Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Vesivarojen käyttö ja hoito - Etelä-Savo

Vaikuta vesienhoitoon, merenhoitoon ja tulvavahinkojen ehkäisyn suunnitteluun!

Lisätietoja oikealta palstalta muualla verkossa.

Lisää tietoa vesivarojen käytöstä ja hoidosta ymparisto.fi -palvelussa.

FRESHABIT LIFE IP -hanke käynnistyi 1.1.2016 ja päättyy 30.9.2022 . Etelä-Savon itäosassa sijaitseva Puruvesi on yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta ja toinen isoista järvikohteista. Puruvedellä painopiste on konkreettisissa vesienhoitotöissä valuma-alueilla viidellä kohdealueella.

Varkauden Huruslahden ja Haukiveden alueen ruoppausohje


Uppdaterad