Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Återvinningsmål och -resultat

För de produkter som omfattas av producentansvar har fastställts materialåtervinningsmål enligt produktgrupp genom direktiv och statsrådets förordningar. Uppnåendet av materialåtervinningsmålen uppföljs årligen när producenter och producentsammanslutningar rapporterar sina insamlings- och materialåtervinningsmängder till Birkalands NTM-central som däremot rapporterar uppgifter vidare till Europeiska kommissionen.

Statistikerna beskriver antalet produkter som har släppts ut på marknaden samt mängden avfall som samlats in och återvunnits av producenter och producentsammanslutningar. Eftersom en del av avfallen går på andra vägar berättar statistiken inte nödvändigtvis om situationen i hela Finland. Statistikerna innehåller inte heller uppgifter från Åland.

 

Återvinningsmål och -resultat enligt produktgrupp

 • Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (2014) förutsätter att i materialåtervinningsprocessen uppnås en viss materialåtervinningsgrad. Målen uppnås för alla ackumulatortyper. Noggrannare materialåtervinningsstatistik för åren 2010-2019 på finska:

 • Producenter ska sörja för att totalt minst 95 % av skrotfordonen förbereds för återanvändning eller återvinns på annat sätt samt att totalt minst 85 % av skrotfordonen förbereds för återanvändning eller materialåtervinns. År 2019 uppnåddes återanvändnings- och återvinningsgraden men återanvändnings- och materialåtervinningsgraden låg lite under målen. Noggrannare materialåtervinningsstatistik för åren 2005-2019 på finska:

 • För förpackningar har fastställts materialåtervinningsmål enligt produktgrupp. De nuvarande målen för 2020 har fastställts i statsrådets förordning (2014). De framtida målen gäller alla EU-länder. Materialåtervinningsstatistik för förpackningar på finska:

 • Av returpapper tillverkas dagstidningspapper och mjukpappersprodukter. Materialåtervinningsstatistiken för returpapper för åren 2005-2020 på finska:

 • Däck som tagits ur bruk utnyttjas bland annat i markbyggnad, vattenrening och sprängmattor. De kan även regummeras för återanvändning. Återvinningsstatistiken för däck för åren 2007-2020 på finska:

 • ​​​​​Målet är att insamla 65 % av de elektriska och elektroniska produkter som tagits ur bruk för återanvändning, materialåtervinning och återvinning. År 2019 var insamlingsgraden 57,9 % även om det samlas in elektriska och elektroniska produkter i Finland nästan 13,3 kg per invånare och år, vilket är bland de högsta siffrorna i Europa. Återanvändnings-, materialåtervinnings- och återvinningsmålen av de insamlade elektriska och elektroniska produkterna har fastställts enligt produktgrupp:

  Temperaturregleringsutrustning (kategori 1) och andra stora produkter (kategori 4)

  • återvinningsmål 85 %
  • återanvändnings- och materialåtervinningsmål 80 %

  Skärmar (kategori 2)

  • återvinningsmål 80 %
  • återanvändnings- och materialåtervinningsmål 70 %

  Små produkter (kategori 5) och små telekommunikationsutrustning (kategori 6)

  • återvinningsmål 75 %
  • återanvändnings- och materialåtervinningsmål 55 %

  Noggrannare materialåtervinningsstatistik för 2008-2019 på finska:

Uppdaterad: 20.12.2022