› Tillbaka till den grafiska version

Arbetskraftsutbildning

Målet med arbetskraftsutbildningen är att

  • förbättra deltagarnas möjligheter att hitta sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden
  • säkra tillgången på kompetent arbetskraft för arbetsgivarna i området.

Arbetskraftsutbildningen är avsedd för personer i arbetsför ålder och består huvudsakligen av yrkesutbildning. Både arbetslösa och personer med jobb men som riskerar att bli arbetslösa kan delta i utbildningen. För invandrare ordnas integrationsutbildning och för dem som planerar och står i beråd att inleda företagsverksamhet ordnas företagsutbildning.

Arbetsgivare

Arbets- och näringstjänsterna samt Närings-, trafik- och miljöcentralerna planerar och erbjuder yrkesutbildning i samarbete med arbetsgivarna.

Genom samanskaffningsutbildningen kan företag

  • söka yrkeskunniga arbetstagare när ingen annan utbildning utexaminerar personer med sådana kunskaper som företaget behöver
  • få skräddarsydd yrkesinriktad grundläggande eller fortbildning för sin personal, som genomförs exempelvis under en tidsbestämd permittering
  • hjälpa arbetstagare som de av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker sagt upp att finna ett nytt yrke eller en ny arbetsplats, eller stöda arbetstagare som de permitterat tills vidare.

I samanskaffningsutbildningarna deltar arbetsgivaren i finansieringen av utbildningen och i antagningen av studerande. I utbildningarna kan också sådana som tänker bli företagare och företagare med sina anställda samt inhyrda arbetstagare som arbetar i företaget delta.

Utbildningsanordnare/genomförare

NTM-centralerna svarar tillsammans med arbets- och näringsbyråerna för anskaffningen av arbetskraftsutbildning.

Utbildningarna anskaffas på basis av ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen om offentlig upphandling.

  • Alla anbudsbegäranden publiceras i den elektroniska annonseringskanalen HILMA.
  • NTM-centralerna tar bäst i bruk en elektronisk konkurrenslösning, Hanki-palvelu. Inom denna tjänst lämnar de upphandlande enheterna in anbudsbegäran elektroniskt. På motsvarande sätt går det för anbudsgivarna enkelt och snabbt att lämna in ett elektroniskt anbud.

Det kan finnas regionala skillnader i upphandlingspraxis så sätt dig in i praxis inom din egen region genom att ovan till höger välja önskad region i menyn Välj region.

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral (KEHA-centralen) sköter om upphandlingsavtalsfakturor för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbildnings- och träningsupphandlingar. Betalningen av fakturor kräver ett avtal mellan den sökande och NTM-centralen eller arbets-och näringsbyrån.

Upphandlingsavtalsfakturor för utbildnings- och träningsupphandlingar kan med bilagor skickas via E-tjänsterna för företag och arbetsgivare eller som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

eller per post till betalningsenhetens verksamhetsställe

Förfrågningar beträffande utbildningsfakturor kan riktas till följande e-postadress:

  • maksatukset.keha(at)ely-keskus.fi

Regional information

Työvoimakoulutus - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus hankkii alueen työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille tarvittavia työvoima- ja yrityspalveluja eri palvelutarjoajilta noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Pohjois-Savon ELY-keskus on sitoutunut kehittämään palvelu- ja hankintatoimintaansa ja ottamaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on edistää nopeaa työllistymistä ja turvata osaavan työvoiman saatavuus alueen työnantajille, jonka vuoksi työvoimakoulutus on pääosin ammatillista perus- ja jatkokoulutusta työllistäville ammattialoille. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta yritystoimintaa aloittaville tai sitä suunnitteleville sekä kieli- ja kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille.

Työnantajille

Työvoimakoulutusta voidaan järjestää suoraan myös yhden tai useamman työnantajan osaamistarpeisiin, jolloin työnantaja osallistuu koulutuksen rahoittamiseen (yhteishankintakoulutus).

Yritysten kokemuksia RekryKoulutuksesta:
Yrityscase 1: Uusia osaajia kuljetusalalle 5.9.2018
Yrityscase 2: Kaupallinen tuottaja taidealalle 10.10.2018
Yrityscase 3: Kaupallinen tuottaja parkouropetukseen 7.11.2018
Yrityscase 4: Kaupallinen tuottaja ravintola-alalle 12.12.2018

Kouluttajille

Pohjois-Savon hankintasuunnitelma ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain tulossuunnittelun yhteydessä. Kaikki hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta ja ELY-keskuksen www-sivuilta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen työvoimakoulutuslaskut käsittelee ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus: maksatusalue.itainen@ely-keskus.fi.

Ehdotukset työvoimakoulutukseksi

Pohjois-Savossa halutaan hyödyntää laajasti eri työelämätoimijoiden työmarkkinaosaamista. ELY-keskuksella on hyviä kokemuksia yhteistyö- ja sidosryhmien koulutusehdotuksista ja -ideoista koulutussuunnittelun yhtenä välineenä. Ehdotuksia työvoimakoulutukseksi voi tehdä oheisen linkin kautta:

Hankintasuunnitelma

Tarjouspyynnöt

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA julkisen hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat.

 

Lisätietoja Pohjois-Savon työvoimakoulutuksesta

Odotamme yhteydenottoasi: tyovoimakoulutus.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi


Uppdaterad