Förbindelsefartygstrafik

Staten bör försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter erforderlig trafik- och transportservice (Lag om främjande av skärgårdens utveckling 26.6.1981/1494). För att sköta sina förpliktelser befraktar NTM-centralen i Egentliga Finland förbindelsefartyg. Fartygens person- och fraktkapacitet varierar på grund av efterfrågan på olika rutter. 

Uppdaterad

ta kontakt