Leader-grupper 

Leader-grupperna är en lokal utvecklarinstans som tillsammans med företag, privatpersoner och offentliga organisationer för fram önskemål och behov på gräsrotsnivå gällande utveckling av landsbygden.

Leader-gruppernas huvudsakliga uppgift är att aktivera och sporra människor och företag i regionen att delta i omfattande utvecklingsverksamhet och samarbete.

Leader-grupperna startar inom sina regioner upp projekt och annan verksamhet, enligt program de själva gjort, tillsammans med temaprogram, övriga utvecklingsprojekt och organisationer.

Leader-grupperna har självständig beslutanderätt. Det program de gjort upp genomförs i separata utvecklingsprojekt. Leader-gruppen behandlar inkomna projektförslag och ger utlåtande till NTM-centralen om dem.

NTM-centralen fattar de slutliga finansieringsbesluten. NTM-centralen kan bevilja bidrag endast till ett sådant projekt som den lokala Leader-gruppen har förordat.

NTM-centralernas kontaktuppgifter (på finska):

Regional information

Leader-ryhmät – Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa toimii neljä paikallista Leader-toimintaryhmää:

Jokaisella Leader-ryhmällä on oma rahoituskiintiönsä, josta rahoitetaan ryhmän strategian mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Leader-ryhmän rahoittamia hankkeita koskee sama lainsäädäntö kuin ELY-keskuksenkin rahoittamia hankkeita, mutta joitakin erovaisuuksia Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen rahoituksen välillä on. Leader-ryhmät eivät esimerkiksi noudata samoja valintajaksoja ja -kriteereitä kuin ELY-keskukset, vaan jokainen ryhmä on määritellyt omat valintamenettelynsä ja -kriteerinsä. Lisäksi muun muassa Leader-ryhmien kehittämishankkeiden tukiprosentit ja aluerajaukset voivat olla erilaisia kuin ELY-keskuksen noudattamat. Ryhmien strategioihin ja valintakriteereihin voi tutustua ryhmien www-sivuilla.

Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen työnjako

ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat sopineet keskinäisestä työnjaostaan yhteistyösopimuksessa. Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seutukohtaisia kehittämishankkeita sekä paikallisia yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmät rahoittavat myös omia paikallisia strategioitaan toteutettavia alueiden välisiä ja kansainvälisiä kehittämishankkeita. Leader-ryhmien rooli painottuu asukaslähtöiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen sekä elinkeinotoiminnan kehittämiseen. ELY-keskus puolestaan rahoittaa suuria, useita kuntia, maakuntaa tai molempia maakuntia kattavia tai alueiden välisiä kehittämishankkeita ja suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Leader-ryhmät myöntävät yritystukea pääasiassa 1-5 henkilöä työllistäville mikroyrityksille. Mikroyrityksiä suurempien ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien yritysten hankkeet rahoittaa ensisijaisesti ELY-keskus.

Leader-ryhmän myöntämä tuki hankkeelle voi olla enintään 180 000 euroa. Tätä suuremmat hankkeet rahoittaa ELY-keskus.

Leader-rahoituksen hakeminen

Leader-rahoitusta haetaan siitä Leader-ryhmästä, jonka toimialueella hanke toteutetaan. Rahoitushakemus tehdään sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Ennen tuen hakemista kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Leader-ryhmään.

Leader-hankkeiden käsittely ELY-keskuksessa

Leader-ryhmä pyytää hakijalta tarvittavat liitteet ja selvitykset hakemukseen. Kun hakemus on valmis, Leader-ryhmän hallitus arvio hakemuksen. Hallitus päättää joko puoltaa tai olla puoltamatta hankkeen rahoittamista. Hallituskäsittelyn jälkeen hakemus lähetetään ELY-keskukseen tukipäätöksen tekoa varten. Jos hallitus ei ole puoltanut hankkeen rahoittamista, voi ELY-keskus tehdä vain kielteisen päätöksen.  Jos hakemuksessa on puutteita, käsittelijä pyytää hakijaa täydentämään hakemusta tai palauttaa hakemuksen Leader-ryhmän käsiteltäväksi. ELY-keskuksessa arvioidaan vain hankkeen lainmukaisuutta. ELY-keskuksen tekemä tukipäätös voi poiketa Leader-ryhmän hallituksen lausunnosta, jos tuen myöntämiselle on laillinen este.

Leader-hankkeiden maksaminen

Leader-hankkeiden maksuhakemukset käsitellään ELY-keskuksessa. Aiemmasta ohjelmakaudesta poiketen maksuhakemuksia ei siis enää toimiteta Leader-ryhmään. Leader-ryhmä voi kuitenkin auttaa maksuhakemuksen tekemisessä. Maksamista voi hakea, kun kustannuksia on syntynyt, ne on maksettu ja kirjattu kirjanpitoon. Jo hankkeen alussa kannattaa tutustua ELY-keskuksen laatimiin maksatusohjeisiin:


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Leader-hankkeita käsittelevät asiantuntijat

Kehittämishankkeiden tukipäätökset:

 • Mervi En, 0295 029 041
 • Tarja Taipale, 0295 029 167

Kehittämishankkeiden maksaminen:

 • Tuula Puolakka, 0295 029 125
 • Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104
 • Arja Jaakkola, 0295 029 048
 • Marjukka Hermonen, 0295 029 303

Yritystukien tukipäätökset:

 • Jukka Saarni, 0295 029 085
 • Tarja Taipale, 0295 029 167

Yritystukien maksaminen:

 • Kirsi Hyrkäs, 0295 029 104
 • Johanna Kauppinen, 0295 029 107
 • Marjukka Hermonen, 0295 029 303

Uppdaterad

Regionala länkar

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Aktionsgrupper som samarbetar med NTM-centralen i Egentliga Finland:

Aktionsgrupp i Salo, administreras av NTM-centralen i Nyland:

Aktionsgrupp i Nystadsregionen, administreras av NTM-centralen i Satakunta: