Förbindelsevägen i Vasa – vägplaner för Förbindelsevägen och Alskatvägen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Vasa stad gör tillsammans upp vägplaner i syfte att förbättra Förbindelsevägen och Alskatvägen (riksväg 8 och landsväg 724) på avsnittet riksväg 3–Smedsbyvägen och Storviken–Singsbyvägen. Riksväg 8 och landsväg 724 förbättras till en huvudled med dubbla körbanor och en dimensionerad hastighet på 80 km/h. De nya avsnitten som förbättras med dubbla körbanor ligger på sträckorna Riksväg 3–Smedsbyvägen och Storviken–Gerbyvägen. Planerna hör samman med de tidigare vägplanerna för Förbindelsevägen och Alskatvägen och på detta sätt skapas ett enhetligt vägavsnitt med dubbla körbanor.

På planeringsavsnitten längs riksväg 8 förbättras de nuvarande planskilda anslutningarna vid Långbacken, Transformatorfabriken och Roparnäs samt Mogatan längs landsväg 724. Längs landsväg 724 görs dessutom en ny planskild anslutning i Gerby. De nuvarande ramperna i de planskilda anslutningarna  förbättras så att de motsvarar de nuvarande kraven på fordonstrafiken och avfarts- och påfartsfilerna förlängs. I området av den planskilda anslutningen vid Långbacken, vid knutpunkten för riksväg 3 och 8, hör planeringen av Liselundsområdet samman med delgeneralplanen för Vasa stads kvalitetskorridor.

Utöver de planskilda anslutningarna omfattar planen förbättring av Melmovägen, Strömbergsgatan och Roparnäsvägen, hållplatser för kollektivtrafiken och förbättring av lättrafikförbindelserna. Den lätta trafikens görs smidigare och tryggare bl.a. på Roparnäsvägen. Bullerskydd och –räcken skyddar nuvarande och framtida bostadsområden mot vägtrafikbullret. Förbindelsevägen utgör idag ett stort hinder för den lätta trafiken. Under- och överfarterna är få till antalet och rutterna i samma riktning som Förbindelsevägen är splittrade.

Förbättringarna ökar Förbindelsevägens och Alskatvägens trafikkapacitet och tryggar trafiksmidigheten på den viktiga huvudleden även i framtiden. Åtgärderna i anslutningarna förbättrar trafiksäkerheten genom att det blir lättare att köra på och av vägen. Tilläggsfilerna förbättrar också säkerheten. Utan dem skulle trafikflödet bli tätare och olycksrisken öka uppenbart. Tack vare projekten förbättras näringslivets verksamhetsförutsättningar och pendlings-, besöks- och godstrafikens förhållanden blir bättre.

År 2013 var de genomsnittliga trafikmängderna i planeringsområdet längs riksväg 8 ca 12 000 fordon/dygn, längs landsväg 724 på avsnittet Storviken–Gerbyvägen ca 15 000 fordon/dygn och på avsnittet Gerbyvägen–Singsbyvägen ca 4 800 fordon/dygn. Enligt prognoserna uppgår trafikmängderna år 2030 längs riksväg 8 till ca 26 000 fordon/dygn, längs landsväg 724 på avsnittet Storviken–Gerbyvägen  till ca 20 000 fordon/dygn och på avsnittet Gerbyvägen–Singsbyvägen  till ca 7 000 fordon/dygn.

Vägplanerna blir färdiga på våren 2014. Det finns ännu inga beslut om när projektet ska genomföras, men det kommer sannolikt att genomföras stegvis enligt finansieringsmöjligheterna. Byggkostnaderna för de aktuella vägplanerna uppskattas till ca 38 milj. euro och kostnadsberäkningen för hela förbättringsprojektet längs Förbindelsevägen uppgår till ca 80 milj. euro.

Mer information:

Mer detaljerade plankartor (kartorna är pdf-filer och i storleken 333kb - 1,2 Mb):

Plankartona för landsväg 724:

Visualiseringar:

Karta för hela Förbindelsevägsplanen.

Helheten Vasa förbindelseväg

På Vasa förbindelseväg (riksväg 8 och landsväg 724) pågår vägplanering på två avsnitt. Vägplaner utarbetas för riksväg 8 på avsnittet riksväg 3 – Smedsbyvägen och längs landsväg 724 på avsnittet Storviken–Smedsbyvägen. De synligaste åtgärderna är att vägen får dubbla körbanor, bullerskydd, förbättrade anslutningar med hjälp av planskilda anslutningslösningar och vägbelysning. Vägplanerna blir färdiga före slutet av år 2013.

Mer information ges av projektchef Janne Ponsimaa.

Uppdaterad

Genvägar