Producentansvar

Producentansvar inom avfallshanteringen gäller 15 000 tillverkare, importörer och förpackare.

Distansförsäljarens producentansvar

Producentansvaret gäller de aktörer i hela Europeiska unionen som säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användare i en annan stat genom distanshandel. I Finland ska distansförsäljarna ha skött sitt producentansvar från och med 19.7.2021.

Distansförsäljare som är etablerad i Finland

En distansförsäljare som är etablerad i Finland ska fullgöra sina producentansvarsskyldigheter i varje land enligt lagarna i landet i fråga. Med distansförsäljare avses ett företag eller en annan aktör som säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användare i en annan stat.

I andra EU-länder ska en distansförsäljare av elektriska och elektroniska produkter utse ett behörigt ombud som har hemort i landet i fråga, som svarar för att producentansvarsskyldigheterna fullgörs enligt det ifrågavarande landets lagstiftning.

Utländsk distansförsäljare

En utländsk distansförsäljare ska fullgöra sina producentansvarsskyldigheter i Finland i enlighet med kraven i avfallslagen och i förordningarna om olika typer av avfall som kompletterar avfallslagen. Med distansförsäljare avses en aktör som är etablerad utomlands och säljer produkter som omfattas av producentansvaret direkt till användare i Finland.

Distansförsäljare som är etablerade i en annan stat kan fullgöra sina producentansvarsskyldigheter genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller genom att utse ett behörigt ombud som tar hand om producentansvarsskyldigheterna på distansförsäljarens vägnar enligt finsk lag.

Distansförsäljning av elektriska och elektriska produkter inom EU utgör ett undantag. En aktör som säljer elektriska och elektroniska apparater genom distanshandel kan sköta sitt producentansvar endast genom att utse ett behörigt ombud i den ifrågavarande medlemsstaten.

Behöriga ombuds skyldigheter i Finland

Ett behörigt ombud är producentansvarig för ett utländskt företag (distansförsäljare) och tar hand om alla producentansvarsskyldigheter på företagets vägnar, bl.a.

  • avfallshantering (insamling, transport, behandling, kostnader) genom att ansluta sig till en producentsammanslutning och genom att uppge på vems vägnar ombudet sköter producentansvaret
  • rapportering av uppföljningsuppgifter och
  • alla kostnader som anknyter till producentansvaret

Det behöriga ombudet har ett rättsligt ansvar och kan bli föremål för tvångsmedel och straff enligt finsk lag.

En aktör som motsvarar en producent samt den som förvaltar en näthandelsplattform kan sköta producentansvaret frivilligt

En utländsk aktör som motsvarar en producent och levererar produkter som omfattas av producentansvaret till den finska marknaden genom annan än distanshandel, kan ta hand om producentansvarsskyldigheterna antingen genom att utse ett behörigt ombud eller genom att ingå ett avtal med en producentsammanslutning.

En aktör som motsvarar en producent ska informera producenterna och producentsammanslutningarna, som i övrigt skulle sköta producentansvaret, om skötseln av skyldigheterna och ändringar i anslutning till detta.

Även den som förvaltar en näthandelsplattform kan utse ett i Finland etablerat behörigt ombud att ansvara för producentansvarsskyldigheterna för en distansförsäljare som bedriver verksamhet på plattformen eller ingå ett avtal med en godkänd producentsammanslutning. Den som förvaltar näthandelsplattformen måste ha skriftlig fullmakt av distansförsäljaren för detta.

Uppdaterad: 02.11.2023