Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Övervakning av producentansvar

NTM-centralen i Birkaland koordinerar och övervakar att producentansvar verkställs i hela Finland, med undantag för Åland. Med övervakningen säkerställs att alla företag med producentansvar deltar i ordnandet av avfallshantering och dess kostnader. Birkalands NTM-central utför övervakning i samarbete med andra myndigheter, såsom Skatteförvaltningen, Tullen och Finlands miljöcentral.

De producenter och producentsammanslutningar som har antecknats i producentregistret ska årligen rapportera antalet produkter som släppts ut på marknaden samt insamlings- och återvinningsgrader till NTM-centralen. De företag som hör till en producentsammanslutning av eget producentansvarsområde ska rapportera uppgifter till sin egen producentsammanslutning. Producenter ska uppnå materialåtervinnings- och återvinningskraven. På basis av de rapporterade uppgifterna samlar Birkalands NTM-central in riksomfattande statistik över producentansvaret och rapporterar uppgifter till Europeiska kommissionen.

Med övervakningen tas också hänsyn till att för avfall som omfattas av producentansvaret finns ett tillräckligt omfattande och tätt insamlingsnätverk, och att producenterna oh producentsammanslutningarna informerar om insamlingen och materialåtervinningen av produkter på det sätt som lagen förutsätter.

Försummelse av producentansvar kan leda till en betydande avgift

Det lönar sig att ta hand om sitt producentansvar. Om ett företag har producentansvarsskyldighet men inte har skött sitt producentansvar, kan Birkalands NTM-central ålägga en försummelseavgift. Försummelseavgiften är en procent av företagets omsättning under den föregående räkenskapsperioden, dock minst 500 euro och högst 500 000 euro. Till producenten kommer att skickas en skriftlig uppmaning att sköta sitt producentansvar innan en avgift åläggas.

Även för försummelse av rapportering av uppföljningsuppgifter kan åläggas en avgift. Beloppet på avgiften är minst 500 euro och högst 10 000 euro.

Innan försummelseavgifter påföras, ska tillsynsmyndigheten skriftligen uppmana den försumlige att avhjälpa försummelsen inom utsatt tid.

Uppdaterad: 02.11.2023