Förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela

Bedömning av miljökonsekvenser och utredningsplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har startat förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) och börjat utarbeta en utredningsplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar för förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Vägavsnittet som ska förbättras ligger mellan Helsingby i Korsholm och Laihela centrum och är cirka 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela.


Bild: Karta över planeringsområdet

Aktuellt

MKB-program

Programmet för bedömning av miljökonsekvenser har färdigställts. Bedömningsprogrammet är den projektansvarigas plan över de utredningar som behövs för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt över hur förfarandet ordnas.

MKB-programmet är framlagt till påseende 7.5. – 5.6-2019 i Laihela och Korsholms kommuner. Kungörelsen, bedömningsprogrammet och projektets digitala plattform finns också på webbplatsen www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB.

Skriftliga åsikter och utlåtanden om MKB-programmet kan lämnas in senast 5.6.2019 på adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Vänligen hänvisa till diarienummer EPOELY/308/2019 i åsikter och utlåtanden.

MKB-programmet presenterades i ett möte för allmänheten på onsdag 15.5.2019 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal (Alkiontie 6, 66400 Laihela).


Utgångspunkter för projektet

På det aktuella planeringsområdet utgör riksväg 3 en del av stomnätet och den har en betydande roll för både kortväga och långväga trafik. Trafikmängden på vägavsnittet är i nuläget 9000–11500 fordon/dygn. De nuvarande trafikarrangemangen motsvarar inte kraven som ställs med tanke på trafikmängden och servicenivån på riksvägar. De stora trafikmängderna på vägavsnittet orsakar problem för transporternas funktion, men också för personbilstrafikens smidighet och säkerheten för fotgängare och cyklister. Då kanalisering saknas i plankorsningarna uppkommer ständigt farliga situationer mellan svängande trafik och fordon som kör rakt. Vägtrafiken orsakar också bland annat bullerolägenheter för invånarna i närområdet.

Målet för planeringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Under planeringens gång utreds alternativa sträckningar: nya sträckningar för riksväg 3 eller förbättring av den nuvarande sträckningen. Med de planerade lösningarna vill man skilja åt cyklister, fotgängare och biltrafik. Trafiksäkerheten förbättras bland annat genom att planskilda lösningar byggs för fotgängare och cyklister vid anslutningarna.

I miljökonsekvensbedömningen och utredningsplanen undersöks olika alternativ att förbättra riksvägen och deras konsekvenser bedöms. Genom det här förfarandet samlas information som stöd för beslutsfattandet. Genom att jämföra alternativen försöker man hitta en genomförbar lösning för projektet.

Uppdaterad

Genvägar

Kontaktuppgifter

Mer information om projektet, MKB-förfarandet och utredningsplaneringen:

Projektet
Projektchef Eeva Kopposela
NTM-centralen i Södra Österbotten
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
tfn 0295 027 727

MKB-förfarandet
Projektchef Joonas Hokkanen
Ramboll Finland Oy
fornamn.efternamn@ramboll.fi,
Tfn 0400 355260

Utredningsplanering
Projektchef Sanna Kaikkonen
Ramboll Finland Oy
fornamn.efternamn@ramboll.fi,
Tfn 040 5957160