MKB-förfarande och utredningsplanering

MKB-förfarande

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) är att granska de alternativa sträckningarnas konsekvenser för miljön och människornas levnadsförhållanden och trivsel. Dessutom utreds möjligheterna att lindra och bekämpa skadliga konsekvenser. MKB-förfarandet som tillämpas baserar sig på lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

I det första skedet av arbetet utarbetas ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) där det beskrivs hur och i vilken omfattning bedömningen kommer att göras. Programmet läggs fram till påseende i kommunerna så att utlåtanden och åsikter kan lämnas in. Efter att de konsekvenser som framförts i MKB-programmet har utretts, samlas resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning. I miljökonsekvensbeskrivningen framförs utöver resultaten från bedömningen också en utredning över miljöns nuvarande tillstånd, vilka bedömningsmetoder som använts och en jämförelse av alternativen.

Något beslut om vilket alternativ som väljs till fortsatt planering fattas inte under MKB-förfarandet. Genom att jämföra alternativen strävar man efter att finna en genomförbar lösning för projektet.

Utredningsplanering

Utredningsplaneringen görs samtidigt med MKB-förfarandet. Efter MKB-förfarandet fattar NTM-centralen i Södra Österbotten beslut om vilket alternativ som väljs till fortsatt planering. Efter detta utarbetas utgående från det valda alternativet en utredningsplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar. Eftersom det är fråga om ett projekt av betydande storlek krävs också beslut av riksdagen om finansiering för att vägplanen ska kunna genomföras. Vägsträckningen beaktas också i kommunernas egen planering av markanvändningen.

Innan projektet kan genomföras, efter att utredningsplanen har godkänts ska en vägplan utarbetas och i samband med byggandet en byggplan.

Uppdaterad