Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Vesivarojen käyttö ja hoito - Kainuu

Kainuun ELY-keskus neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta. Kunnostuksiin se osallistuu yleensä yhteistyökumppanina. Se suunnittelee, valvoo ja antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa. Rakentamishankkeet toteutetaan yleensä yhteistyössä kuntien tai muiden viranomaisten kanssa.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakunta-kuntayhtymän, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Se edistää vesihuoltoa myös myöntämällä avustuksia ja teettämällä valtion vesihuoltotöitä.

Kainuun ELY-keskus on erikoistunut patoturvallisuustehtäviin. Se vastaa vesistöpatojen viranomaisvalvonnasta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten toiminta-alueilla kokonaisuudessaan sekä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnassa olevien sekä niihin liittyvien yksityisten patojen osalta. Lisäksi Kainuun ELY-keskuksella on valtakunnallisena erikoistumistehtävänään kaivospatojen viranomaisvalvonta sekä kaivospatoihin liittyvät kehittämistehtävät.

Vesistöjen tulvasuojelua ELY-keskus edistää ennalta mm. ohjaamalla kuntien maankäyttöä. Akuuteissa tulvatilanteissa se toimii asiantuntijana ja tiedottajana.

Lisää tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta ymparisto.fi -palvelussa.


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar