Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Illustrationsbild

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Vesivarojen käyttö ja hoito - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa tulvariskien hallinnan koordinoinnista Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla. Rajavesistötehtäviin liittyy Vuoksen ja Saimaan juoksutussäännön toimeenpano. Myös Päijänteen ja Kymijoen säännöstelytehtävissä toiminta vaikuttaa Kaakkois-Suomea laajemmalla alueella.

Hydrologiseen seurantaan liittyen seurataan laajasti veden määrään liitttyviä suureita. Tietoa hyödynnetään mm. tulvariskien hallinnassa, vesistösäännöstelyissä ja vesientilan seurannassa.

Vesien- ja merenhoidon tehtäviin kuuluu vesientilan seuranta, tilan arviointi, vesiin kohdistuvan kuormituksen ja muiden paineiden tunnistaminen sekä vesiensuojeluun liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja edistäminen. Tehtävään liittyen edistetään mm. vesistöjen kunnostamista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee, valvoo ja antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa. Vesirakentamishankkeiden luvan  tarve varmistetaan aina ennen hankkeen käynnistämistä.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakuntien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. Se edistää vesihuoltoa myös myöntämällä avustuksia ja teettämällä valtion vesihuoltotöitä.

Ojituspäätökset

Tähän kokoamme ojituspäätöksiä eteläisen Suomen alueelta:

Toivakan kunnan Ahvenlammen alueen kuivatus 1.10.2018

 

 

 

 


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

MUUALLA VERKOSSA