anhängig, skickar systemet ett meddelande om detta till den sökandes e-post. När ansökan har behandlats, finns stödbeslutet i regionförvaltningens e-tjänst. Den sökande ska omsorgsfullt ta del av beslutet och dess bilagor.

När betalas stödet ut?

Högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna kan betalas ut som förskott. Förskottet betalas ut i anslutning till beslutet om beviljande.
 
Ansökan om utbetalning av stödet ska göras i regionförvaltningens e-tjänst. Stödet betalas ut retroaktivt utifrån de mer ingående villkor som meddelas i beslutet om beviljande och en godtagbar redogörelse efter att utvecklingsprojektet genomförts. Förskottet dras av från det stödbelopp som betalas ut.

Råd och hjälp från en sakkunnig från och med 31.1.2022

  • Råd om ansökan och stödens innehåll:
    Finansiering av små och medelstora företag vardagar kl. 9–15, tfn 0295 024 800. 
  • Rådgivning om användningen av regionförvaltningens e-tjänst:
    Företags-Finlands telefontjänst vardagar kl. 9–16.15, tfn 0295 020 500.


Regional information