Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Bakgrunden till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ställs som mål att öka tillvaratagningen av näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag så att minst 50 % av gödseln och det kommunala avloppsslammet omfattas av avancerad behandling före år 2025.

Som en del av regeringsprogrammets spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts genomförs också försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Det treåriga försöksprogrammets totala finansiering är 12,4 miljoner euro. Jord- och skogsbruksministeriet har gett NTM-centralen i uppdrag att sköta administrationen och verkställandet av försöksprogrammet.

Finansieringen i försöksprogrammet grundar sig på statsrådets förordning 382/2016 (Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa) som har godkänts i maj 2016.

Försöksprogrammets mål

Med försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa.

Med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, bland annat material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, samt biogaser och den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.


Aktuellt

Biobusiness i Birkaland

Försöksprogrammet presenterar sig på evenemanget Biobisness-innovaatioita Pirkanmaalta i Tammerfors 11.6.2018. Välkommen!

Evenemanget ordnas av Skogscentralen. Mer information om evenemanget: Juha Hiitelä, tfn 045 6767340.

Europeiska lösningar på hållbart utnyttjande av fosfor är fram i Helsingfors

European Sustainable Phosphorus Conference, ESPC3, ordnas i Helsingfors den 11-13 juni. ESPC3 är den viktigaste konferensen kring frågor som gäller hållbart utnyttjande av fosfor, fosforns återvinningsbarhet och tillräcklighet.

Mer information och anmälning: https://www.bsag.fi/fi/eurooppalaiset-ratkaisut-fosforin-kestavaan-kayttoon-esilla-helsingissa/

Urvalsperioderna för år 2018 och inlämning av ansökningar till behandling

Fler projektansökningar önskas. Följande urvalsperioder går ut 30.4.2018. ja 1.10.2018. klo 16.15.

Ansökningarna om projekt och utbetalningar skickas till NTM-centralen i Södra Österbottens via e-tjänsten på adress www.ntm-centralen.fi/etjanster. I e-tjänsten används den allmänna e-blanketten (företag, förening eller verksamhetsutövare).

Har du för avsikt att ordna ett evenemang i anslutning till återvinning av närigsämnen, företagsutveckling och/eller projektfinansiering i ditt område ?

Om så är fallet och du önskar en presentation av möjligheterna till finansiering ut försöksprogrammet för närsaltsåtervinning, ta kontakt!

Kontaktuppgifter: NTM-centralen i Södra Österbotten, Päivi Mäntymäki (paivi.mantymaki@ely-keskus.fi)

Gratis stöd för projektplaneringen

Mikko Rahtola har år 2016 inlett arbetet som koordinator i regeringens spetsprojekt "Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts II". Ett syfte med arbetet är att säkerställa att "Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen" får intressanta projektansökningar, i vilka tidigare forskningsinformation och tillämpning av resultaten från projektet har beaktats så väl som möjligt. Ta kontakt med Mikko så får du gratis respons på din projektansökan redan i god tid innan du lämnar in den. Kontaktuppgifter: mikko.rahtola@luke.fi eller tfn 0295 324 701.

Meddelande 16.6.2016 Finansiering kan sökas från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen
Meddelande 16.6.2016 Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin (www.mmm.fi)

Uppdaterad