Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Vesivarojen käyttö ja hoito - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee vesienhoitoa Keski-Suomen alueella tiiviissä yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa. Suurin osa Keski-Suomesta kuuluu Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueeseen ja Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

Keski-Suomessa on pitkät perinteet erityisesti virtavesien kunnostuksista. Kolmen vuosikymmenen aikana maakunnassa on kunnostettu noin 200 virtavesialuetta, 65 koskikilometriä ja 125 koskihehtaaria sekä rakennettu 15 kalatietä. Lisäksi on kehitetty kunnostuksen toteutuskäytäntöjä ja seurantaa sekä osallistuttu kunnostuksiin liittyviin ympäristökasvatushankkeisiin, opetukseen, talkootoimintaan, opasmateriaalien tuottamiseen sekä myös hankkeiden vaikuttavuusarviointiin. Myös muita vesistökunnostuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja hyödynsaajien kanssa.

Vesihuollon toimintavarmuutta ja haja-asutusalueiden vesihuollon parantamista tuetaan Keski-Suomessa erityisesti pohjavesiselvityksillä sekä merkittäville hankkeille ja alueellisille kehittämissuunnitelmille annettavilla avustuksilla.

Vesitilannetta seurataan jatkuvasti yli 70 havaintopisteellä.


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar